COMUNICACIÓN PARA O ALUMNADO CON MATERIAS PENDENTES

A continuación podedes consultar toda a información de materias pendentes. Esta información tamén aparece recollida na parte final da lista da sección dos departamentos didácticos.

Bioloxía e Xeoloxía

Inglés

Lingua castelá

Valores éticos

Educación Física

Física e Química

Lingua galega

Xeografía e Historia

Educación plástica, visual e audiovisual

Francés

Matemáticas