try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
IES Lucus Augusti

ABAU 2021

Información sobre a Avaliación do Bacharelato para o Acceso á Universidade. ABAU 2021. / As datas das probas da convocatoria extraordinaria son as estimadas pola CIUG no caso de que a situación derivada da pandemia permita manter o calendario.

Enlace as ponderacións  /  Enlace ás notas de corte  

NOTA IMPORTANTE: Segundo a resolución de 11 de febreiro de 2019 na que se dictan instrucións para a realización das ABAU. Para a mellora da nota de admisión terase tamén en consideración a cualificación obtida na fase obrigatoria na materia xeral específica de cada modalidade do bloque das materias troncais (Matemáticas II, Latín II, Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociales II e Fundamentos da Arte II), sempre e cuando a cualificación conseguida na materia correspondente sexa igual ou superior a 5 puntos. 


 MODELOS EXAME ABAU 2021 (NOVO)

Materia  Materia  Materia 
Lingua Castelá e Literatura pdf Lingua Galega e Literatura pdf Historia de España pdf
Inglés pdf Francés pdf Alemán pdf
Matemáticas Académicas pdf Economía da Empresa pdf Grego II pdf
Bioloxía pdf Debuxo Técnico II pdf Física  pdf
Química pdf Xeoloxía pdf Latín II pdf
Historia da Arte pdf Historia da Filosofía pdf Xeografía pdf
Matemáticas Aplicadas ás CC. SS pdf Inglés (2ª Lingua estranxeira) pdf Francés (2ª Lingua estranxeira) pdf
Alemán (2ª Lingua estranxeira) pdf        

 

Kahoot ABAU