Probas libres obtención título de bacharel maiores de 20 anos

RESOLUCIÓN do 31 de xaneiro de 2017, da Dirección Xeral de Educación,
Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convoca a proba
para a obtención do título de bacharel para maiores de vinte anos e se ditan instrucións para a súa realización.(DOG nº 28 xoves 9 de febreiro de 2017)