Omitir cursos dispoñíbeis

Cursos dispoñíbeis

Neste curso imos a aprender o funcionamento da atmosfera para poder diferenciar o tempo atmosférico e o clima. Tamén faremos foncapé nos diferentes elementos e factores  do clima e así poder distinguir e comprender os diferentes climas da Terra. Finalmente, traballaremos sobre os diferentes riscos meteorolóxicos e as súas consecuencias.

Materiais para os alumnos de francés de 1º ESO.

Apuntes de Bioloxía e Xeoloxía de  4º ESO

Profesor: Sergio Ramos Martínez

informatica 4ª eso


Profesor: Anabel Hernández Otero

Curso creado para o alumnado de Administración e Finanzas que validan a FCT por medio dun Proxecto

Réxime Ordinario Presencial

Curso do Módulo: Xestión loxística e comercial

Curso del  Módulo de comunicación y atención a la clientela.

Este módulo desea preparar y dirigir al alumno en la comprensión de,

  • Los Recursos Humanos en la empresa, su organización, la planificación de los mismos y el Departamento de Recursos Humanos.

  • El estudio de los procedimientos administrativos relativos a la selección de los Recursos Humanos y al tratamiento de la documentación de los trabajadores.

  • La comunicación, la motivación laboral y los equipos de trabajo.

  • La formación en la empresa, la evaluación de desempeño, la formación y el control de los Recursos Humanos.

  • Por último, en las dos últimas unidades, se estudian las implicaciones éticas de la dirección y la gestión de empresas y sobre la aplicación de los principios de Responsabilidad Social Corpo- rativa en las políticas de desarrollo de los recursos humanos.

PRIMEIRO DE ADMÓN E FINANZAS

Mª DEL CARMEN FARIÑA VILLOCH-FERRER

Ciclo Superior de Administración e Finanzas (adultos)
Curso 2018-19
Profesora: Mercedes Gago Sanjurjo


PROXECTO DO C.S. ADMINISTRACIÓN E FINANZAS (ADULTOS)

XESTIÓN LOXÍSTICA E COMERCIAL (ADULTOS)

Comunicación e Atención a Clientela
1º Ciclo Superior de Admon. e Finanzas
Ano Académico: 2015-16
Profesor: Olga Guimeráns Meira
Comunicación e atención á clientela

Simulación Empresarial Modulo  CSADIF 2º CURSO

Proxeto de administración e finanzas a realizar durante a FCT e que o alumno/a terá que expoñer públicamente á finalización da mesma.

Curso online CONTASOL
Proceso Integral Actividade Comercial Módulo de Adultos Curso 2014-15
Contabilidade e fiscalidade, CICLO SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN E FINANZAS

Aplicaciones Informáticas

Contabilidade e fiscalidade. 2º curso Adm. e Finanzas

Proceso integral da actividade comercial. 1º curso Adm. e Finanzas

Nesta curso estudaremos a xestión de persoal dunha empresa. O obxectivo é que os alumnos sexan capaces de aplicar os procesos administrativos propios da selección, formación e desenvolvemento de Recursos Humanos, seguindo os criterios establecidos pola empresa

IES Luís Seoane Ferramentas complementarias para os módulos de Aplicacións informáticas nos ciclo de Adultos do IES Luís Seoane
Neste curso estudaremos as operacións de administración de recursos humanos mais frecuentes: O contrato e os tipos de contratos existentes actualmente, as xestións que a empresa debe realizar coa Seguridade social e coa a Administración Tributaria e os aspectos mais sobresaíntes sobre a retribución dos traballadores e a confección de recibos de salarios

Dada a situación de pandemia COVID-19 a Dirección Xeral de Formación Profesional da Consellería de Educación da Xunta de Galicia, faculta aos Centros Educativos para, "nos ciclos de grao medio e de grao profesional básico, substituír a Formación en Centros de Traballo por unha proposta de actividades asociadas á contorna laboral, ...".

O IES Luís Seoane, atendendo á:

Resolución do 23 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se adoptan medidas excepcionais no desenvolvemento das ensinanzas de formación profesional do sistema educativo e nas ensinanzas de réxime especial.

Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia.

Implementa esta ACTIVIDADE ALTERNATIVA á FCT para o curso 2019-20, para todos aqueles alumnos que deciden acollerse a esta opción.

Curso 2019/2020

Begoña Hernández Hernández

Marketing

Profesora: Olga Fernández

Curso: 1º c.m. xestión administrativa

Ciclo Medio de Xestión Administrativa
Curso 2018-19
Profesor: Modesto Rozas Lozano

Ciclo Superior de Xestión Administrativa (adultos)
Curso 2018-19
Profesora: Mercedes Gago Sanjurjo

Profesora: María Uxía Parga Rodríguez

Profesora: María Uxía Parga Rodríguez

Profesora: María Uxía Parga Rodríguez

Modulo de OPERACIÓNS ADMINISTRATIVAS DA COMPRAVENDA adultos presencial

TRATAMENTO DA DOCUMENTACIÓN CONTABLE
TRATAMENTO DA DOCUMENTACIÓN CONTABLE

Ciclo Medio de Xestión Administrativa

Curso 2019-20

Profesor: Modesto Rozas

Módulo de Tratamiento de la Inaformación
Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.

Curso de Comunicación y atención a la clientela de 1º de CS de asistencia a la dirección

Curso de xestion avanzado da informacion del 2º curso de Asistencia a direccion

Ciclo Superior de Asistencia á Dirección
Curso 2018-19
Profesora: Mercedes Gago Sanjurjo

COMUNICACIÓN E ATENCIÓN Á CLIENTELA
Organización do traballo de secretariado. Ciclo superior de secretariado

CS Comercio Internacional - 2º Curso

Profesora: Mª Carmen Vázquez Souto

Módulo: Transporte internacional de mercancías

Ciclo formativo: 1º Comercio internacional

Profesora: Henar Díaz Rey

Módulo: Gestión Administrativa del Comercio Internacional

Ciclo: Ciclo Superior Comercio Internacional

Curso: 1º

Marketing Internacional

MP0626. Loxística de aprovisionamento. Duración: 105 horas. 6 horas semanais

Técnicas de almacén

Este módulo consta de 7 horas semanais.

Marketing en la actividad comercial

Ciclo Medio de Xestión Administrativa
Curso 2014-15
Profesor: Modesto Rozas Lozano
Módulo de 2º ano do Ciclo Medio de Xestión Administrativa
Ciclo Medio de Xestión Administrativa 2º ANO
CURSO DE PRODUCTOS FINANCIEIROS

NIVEL: Ciclo Medio de Xestión Administrativa
CURSO ACADÉMICO: 2010 - 2011
PROFESOR: Modesto Rozas Lozano
Módulo de Técnica Contable do primeiro ano do Ciclo Medio de Xestión Administrativa

Contabilidade xeral

POLITICAS de MARKETING

1ºCS XESTION VENDAS e ESPAZOS COMERCIAIS

Curso 2019-2020

Profesora: Margarita Otero Portela

Contabilidade e fiscalidade

2º Curso de administración e finanzas - Réxime ordinario

Profesor: Francisco Álvarez Perez

Grupo de Traballo

Curso 2019-20

Ponente: Modesto Rozas

GRUPO DE TRABALLO: PROGRAMAS EUROPEOS

Neste curso dase información sobre sobre o concurso para emprendedores na Formación Profesional EDUEMPRENDE-IDEA

Actas e outros materiais do Departamento de Administración e Xestión
Documentación a cumplimentar por el alumno aspirante
Aplicaciones de Ofimática Básica

Un interiorismo comercial ben deseñado e executado resulta crucial para lograr que o noso punto de venda logre os seus obxectivos.

Cales son as claves para que un escaparate consiga atraer ao seu cliente potencial? Cales son os elementos artísticos, funcionais e psicolóxicos cos que un deseñador debe xogar para acadalo?

Neste módulo tentaremos responder a estas e outras preguntas. A teoría e a práctica conxugaranse de modo que a análise, a planificación, o deseño e finalmente a execución dos escaparates nos acheguen ao mundo do visual merchandising.

Escaparatismo e deseño de espazos comerciais

Organización de equipos de ventas

INSERCIÓN LABORAL

1. EL CURRÍCULUM VITAE

2. BUSCA DE EMPLEO

Formación e Orientación Laboral


Omitir categorías de curso