Biblioteca

Revistas escolares

Pais/Nais

Secretaría

Secretaría

 

SOLICITUDE DE ADMISIÓN

 

Aquí podes descargar a Solicitude axustada ao modelo oficial

Facilítase tamén no centro.

Instrucións pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado.

Documentación acreditativa do requisito da idade : DNI, libro de familia, … 

Documentación acreditativa de estar en disposición de reunir os requisitos académicos exixidos en cada nivel educativo: certificado de matrícula do centro no que está escolarizado,..

Se solicítase unha praza para alumnado con necesidades educativas específicas deberase achegar documentación que acredite as circunstancias alegadas

Informe dos Servicios Sociais no caso de alegar situación desfavorecida como consecuencia de factores sociais, económicos ou culturais

Presentarase unha única solicitude no centro que se solicite en primeiro lugar

O incumprimento desta norma da lugar a ineficacia de todas as solicitudes

 

 

Publicación de vacantes: con anterioridade ao 28 de febreiro.

 

Publicación das listaxes provisionales de admitidos e non admitidos: con anterioridade ao 30 de abril.

 

Prazo formalización da matrícula:

- Ordinario: do 25 de xuño ao 10 de xullo para ESO e Bach.

- Extraordinario: do 3 ao 12 de setembro para ESO e Bach.

 

DOCUMENTACIÓN

-Fotocopia do DNI do alumno, ou no seu defecto, do libro de familia onde consten os datos de pais e fillos.

-Certificado de empadroamento dos membros da unidade familiar. Non se acepta volante de empadroamento nin folla de inscición de datos padroais.

-Certificación do centro de orixe dos últimos estudos cursados.

-No caso de estranxeiros, fotocopia do pasaporte do alumno onde conste a data de entrada.

-Modelo de solicitude con todos os datos cubertos, especialmente o domicilio a efectos de notificacións e os teléfonos de contacto fixo e móvil.

(No caso de menores de idade, a solicitude deberá asinarse obrigatoriamente polos dous proxenitores. Se falta unha das sinaturas, deberá xustificarse documentalmente a razón de que falte).

-Calquera outro documento que o solicitante desexe aportar.

AVISO:

O solicitante quedará cunha copia cuñada da solicitude no momento de presentala no rexistro.

Dita copia é o documento que debe presentar en cada momento aos efectos de información do proceso de escolarización.