Lingua Castelá e Literatura

PROFESORADO

Lago Arenas, Ana María  
Piñeiro Varela, Mª Tersa  
Traveso Vale, Francisco Xesús Xefe de Departamento
Vieitez Touriño, Francisco Jesús  

 

 

 

 

 

CORREOS ELECTRÓNICOS PARA FACER  CONSULTAS AO PROFESORADO

 

Lago Arenas, Ana María alagoarenas@edu.xunta.es
Piñeiro Varela, María Teresa teresapineirovarela@gmail.com
Traveso Vale, Francisco Xesús ftraveso@edu.xunta.es
Viéitez Touriño, Lucía luciav@edu.xunta.gal; lospuntosciegos@gmail.com

 

 

 PROGRAMACIÓNS

TERCEIRO TRIMESTRE: TAREFAS PARA O PERÍODO DE PECHE DE CENTROS EDUCATIVOS

ALUMNADO DA PROFESORA ANA LAGO ARENAS

ACTIVIDADES DENDE ABRIL

 1º ESO

Seguide as súas clases e tarefas na Classroom.

TAREFAS PARA O PERÍODO DE PECHE DE CENTROS EDUCATIVOS:

 

ALUMNADO DA PROFESORA ANA LAGO ARENAS

ACTIVIDADES DAS SEMANAS 23 AO  27 DE MARZO E 30 DE MARZO AO 3 DE ABRIL

 1º ESO

Seguide as súas clases e tarefas na Classroom.

GRUPO A - B  LING.CASTELÁ (descargar aquí)

 

ALUMNADO DA PROFESORA LUCIA VIEITEZ

ACTIVIDADES DAS SEMANAS 23 AO  27 DE MARZO E 30 DE MARZO AO 3 DE ABRIL

 1º ESO

GRUPO C LING.CASTELÁ  (descargar aquí)

2º ESO

GRUPOS A-B-C LING.CASTELÁ (descargar aquí)

GRUPOS B  VALORES ÉTICOS  (descargar aquí)

 

1º FPB

COMUNICACIÓN E SOCIEDADE  (descargar aquí)

------------------------------------------------------------------------------

 

ACTIVIDADES PRIMEIRA SEMANA

1º ESO

GRUPO C (prof. LUCIA VIEITEZ):

No seguinte blogue o alumnado pode seguir diariamente as tarefas e a materia. Na benvida deixo o meu enderezo electrónico ainda que no blogue poderedes facerme comentarios. A dirección é https://lospuntosciegos.blogspot.com/

 

 2º ESO

GRUPOS A-B-C (prof. LUCIA VIEITEZ):

No seguinte blogue o alumnado pode seguir diariamente as tarefas e a materia. Na benvida deixo o meu enderezo electrónico ainda que no blogue poderedes facerme comentarios. A dirección é https://lospuntosciegos.blogspot.com/

 

 

1º FPB

COMUNICACIÓN E SOCIEDADE (prof. LUCIA VIEITEZ):

No seguinte blogue o alumnado pode seguir diariamente as tarefas e a materia. Na benvida deixo o meu enderezo electrónico ainda que no blogue poderedes facerme comentarios. A dirección é https://lospuntosciegos.blogspot.com/

 

 

ALUMNADO DA PROFESORA TERESA PIÑEIRO

ACTIVIDADES DAS SEMANAS 23 AO  27 DE MARZO E 30 DE MARZO AO 5 DE ABRIL

3º ESO

GRUPOS A-B-C

 

Tras la lectura comprensiva harán las actividades  siguientes: los diez ejercicios de cada tema.  Cada semana el tema siguiente y los ejercicios son del 1 al 10. Empezamos en el tema 7.

 

(pax.REVISADAS)

 

4º ESO  GRUPOS A

 

Lectura compresiva del tema 7 y, a continuación, de la pág. 160, los ejercicios del 1 hasta el 12, y de la pág. 164, del 14 al 19. Del apartado de ortografía, en la página 168, los ejercicios 1 y 4. De la pág. 169, el 6 y 7. De la pág. 181 el análisis de la poesía de Blas de Otero.

También realizarán un esquema de la poesía de 1939 a 1975.

 

2º BACH

NOVO 3/4/20  Identifica en este fragmento algunas características que sitúen la obra en su época y explícalas

Estudio de la poesía en las tres décadas posteriores a la Guerra Civil: Miguel Hernández, Blas de Otero, Gil de Biedma y Gloria Fuertes. De la página 258 harán todas las actividades y de la página 265 la nº 4.
Estudio de la novela en las tres décadas posteriores a la Guerra Civil: Miguel Delibes, Camilo José Cela, Carmen Laforet y Luis Martín Santos. Como ejercicios todos los de la página 95, del texto 1 y  2

 

ALUMNADO DO PROFESOR FRANCISCO TRAVESO

ACTIVIDADES DAS SEMANAS 23 AO  27 DE MARZO E 30 DE MARZO AO 5 DE ABRIL

 

4º ESO  GRUPOS B

EXERCICIOS 1,2 3, 4  páx. 213; 1,2 páx. 214; 1,2,3,4,5 páx. 217; 1,2 páx.218; 3,4 páx. 219; 5,6 páx.220; 7,8,9 páx. 221        TEMA 9

1º BACH A-B

Exercicios da obra poética e dramática; da novela e de El Quijote de Cervantes pp. 271-279 ; ademais, análise do texto páx.282      TEMA 15.

 

 

 

 

4º ESO  GRUPOS B

 Ling. Castelá

 

      Repasaranse os exercicios do tema 7 na primeira semana e 8 na segunda semana e realizaranse aqueles exercicios que quedaran sen facer. Ambos temas xa están impartidos. Os alumnos repasarán e estudarán para o seguinte exame as oracións compostas subordinadas e a poesía e o teatro desde 1936 a  actualidade; ademais, comezarase a lectura de Antonio Machado Campos de Castilla para un próximo control de lectura.

 

1º BACH A-B:

Ling. Castelá

 

       Repasaranse os exercicios do tema correspondente á Idade Media na primeira semana e ao Renacemento na segunda semana e realizaranse aqueles exercicios que quedaran sen facer. Ambos temas xa están impartidos. Os alumnos repasarán e estudarán para o seguinte exame a literatura correspondente a esas etapas; ademais, comezarase a lectura de Tirso de Molina El burlador de Sevilla y convidado de piedra para un próximo control de lectura.

 

Literatura Universal

 

     Farase unha recollida en internet das características xerais do Neoclasicismo, o Romanticismo e o Realismo; ademais, dos principais autores e obras dos mencionados períodos.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 ACTIVIDADES PRIMEIRA SEMANA

 

4º ESO

 GRUPO B (prof. FRANCISCO TRAVESO):

LINGUA CASTELÁ E LITERATURA. Repaso dos temas 7 e 8. Realización e repaso dos exercicios ortográficos, morfolóxicos e sintácticos; ademais, dos literarios de ditos temas de cara ao seguinte exame.
Lectura de Antonio Machado, Campos de Castilla.

 

1º BACH

1º BACH A e B:(prof. FRANCISCO TRAVESO):

LINGUA CASTELÁ E LITERATURA. Repaso dos temas correspondentes á Idade Media e ao Renacemento. Realización e repaso dos exercicios literarios de ditos temas de cara ao seguinte exame.
Lectura de Tirso de Molina, El burlador de Sevilla y convidado de piedra.

LITERATURA UNIVERSAL. Busca e recollida en internet das características do Século das Luces e do Romanticismo.

 

 

 

Distribuir contido