lexislación

LOE (lei orgánica de educación) no artigo 126.2.,relativo á composición do Consello Escolar, establece que : "unha vez constituido o consello escolar do centro, designará unha persoa que impulse medidas educativas que fomenten a igualdade real e efectiva entre homes e mulleres".

No título preliminar da devandita lei establécese, así mesmo, que a actividade educativa desenvolverase atendendo ós seguintes puntos: Punto c) Efectiva igualdade de dereitos entre os sexos, rexeitamento a todo tipo de discriminación e o respecto a todas as culturas". http://www.boe.es/boe/dias/2006/05/04/pdfs/A17158-17207.pdf