AVALIACIÓN FINAL CURSO 2019/2020

A continuación, podedes consultar os criterios de promoción e titulación que determinarán este final de curso 2019/2020 e que están recollidos nas instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre  do curso académico 2019/20 nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia.