PROTOCOLO DE ABSENTISMO ESCOLAR

 
ANEXOS:
 
CONVOCATORIA DE REUNIÓN - ANEXO I
ACTA REUNIÓN TITOR-PAIS - ANEXO II
INICIO DE EXPEDIENTE - ANEXO III
REXISTRO DE CONTACTOS DO CENTRO ESCOLAR - ANEXO IV
CONVOCATORIA DE REUNIÓN  INFORMANDO APERTURA DE EXPEDIENTE - ANEXO V
ACTA REUNIÓN INFORMANDO EXPEDIENTE - ANEXO VI
CONVOCATORIA REUNIÓN POR PARTE DE XAFATURA DE ESTUDOS - ANEXO VII
ACTA REUNIÓN XEFATURA DE ESTUDOS-PAIS - ANEXO VIII
REXISTRO DE CUMPRIMENTO DAS ACTUACIÓNS - ANEXO IX
NOTIFICACIÓN DO EXPEDIENTE DE ABSENTISMO - ANEXO X