Skip to Content

Economía

Departamento de Economía

 

ECONOMIA

 
 

 

 

 

 O departamento de Economía crease no IES Lucus Augusti de Lugo no curso 1998/99 ao abeiro do Decreto 324/1996 polo que se aproba o Regulamento orgánico dos IES.

Actualmente o Departamento de Economía ten atribuídas as seguintes materias:

 1. Da ESO:

  1. Economía de 4º (Troncal da opción de EE. Académicas)

  2. Iniciación á actividade emprendedora e empresarial de 4º (Troncal da opción de EE. Aplicadas)

  3. Educación Financeira de 2º (Materia de libre configuración autonómica)

 2. Do Bacharelato ( tanto en réxime ordinario como de adultos)

  1. Economía de 1º (Troncal de opción)

  2. Economía de empresa de 2º (Troncal de opción)

  3. Fundamentos de Administración e Xestión de 2º (Específica)Só en ordinario

     

 


 

 

Todas estas materias, agás a Educación Financeira, desenvólvense segundo o previsto no D. 86/2015 , de 25 de xuño, polo que se establece o currículo da ESO e o Bacharelato na nosa comunidade autónoma (DOG 29/6)

A materia de libre configuración autonómicaEducación Financeira, segue o currículo previsto na Orde do 15 de xullo de 2015, pola que se establece a relación de materias de libre configuración autonómica para a ESO e o Bacharelato (DOG 21/7).

 

 

A atribución destas materias ao departamento de economía aparece contemplada no Real Decreto 1834/2008, de 8 de novembro polo que se establecen as especialidades docentes dos corpos de catedráticos de ensinanza secundaria, de profesores de ensinanza secundaria e de profesores técnicos de formación profesional e se determinan as materias e módulos que deberá impartir o profesorado respectivo, modificado polo R.D.665/2015, de 17 de julio, por el que se desarrollan determinadas disposiciones relativas al ejercicio de la docencia en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato, la Formación Profesional y las enseñanzas de régimen especial, a la formación inicial del profesorado y a las especialidades de los cuerpos docentes de Enseñanza Secundaria. (BOE 18/7)

 

 


 

 

 
 
 
 
 

Xefe/a de departamento: Genoveva Andión Muinelo

 

 

 

Horario de reunión semanal:  Mércores 11,45

 

Profesores/as do departamento

Profesor/a

Materia/s que imparte

 Recepción

Pais/nais

Alumnos/as


Genoveva Andión Muinelo

 


-Economía 1º BAC F e D

-Economía de Empresa 2º BAC D e E

-Economía 4º ESO B

Xoves, de 10'25 a 11'15  

 Pedro Parga Andón

 


-Economía 1º BAC D e E

-Economía de Empresa 2º BAC D e E

-Educación Financieira 2º BAC

-Iniciativa Emprendedora 4º ESO A

-Economía 4º ESO A, C e D

LXoves, de 11'45 a 12'35  
Graciela Ramil Iglesias

-Economia 1 BAC Adultos

 

-Economía de Empresa 2º BAC Adultos

Mércores, de 18'45 a 19'30  
       

 

 

 

 

Materia

Título do libro

Autor

ISBN

Editorial

Economía

Economía

Anxo Penalonga

978-84-481-9596-0

Mac Graw Hill

Economía de la Empresa

Economía de la Empresa

 


 

Josep Alfaro Gimenez

 

 


 

 978-84-486-0933-7

Mac Graw Hill

ECONOMIA 4º ESO

ECONOMIA

Anxo Penalonga

978-84-486-0953-5

Mac Graw Hill

In a Act. Emp e Empre

4ºESO

n a Act. Emp e Empre

Teresa Grence Ruiz

978-84-680-1877-5

Santillana (recomendado)

Fundam. Admon e Xestión

2ºBAC

Fundam. Admon e Xs (recomendado)

 

Francisco Pinilla y otros

978-84-481-7446-0

 
 
 

 

Bacharelato:

-Visita a unha empresa do entorno huevos Campomayor

ESO 4º:

Cei-Nodus

Fabrica de cerveza “Cova da Serpe”

 

 

 

 

Proxecto didáctico do departamento de Economía:

- Contidos, criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe avaliables e criterios de cualificación de:

Economía 1ºBAC

Economía da Empresa 2ºBAC e avaliación da materia pendente de Economía de 1º

Fundamentos de Administración e Xestión 2ºBAC

Economía 4ºESO

Iniciación a Actividade Emprendedora 4º ESO

Educación Financeira 2º ESO

 

 
Os alumnos con Economía pendente terán clase voluntaria os martes ás 5,15  con Genoveva Andión Muinelo

INFORMACION DE INTERESE PARA 0S ALUMNOS/AS:

 


En 1º de Bacharelato LOMCE o alumnado terá que cursar:

 • Catro materias troncais xerais, tres delas comúns (Filosofía, Lingua Castelá e Literatura I e primeira lingua estranxeira I) e outra obrigatoria propia de cada unha das modalidades (Matemáticas I para a modalidade de Ciencias, Latín I ou Matemáticas Aplicadas ás C. Sociais para a modalidade de Humanidades e C. Sociais- Latín I para o itinerario de Humanidades e Matemáticas Aplicadas ás C. Sociais para o itinerario de C. Sociais)

 • Dúas materias troncais de opción que, no caso da modalidade de Humanidades e C. Sociais, terán que ser elixidas entres as seguintes:

  • Economía

  • Grego I

  • Historia do Mundo Contemporáneo

  • Literatura Universal

 • Unha materia específica común : A Educación física

 • Un mínimo de dúas e un máximo de tres materias específicas de opción a elixir entre as once establecidas no artigo 30º, 4 do D. 86/2015, dez delas relacionadas no citado artigo e outra que pode pertencer ao bloque das materias troncais de opción non cursada polo alumno/a e que será considerada específica a todos os efectos. Isto posibilita que un alumno/a da modalidade de Ciencias poida elixir como específica a materia de Economía. Os alumnnos/as da modalidade de Humanidades e C. Sociais tamén a poderían pedir como específica se non a solicitaron como troncal de opción.

 • A materia de Lingua Galega I e outra de libre configuración, se fora o caso

Exemplo1: un alumno/a da modalidade de Humanidades que se matricule, por exemplo, de Latín I e elixa como troncais de opciónGrego I e Historia de Mundo Contemporáneo, podería matricularse de Economía como unha das específicas de opción.

Exemplo 2: Un alumno/a de Ciencias que se matricule, por exemplo, de Matemáticas I e elixa como troncais de opciónBioloxía e Xeoloxía e Física e Química, podería matricularse de Economía como unha das específicas de opción.

Segundo se contempla no artigo 30º, 8 do D. 86/2015,Só se poderá limitar a elección de materias de opción cando haxa un número insuficiente de alumnos/as segundo os criterios que determine a Consellería ... ( No artº 10 da Resolución do 15 de xullo de 2016 (DOG 1/8 ) a Consellería fixou as seguintes ratios: Un mínimo de 5 alumnos/as para as materias troncais de opción e un mínimo de 10 alumnos/as para as materias específicas de opción)

 

En 2º de Bacharelato LOMCE o alumnado terá que cursar:

 • Catro materias troncais xerais, tres delas comúns (Historia de España, Lingua Castelá e Literatura II e primeira lingua estranxeira II) e outra obrigatoria propia de cada unha das modalidades (Matemáticas II para a modalidade de Ciencias, Latín II ou Matemáticas Aplicadas ás C. Sociais II para a modalidade de Humanidades e C. Sociais - Latín II para o itinerario de Humanidades e Matemáticas Aplicadas ás C. SociaisII para o itinerario de C. Sociais)

 • Dúas materias troncais de opción que, no caso da modalidade de Humanidades e C. Sociais, terán que ser elixidas entres as seguintes:

  • Economía de empresa

  • Grego II

  • Xeografía

  • Historia da filosofía

  • Historia da Arte

 • Un mínimo de dúas e un máximo de tres materias específicas a elixir entre as doce establecidas no artigo 31º, 4 do D. 86/2015, once delas relacionadas no citado artigo e outra que pode pertencer ao bloque das materias troncais de opción non cursada polo alumno/a e que será considerada específica a todos os efectos. Isto posibilita que un alumno/a da modalidade de Ciencias poida elixir como específica a materia de Economía de empresa. Os alumnos/as da modalidade de Humanidades e C. Sociais tamén a poderían pedir como específica se non a solicitaron como troncal de opción.

 • A materia materia de Lingua Galega II e outra materia de libre configuración se fora o caso

Exemplo1: un alumno/a da modalidade de Humanidades que se matricule, por exemplo, de Latín II e elixa como troncais de opciónGrego II e Xeografía, podería matricularse de Economíade empresa como unha das específicas.

Exemplo 2: Un alumno/a de Ciencias que se matricule, por exemplo, de Matemáticas II e elixa como troncais de opcióna Física e a Química, podería matricularse de Economíade empresa como unha das específicas.

Segundo se contempla no artigo 31º, 8 do D. 86/2015,Só se poderá limitar a elección de materias de opción cando haxa un número insuficiente de alumnos/as segundo os criterios que determine a Consellería ... ( No artº 10 da Resolución do 15 de xullo de 2016 (DOG 1/8 ) a Consellería fixou as seguintes ratios: Un mínimo de 5 alumnos/as para as materias troncais de opción e un mínimo de 10 alumnos/as para as materias específicas de opción)

 

Distribuir contido


by Dr. Radut