Eventos

Select event terms to filter by
Select event type to filter by
« Xoves Xullo 11, 2024 »
Xov

1º ESO

Bioloxía e Xeoloxía
Xeografía e Historia
Educación Física
Lingua Castelá e Literatura
Lingua Estranxeira: Inglés
Lingua Galega e Literatura
Matemáticas
Relixión Católica
2ª Lingua Estranxeira: Francés
Proxecto Competencial
Tecnoloxía e Dixitalización
Educación Plástica, Visual e Audiovisual

2º ESO

Xeografía e Historia
Física e Química
Lingua Castelá e Literatura
Lingua Estranxeira: Inglés
Lingua Galega e Literatura
Matemáticas
Educación Física
Música
2ª Lingua Estranxeira: Francés
Proxecto Competencial
Relixión Católica
Tecnoloxía e Dixitalización

3º ESO

Xeografía e Historia
Bioloxía e Xeoloxía
Física e Química
Lingua Castelá e Literatura
Lingua Estranxeira - Inglés
Lingua Galega e Literatura
Matemáticas
Ámbito Científico - Tecnolóxico
Ámbito Lingüístico - Social
Educación Física
Educación Plástica, Visual e Audiovisual
Música
2ª Lingua Estranxeira - Francés
Proxecto Competencial
Relixión Católica
Educación Dixital
Educación en Valores Cívicos e Éticos
Oratoria

4º ESO

Ámbito Lingüístico-Social

Ámbito Científico-Tecnolóxico
Xeografía e Historia
Matemáticas A - Matemáticas B
Relixión Católica - Proxecto Competencial
Lingua Castelá e Literatura
Lingua Galega e Literatura
Lingua Estranxeira: Inglés
Física e Química
Bioloxía e Xeoloxía
Latín
Economía e Emprendemento
Filosofía
Oratoria
Educación Física
Música
Tecnoloxía
2ª Lingua Estranxeira: Francés
Intelixencia Artificial
Dixitalización
Expresión Artística
Formación e Orientación Persoal e Profesional

 

1º BACHARELATO

Filosofía
Debuxo Artístico I
Debuxo Técnico I
Educación Física (adultos)
Física e Química
Lingua Castelá e Literatura I (adultos)
Lingua Estranxeira I: Inglés
Lingua Galega e Literatura I (adultos)
Matemáticas I
Relixión Católica
Tecnoloxías da Información e da Comunicación I
2ª Lingua estranxeira I: Francés
Bioloxía, Xeoloxía e Ciencias Ambientais
Tecnoloxía e Enxeñaría I
Economía (adultos)
Grego I
Historia do mundo contemporáneo (adultos)
Latín I
Matemáticas aplicadas ás CC.SS. I

2º BACHARELATO

Historia de España
Historia da Filosofía - Psicoloxía
Lingua Castelá e Literatura II (adultos)
Lingua Galega e Literatura II
Matemáticas II
Matemáticas Aplicadas ás CCSS II
Bioloxía
Química (adultos)
Física
Debuxo Técnico II
Tecnoloxía e Enxeñería II
Métodos Estatísticos e Numéricos
Latín II - Grego II
Relixión Católica
Empresa e Deseño de Modelos de Negocio (adultos)
Xeografía - Historia da Arte
Lingua Estranxeira II: Inglés (adultos)
2ª Lingua Estranxeira II: Francés
TIC II

 

 

CICLO FORMATIVO DE GRAO BÁSICO

Electricidade e Electrónica
2º Electricidade e Electrónica

CICLOS FORMATIVOS DE GRAO MEDIO

1º Electromecánica de Vehículos Automóbiles
2º Electromecánica de Vehículos Automóbiles
1º Instalacións Eléctricas e Automáticas
2º Instalacións Eléctricas e Automáticas
1º Xestión Administrativa
Xestión Administrativa

CICLOS FORMATIVOS DE GRAO SUPERIOR

Mecatrónica Industrial
2º Mecatrónica Industrial
Acondicionamento Físico
2º Acondicionamento Físico
Administración e Finanzas
2º Administración e Finanzas

CICLOS FORMATIVOS DE GRAO SUPERIOR - FP DUAL

Construcións Metálicas
Automoción

 Calendario do procedemento de admisión e matrícula

Os prazos para tramitar o procedemento de admisión e formalizar a matrícula son os seguintes (referidos ao ano natural):

1. Prazo de presentación de solicitude de reserva: 15 de xaneiro a 4 de febreiro

2. Publicación da listaxe do alumnado con posto reservado: 22 de febreiro

3. Data do sorteo público para os efectos de desempate: última semana de febreiro e, en todo caso, antes do 1 de marzo

4. Publicación de postos escolares vacantes: antes do 1 de marzo

5. Prazo de presentación de solicitude de admisión: 1 a 20 de marzo

6. Prazo de presentación da documentación acreditativa dos criterios de baremo: 10 días hábiles, contados a partir do día seguinte ao remate do prazo para presentar as solicitudes de admisión

7. Publicación das listaxes provisionais do alumnado admitido e non admitido: 25 de abril

8. Prazo de reclamación contra as listaxes provisionais: 5 días hábiles, contados a partir do seguinte á data de publicación das listaxes provisionais do alumnado admitido e non admitido.

9. Publicación das listaxes definitivas do alumnado admitido e non admitido: 15 de maio

0. Prazo para formalizar a matrícula na ESO e bacharelato: 23 de xuño a 7 de xullo

Disposición adicional primeira (Calendario do procedemento de admission e matrícula), ORDE21out 2022

 

Cómputo de prazos

Para os efectos de cumprir os trámites do procedemento de admisión e formalización da matrícula do alumnado, cando o último día do prazo non sexa lectivo, prorrogarase automaticamente ata o día lectivo inmediato seguinte.

Disposición adicional segunda (Cómputo de prazos), ORDE21out2022

 

NORMATIVA:

-D13/2022, 3feb, polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten ensinanza de 2º ciclo de EInfantil, EPrimaria, ESO & BAC reguladas na LOE.

-ORDE21out 2022 pola que se desenvolve D13/2022, 3feb (códigos de procedemento ED550A, ED550B e ED550C).

 

DOCUMENTOS:

-RESERVA DE PRAZA EN CENTRO DOCENTE SOSTIDO CON FONDOS PÚBLICOS (ED550A).

-DOCUMENTO PARA ADMISIÓN ALUMNADO EXTERNO (ED550B).

A DIRECCIÓN

 

No enlace que segue pódense consultar a Concreción Curricular do centro para o ano 2023_2024

'enlace ao documento'

Aprobadas en Claustro o día 2 de novembro de 2023.

A DIRECCIÓN

 

2º BACHARELATO - MAIO&XUÑO

TRÁMITES E ACTUACIÓNS

MAIO

XUÑO

Revisión co centro

Solicitude revisión no centro das cualificacións finais

20  e 21

17  e 18

Resolución da revisión no centro e comunicación á persoa interesada

Data límite: 22

Data límite: 19

Reclamación ante Dirección Territorial

Solicitude de reclamación ante a DT (se persiste o desacordo)

23-24

20-21

Comunicación a IE da relación de alumnado que presentou reclamación para elevar á DT

Data límite: 24

Data límite: 21

Envío expediente á DT (a través da sede electrónica)

Data límite: 27

Data límite: 24

ESO e BAC - XUÑO

TRÁMITES E ACTUACIÓNS

PRAZOS

Presentación

Reclamación formal ante a dirección

Dous días hábiles desde o día seguinte á comunicación

Revisión no centro

Decisión de modificación ou ratificación da cualificación final (Informe do equipo docente ou departamento didáctico)

Primeiro día hábil a aquel en que finalice o período de solicitude de revisión

Reunión extraordinaria para revisar o proceso de adopción da decisión de promoción ou titulación á vista das alegacións realizadas

Dous días hábiles desde a finalización do período de solicitude de revisión

Comunicación da decisión (a resolución da revisión nesta fase correspóndelle en todo caso á dirección do centro) ao alumnado reclamante e á persoa docente titora

Día lectivo hábil seguinte

Anotación nas actas de avaliación, e, no seu caso, no expediente e no historial académico, da oportuna dilixencia (secretaría do centro) no caso de modificación dalgunha cualificación final

Tras o proceso de revisión

Reclamación ante a Dirección Territorial

Reclamación ante a Dirección Territorial (se persiste o desacordo)

Dous días hábiles desde o día seguinte á comunicación da decisión adoptada.

A dirección do centro debe remitir o expediente de revisión no prazo de dous días hábiles coa documentación relacionada

Anotación nas actas de avaliación, e no seu caso, no expediente e no historial académico, da oportuna dilixencia (secretaría do centro) no caso de modificación dalgunha cualificación final

Tras o proceso de revisión

FP

TRÁMITES E ACTUACIÓNS

PRAZOS

Presentación

Reclamación formal ante a dirección.

Dous días lectivos ou, se é o caso, hábiles desde o día seguinte á comunicación.

Revisión no centro

Traslado por parte da dirección do centro ao departamento correspondente para a emisión do informe oportuno.

Cinco días naturais contados a partir do seguinte ao da presentación da reclamación.

Logo de recibido o informe do departamento, a dirección emitirá resolución ao respecto.

Comunicación da decisión ao alumnado reclamante, e á persoa docente titora.

Reclamación ante a Xefatura Territorial

Recurso de alzada ante a Xefatura Territorial, cuxa resolución agotará a vía administrativa.

Prazo máximo dun mes a partir da súa notificación.

NORMATIVA APLICÁBEL:

No relativo aos ciclos formativos de FP

-ORDE12xul2011, pola que se regulan o desenvolvemento, a avaliación e a acreditación académica do alumnado das ensinanzas de formación profesional inicial - A45 (Reclamacións sobre as cualificacións).

No relativo ao resto de ensinos do centro

-ORDES polas que se establecen a ordenación e o currículo e se regula a avaliación das distintas etapas na CAGZ.

-Instrución 10/2023, DXOIE, pola que se establecen para o curso 23/24 os prazos e o procedemento para as reclamacións das cualificacións finais no 2bac ou da decisión de titulación nesta etapa educativa.

 A DIRECCIÓN

LALÍN, 14maio2024

 

En arquivo que se xunta pódense consultar as datas, horas e lugares nas que terán lugar os exames finais e probas libres dos ciclos formativos que forman parte da oferta formativa do centro

Enlace > CALENDARIO

A DIRECCIÓN

En arquivo que se xunta publicamos as datas, horas e lugares nos que se celebrarán os exames finais e probas libres das ensinanzas de formación profesional que forman parte da oferta educativa do centro.

Enlace: CALENDARIO

A DIRECCIÓN

Distribuir contido