Selector rápido de contidos

Misión e visión

Misión e visión extraídas do Proxecto Educativo do IES Leixa

Misión e visión do IES Leixa

MISIÓN: As actuacións de cara á formación dos nosos alumnos e alumnas pretenden que acaden espírito crítico, racionalidade e autonomía, entendendo esta última cunha tripla modalidade:

  • Adquisición duns principios e valores que lle permitan incorporarse a sociedade como un membro útil e participativo cunha verdadeira conciencia socialdos problemas que lle toquen vivir.

  • Adquisición dos coñecementos necesarios para incorporarse a estudos superiores ou a unha actividade profesional coas suficientes garantías para o seu desenvolvemento.

  • Capacidade para a consulta de fontes que lle permitan ampliar o seu campo de expectativas tanto no eido cultural coma no profesional e cívico, adquirindo actitudes críticas.

Todo iso nun marco aconfesional libre de tendenzas ideolóxicas e políticas no que se respectan as ideas, a pluralidade e o bilingüismo.

 

VISIÓN: O IES Leixa aspira a poñer en práctica un estilo na que os membros da comunidade educativa traballen en liberdade, con responsabilidade, solidariedade, tolerancia, enriquecemento da autoestima (autoprotección), igualdade e atención á diversidade:

  • A dualidade liberdade-responsabilidade como valores que nos diferencian doutros tipos de IES, rompendo coa rixidez do sistema e dotando ao funcionamento do centro de orde, flexibilidade e saber estar por parte de todos os compoñentes; sen necesidade de recorrer a un excesivo rigor no cumprimento das normas. Preténdese que os membros da comunidade as interioricen como modus vivendi para o desenvolvemento pleno das súas tarefas profesionais e formativas.

  • A solidariedade-tolerancia entendéndoa coma unha resposta individualizada á formación que cada un debe asumir respondendo ás necesidades que poidan xurdir na relación cos compañeiros/as ou coa sociedade.

  • A autoestima-autoprotección inculcando a necesidade de coidarse en todos os aspectos, tanto da alimentación e coidados do corpo coma no desempeño responsable de calquera actividade. Adoptando as medidas oportunas co fin de conseguir non a nosa seguridade senón tamén a dos nosos compañeiros/as, respondendo a unha necesidade colectiva de reducir a sinistralidade laboral así como as enfermidades normais e profesionais.

  • A igualdade como feito social no que se busca unha participación na que o sexo non é un factor distintivo ou discriminador.

  • A atención á diversidade como vía de non discriminación e de oportunidade. Cando se dan circunstancias no alumnado que requiran unha atención especial, o centro dispón dos elementos de detección e orientación axeitados para individualizar o proceso ensino-aprendizaxe.

 

Instituto de educación secundaria Leixa

Leixa

Galicia Profesions

IES Leixa é un centro público localizado en Ferrol (A Coruña-España) que imparte ensinanzas postobrigatorias de Bacharelato e ciclos formativos das familias de Artes Gráficas, Sanidade e Servizos Socioculturais e á Comunidade.

Este espazo aspira a ser a ventá de información entre o IES Leixa e a sociedade e un punto de encontro de toda a comunidade educativa.

 
IES Leixa

 

Powered by Drupal - Design by artinet