Omitir cursos dispoñíbeis

Cursos dispoñíbeis

Materiais para os alumnos de francés de 1º ESO.

Apuntes de Bioloxía e Xeoloxía de  4º ESO

Profesor: Sergio Ramos Martínez

informatica 4ª eso


Este módulo desea preparar y dirigir al alumno en la comprensión de,

  • Los Recursos Humanos en la empresa, su organización, la planificación de los mismos y el Departamento de Recursos Humanos.

  • El estudio de los procedimientos administrativos relativos a la selección de los Recursos Humanos y al tratamiento de la documentación de los trabajadores.

  • La comunicación, la motivación laboral y los equipos de trabajo.

  • La formación en la empresa, la evaluación de desempeño, la formación y el control de los Recursos Humanos.

  • Por último, en las dos últimas unidades, se estudian las implicaciones éticas de la dirección y la gestión de empresas y sobre la aplicación de los principios de Responsabilidad Social Corpo- rativa en las políticas de desarrollo de los recursos humanos.

PRIMEIRO DE ADMÓN E FINANZAS

Mª DEL CARMEN FARIÑA VILLOCH-FERRER

Ciclo Superior de Administración e Finanzas (adultos)
Curso 2018-19
Profesora: Mercedes Gago Sanjurjo


PROXECTO DO C.S. ADMINISTRACIÓN E FINANZAS (ADULTOS)

XESTIÓN LOXÍSTICA E COMERCIAL (ADULTOS)

Comunicación e Atención a Clientela
1º Ciclo Superior de Admon. e Finanzas
Ano Académico: 2015-16
Profesor: Olga Guimeráns Meira
Comunicación e atención á clientela

Simulación Empresarial Modulo  CSADIF 2º CURSO

Proxeto de administración e finanzas a realizar durante a FCT e que o alumno/a terá que expoñer públicamente á finalización da mesma.Curso online CONTASOL
Proceso Integral Actividade Comercial Módulo de Adultos Curso 2014-15
Contabilidade e fiscalidade, CICLO SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN E FINANZAS

Aplicaciones Informáticas

Contabilidade e fiscalidade. 2º curso Adm. e Finanzas
Proceso integral da actividade comercial. 1º curso Adm. e Finanzas
Nesta curso estudaremos a xestión de persoal dunha empresa. O obxectivo é que os alumnos sexan capaces de aplicar os procesos administrativos propios da selección, formación e desenvolvemento de Recursos Humanos, seguindo os criterios establecidos pola empresa

IES Luís Seoane Ferramentas complementarias para os módulos de Aplicacións informáticas nos ciclo de Adultos do IES Luís Seoane
XESTIÓN FINANCIEIRA
Neste curso estudaremos as operacións de administración de recursos humanos mais frecuentes: O contrato e os tipos de contratos existentes actualmente, as xestións que a empresa debe realizar coa Seguridade social e coa a Administración Tributaria e os aspectos mais sobresaíntes sobre a retribución dos traballadores e a confección de recibos de salarios

Ciclo Medio de Xestión Administrativa
Curso 2018-19
Profesor: Modesto Rozas Lozano

Ciclo Superior de Xestión Administrativa (adultos)
Curso 2018-19
Profesora: Mercedes Gago Sanjurjo

Profesora: María Uxía Parga Rodríguez

Profesora: María Uxía Parga Rodríguez

Profesora: María Uxía Parga Rodríguez

Modulo de OPERACIÓNS ADMINISTRATIVAS DA COMPRAVENDA adultos presencial

TRATAMENTO DA DOCUMENTACIÓN CONTABLE
TRATAMENTO DA DOCUMENTACIÓN CONTABLE

Ciclo Medio de Xestión Administrativa

Curso 2019-20

Profesor: Modesto Rozas

Módulo de Tratamiento de la Inaformación
Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.

Ciclo Superior de Asistencia á Dirección
Curso 2018-19
Profesora: Mercedes Gago Sanjurjo

COMUNICACIÓN E ATENCIÓN Á CLIENTELA
Organización do traballo de secretariado. Ciclo superior de secretariado

Marketing Internacional

MP0626. Loxística de aprovisionamento. Duración: 105 horas. 6 horas semanais

MP1233. Aplicacións informáticas para o comercio. Duración: 133 horas. 5 horas semanais

Unidade formativa 1: Aplicacións informáticas de propósito xeral.

BC1. Manexo da maquinaria e os programas habituais no comercio.

• Funcionamento dun computador persoal. Compoñentes e pezas.

• Impresora, escáner e tipos de lectores de documentos de facturación.

• Sistema operativo de xestión de fiestras.

• Traballo con ficheiros e cartafoles.

• Traballo con cartafoles e ficheiros comprimidos.

• Funcionamento e configuración dunha rede doméstica: con cables e sen eles.

• Administración da rede.

• Compartición de ficheiros e impresoras.

• Seguridade sen fíos.

• Virus informáticos e software antivirus.

• Copia de seguridade dos datos e restauración.

• Software específico de compresión e descompresión de ficheiros.

• Formato PDF.

BC2. Utilización da rede internet.

• Introdución á internet.

• Concepto e uso de intranets e extranets: similitudes e diferenzas.

• Conexión á internet. Protocolo TCP/IP.

• A web. Navegación web utilizando os navegadores.

• Correo electrónico.

• Grupos de noticias.

• Transferencia e xestión remota de ficheiros (FTP).

• Procura na internet: buscadores, directorios ou índices temáticos e motores de procura.

• Correo electrónico: configuración dunha conta de correo electrónico e correo web fron-te a correo POP.

• Seguridade. Zonas e niveis de seguridade.

• Bloqueador de fiestras emerxentes.

• Filtro de suplantación de identidade (phishing).

• Privacidade.

Unidade formativa 2: Aplicacións informáticas habituais no comercio.

BC1. Confección de materiais gráficos.

• Traballo con imaxes vectoriais e en mapa de bits.

• Profundidade de cor.

• Modos de cor e cambios entre modos.

• Gamas de cor.

• Obtención de imaxes: creación, uso de existentes e consecución co escáner ou cámara dixital.

• Opcións de impresión.

• Utilidades de edición de gráficos.

• Traballo con capas.

• Traballo con textos.

• Efectos especiais e plugins.

• Garda de imaxes: tipos de compresión e de formato.

• Gravación de vídeos en DVD ou en ficheiro.

• Edición de imaxes, cortes, planos e movementos de cámara.

• Agregación de movementos, transicións e títulos ás imaxes.

BC2. Emprego de aplicacións informáticas de uso xeral no comercio.

• Procesador de textos.

• Escritura de textos.

• Formato do texto dun documento de traballo.

• Inserción de elementos automáticos: saltos, números de páxina, datas, símbolos, etc.

• Tabulacións, viñetas, columnas e táboas.

• Encabezamentos e pés de páxina.

• Combinación de correspondencia.

• Estilos e patróns.

• Índices temáticos, alfabéticos e de ilustracións.

• Programas de presentación: creación dunha presentación con diapositivas.

• Transicións.

• Animacións.

BC3. Realización de cálculos matemáticos con folla de cálculo e tratamento de datos con xestores de bases de datos.

• Introdución ás operacións básicas de folla de cálculo.

• Introdución e edición de datos nas celas: textos, números, datas e fórmulas.

• Manipulación das celas de datos.

• Formato de celas, filas, columnas e follas.

• Operacións básicas con follas de cálculo.

• Fórmulas da folla de cálculo.

• Funcións matemáticas, lóxicas e estatísticas.

• Representacións gráficas dos datos.

• Listas de datos.

• Xestores de bases de datos.

• Creación e uso de táboas nun xestor de base de datos.

• Índices e relacións entre as táboas.

• Ordenación e filtraxe da información.

• Consultas de datos das táboas.

• Formularios de toma de datos.

• Informes extraídos das táboas de datos e das consultas.

• Etiquetas de correo.

BC4. Realización da facturación electrónica e doutras tarefas administrativas, de xeito telemático.

• Factura electrónica: aspectos xerais, condicións para a súa utilización e normativa legal.

• Seguridade: sinatura electrónica recoñecida e DNI electrónico.

• Programas de facturación electrónica.

• Banca en liña.

• Tributos en liña.

• Trámites coa Seguridade Social en liña.

Técnicas de almacén

Este módulo consta de 7 horas semanais.

Marketing en la actividad comercial

Ciclo Medio de Xestión Administrativa
Curso 2014-15
Profesor: Modesto Rozas Lozano
Módulo de 2º ano do Ciclo Medio de Xestión Administrativa
Ciclo Medio de Xestión Administrativa 2º ANO
CURSO DE PRODUCTOS FINANCIEIROS

NIVEL: Ciclo Medio de Xestión Administrativa
CURSO ACADÉMICO: 2010 - 2011
PROFESOR: Modesto Rozas Lozano
Módulo de Técnica Contable do primeiro ano do Ciclo Medio de Xestión Administrativa

Contabilidade xeral

Grupo de Traballo

Curso 2019-20

Ponente: Modesto Rozas

GRUPO DE TRABALLO: PROGRAMAS EUROPEOS

Neste curso dase información sobre sobre o concurso para emprendedores na Formación Profesional EDUEMPRENDE-IDEA

Actas e outros materiais do Departamento de Administración e Xestión
Documentación a cumplimentar por el alumno aspirante

MP3002. Aplicacións básicas de ofimática. Duración: 240 horas. 10 horas semanais.

BC1. Tramitación de información en liña: internet, intranet e redes LAN
 Redes informáticas: redes locais (tipos e compoñentes), redes sen fíos, internet e
intranet.
 Procura activa en redes informáticas.
 Páxinas institucionais.


BC2. Realización de comunicacións internas e externas por correo electrónico
 Procedementos de transmisión e recepción de mensaxes internas e externas.
 Envío e recepción de mensaxes por correo.
 Inclusión de documentos e vínculos en mensaxes de correo electrónico.
 Medidas de seguridade e confidencialidade na custodia e no envío de información.
 Organización da axenda para incluír tarefas, avisos e outras ferramentas de planificación
do traballo.


BC3. Elaboración de documentos mediante follas de cálculo
 Tipos de datos. Referencias a celas. Rangos. Follas. Libros.
 Utilización de fórmulas e funcións.
 Creación e modificación de gráficos.
 Elaboración de distintos tipos de documentos.
 Aplicación de regras ergonómicas.

BC4. Elaboración de presentacións
 Identificación de opcións básicas das aplicacións de presentacións.
 Deseño e edición de diapositivas. Tipos de vistas.
 Formatado de diapositivas, textos e obxectos.
 Utilización de patróns e asistentes.
 Presentación para o público: conexión a un proxector e configuración.

Aplicaciones de Ofimática Básica

Escaparatismo e deseño de espazos comerciais

Organización de equipos de ventas


Omitir categorías de curso