Skip to Content

Espazo COVID-19

Documentación:

Plan de adaptación á situación Covid

Protocolo Covid

Protocolo Covid (04/11/2020)

Planos de circulación polo centro

Plan de Continxenxia

Información:

Ligazón á presentación das normas Covid-19 no IES Lucus Augusti: Vídeo

#Sentidiño

Familias

Alumnado

Persoal non docente

Profesorado:

Profesores

Titores 

 

Teléfonos de interese:

Teléfono do Equipo Covid do IES Lucus Augusti: 604089992

Teléfono do instituto: 982828020

 Formación:

Vídeos de formación:

 

Vídeo 1: Qué é o coronavirus? https://youtu.be/FhB74X1k0yA

 

Vídeo 2: Equipos COVID Escola: https://youtu.be/tf9HsrBXZJo

 

Vídeo 3: Vixilancia e control https://youtu.be/wSVzFyFEIRo

 

Vídeo 4: Actuacións ante infección https://youtu.be/wLODKnOsV6c

 

 

Outros recursos

Xogo: “escapa do virus”

https://multimediaext.sergas.gal/escola/xogo/escapa/

Ligazóns útiles:

Medidas hixiénicas de prevención ante a Covid-19 nos centros educativos para persoal non docente: https://www.youtube.com/watch?v=BgdeiElbK2g&feature=youtu.be

Erros máis frecuentes no uso da máscara: https://www.youtube.com/watch?v=8fuHSckuzoo&feature=youtu.be

Como realizar unha correcta hixiene de mans: https://www.youtube.com/watch?v=Pwa06y6Ez0Y

Canto sabes do coronavirus? https://escolasaude.sergas.gal/docs/EGSPC/cuestionario_covid_19/index.html

 

 


 

FAMILIAS

Que deben facer as familias?, como deben actuar?

Ás familias pídeselles comunicación, responsabilidade e colaboración.

1. Comunicación: 

As familias non poderán entrar no centro. Para as titorías débese usar Abalar e correo electrónico. De forma excepcional, vía telefónica ou por vídeochamada. Soamente en casos de extrema necesidade serán presenciais, acordándoo sempre con anterioridade co/a titor/a e cita previa, mantendo as medidas de seguridade, prevención e hixiene establecidas. Nese caso non se poderá acceder sen máscara.

2. Responsabilidade:

Ás familias esíxeselles responsabilidade na forma de actuar neste curso excepcional e cumprir rigorosamente co establecido. 

2.1. Antes de saír ao centro escolar:

Tódolos días, os pais/nais deben tomarlle a temperatura aos seus fillos e comprobar que non teñan febre ni presenten ningún outro síntoma clínico de sospeita de infección por coronavirus.

Para facilitar esa tarefa a Xunta proporcionou unha autoavaliación. Non é necesario presentala en ningún lugar.

De presentar calquera destes síntomas, o/a alumno/a NON debe acudir ao centro escolar e débese solicitar consulta no centro de saúde de referencia.

Posteriormente deben comunicarllo ao Equipo - Covid do centro escolar.

Para a xustificación da ausencia, non será preciso xustificante médico, abonda coa xustificación dos pais ou titores legais.

Test de autoavaliación.

 

2.2 Mentres o seu fillo/a se atope no centro escolar:

No momento no que o seu fillo/a é sospeitoso de coronavirus, un membro do Equipo Covid do centro escolar ou do Equipo directivo contactará cos pais/nais ou persoa de referencia para que na maior brevidade posible pasen a buscalo/a. Deben chamar ao seu centro de saúde de referencia e falar co pediatra ou o seu médico, que valorará a necesidade da solicitude dun test diagnóstico.

Se feito o test o resultado fose positivo, deberá comunicarllo ao Equipo Covid do centro escolar.

 

3. Colaboración:

Ás familias pídeselles que axuden a cumprir as normas e que inculquen aos seus fillos/as as medidas de hixiene sanitarias:

O correcto uso da máscara, o xeito de poñela e sacala e de gardala

Evitar tocar os ollos, o nariz e a boca

Hixiene de mans: lavado frecuente

Ao tusir ou esbirrar, tapar a boca e o nariz cun pano de papel ou ben contra a flexura do cóbado

 

IMPORTANTE: Os alumnos deben traer dúas máscaras: unha posta e a outra nun estoxo para poder cambiar.

A canle de comunicación xeral do centro escolar coas familia será a páxina web do centro.

 

 

 

 

 

 page | by Dr. Radut