Probas libres obtención título graduado en ESO maiores de 18 anos

RESOLUCIÓN do 27 de xaneiro de 2017, da Dirección Xeral de Educación,
Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convocan as probas
para a obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria para
maiores de dezaoito anos, nas convocatorias de xuño e setembro, e se ditan
instrucións para a súa realización.DOG (nº28 xoves 9 de febreiro de 2017)