Omitir categorías de curso

Omitir cursos dispoñíbeis

Cursos dispoñíbeis

Obxeto: Manexo da aula virtual como apoio ao ensino, aproveitando un tema de actualidade coma o COVID-19.

Destinatarios: Profesorado e alumnado de Sanidade no eido da promoción da saúde.

Metodoloxía: Ensino on-line. Subida de  recursos e interacción profesor-alumno usando a aula virtual. 

Ola, 

Este é o meu curso de prácticas, onde poderedes atopar toda a iformación sobre cómo utilizar o Moodle 2.6

Este é o meu curso de probas do curso "Actualización de ferramentas tecnolóxicas para docentes", onde se realizarán as tarefas asignadas.

Curso de iniciació ao uso da aula virtual. 5 de abril/ 18 de abril

TAREFA 2 CURSO  AULA  VIRTUAL

Aula Virtual de Lingua galega.

Aprendizaxe de recursos para o ensino.

Neste curso trataremos sobre cómo formular cosméticos naturais.

Neste curso abordaremos a formación on line por medio do programa Moodle. O longo de 10 temas traballaremos nos distintos aspectos que podemos utilizar para facer máis sinxela a docencia a distancia.

teoría e practica das diferentes técnicas de maquillaxe

Trátase dun curso no que abordaremos as principais pragas e almacén, é dicir as pragas que causan danos aos produtos de consumo que están almacenados á espera da súa comercialización e/ou consumo.

O principal obxectivo deste curso é que obteñades a información necesaria que vos permita identificar a praga concreta e aplicar as medidas necesarias para  erradicala ou controla actuando con seguridade para evitar danos á saúde e ao medio ambiente .

Neste curso imos aprender a crear cursos na aula virtual do IES Lamas de Abade para reforzar o proceso de ensino-aprendizaxe do noso alumnado.

Curso de proba para avanzar no manexo da aula virtual

Curso sobre Moodle

Contenido vario para la asignatura de Lengua Castellana y Literatura

Este é un curso de proba. E o que estás a ler é a descripción do mesmo.
Neste curso irase amosando o aprendido sobre o uso da plataforma "Moodle".

Recursos para la materia de Economía de 1º de Bachillerato.
Profesora: María José Barco

Recursos para Economía de la Empresa de 2º de Bachillerato.
Profesora: María José Barco González

Recursos para FAG de 2º de Bachillerato.
Profesora: María José Barco González

Recursos para la materia de Economía de 4º ESO.
Curso 2019/20 . Profesora: María José Barco

Recursos para la materia de Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial de 4º ESO.
Curso 2019/20 . Profesora: María José Barco

O Equipo de Dinamización da Lingua Galega do IES Lamas de Abade de Santiago está a realizar una enquisa sobre o uso
da lingua galega e mais algúns factores que inflúen nel. Para as persoas do EDLG
é de sumo interese coñecer as súas ideas e opinións ao respecto para realizar
mellor o noso traballo. Agradecemos a súa colaboración.

 

Para responder prema o botón  da resposta que considere adecuada  ou escriba no recadro, segundo o caso.

 

 


Regulamentos dos principais deportes de grupo.

Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.

Seguimento telemático del curso de 2º ESO, Física e Química (Luis)

Seguimiento de la asignatura de Física y Química para el grupo 3ºA

Material para a asignatura de Bioloxía e Xeoloxía de 1ºB

Estas actividades son para repasar conceptos claves.


Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.
Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.
Dende aquí preténdese ir introducindo recursos sobre Moodle que se vaian atopando na web e que poideran ser de interese para os membros do grupo de traballo.
Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.

Iste curso é un proxecto interdisciplinar dirixido aos alumnos e alumnas do primeiro ciclo de ESO abarcando a práctica totalidade das materias que corresponden a dito nivel e contando coa participación dun grande número de profesores e profesoras dos departamentos didácticos correspondentes..

EXERCICIOS DE ARDORA PARA O PRIMEIRO TRIMESTRE

Benvido/a ao curso de Lingua e Literatura Galega de Primeiro de Bacharelato.
Nel imos traballar as competancias clave, nomeadamente a competencia en comunicación lingüística e a dixital, sen esquecer outras como son aprender a aprender ou as sociais e cívicas.

Os obxectivos xerais que nos marcamos son:
1.- Que adquiras unha conciencia cívica como persoa responsable e solidaria.
2.- Que madures e desenvolvas o teu espíritu científico e crítico.
3.- Que domines a lingua galega, tanto na súa expresión oral como escrita, para expresarte con fluidez e corrección.
4.- Que coñezas e empregues con responsabilidade as novas tecnoloxías.
5.- Que desenvolvas as túas capacidades artísticas, nomeadamente literarias.
6.- Que coñezas, valores e respectes o noso patimonio.

O cursoestrúturase en cinco bloques, o que non immplica que a actividade docente se corresponda con estaordenación, precedidos dunha avaliación inicial:

O bloque 1, "Comunicación oral. Escoitarefalar" atende ao uso oral da lingua.

O bloque 2, "Comunicación escrita.Ler e escribir" ocúpase da comprensión e produción escrita.

O bloque 3, "Funcionamentoda lingua" integra contidos relacionados co código e a súa organización, e responde ánecesidadede reflexiónsobrea propia lingua, coa finalidade de servir de base para o seu uso correcto.

O bloque 4, "Lingua e sociedade" céntrase encoñecer e ser quen de explicar e valorar a situación da lingua galega desde a perspectiva da sociolingüística.

O bloque 5, "Educación literaria" asume o obxectivo defacernos lectores e lectoras competentes. Ademais de achegarnos á historia da literatura galega así como ás súas obras e aos seus autores e autoras máis salientables.


Benvido/a ao curso de Lingua e Literatura Galega de Primeiro de Bacharelato.
Nel imos traballar as competancias clave, nomeadamente a competencia en comunicación lingüística e a dixital, sen esquecer outras como son aprender a aprender ou as sociais e cívicas.

Os obxectivos xerais que nos marcamos son:
1.- Que adquiras unha conciencia cívica como persoa responsable e solidaria.
2.- Que madures e desenvolvas o teu espíritu científico e crítico.
3.- Que domines a lingua galega, tanto na súa expresión oral como escrita, para expresarte con fluidez e corrección.
4.- Que coñezas e empregues con responsabilidade as novas tecnoloxías.
5.- Que desenvolvas as túas capacidades artísticas, nomeadamente literarias.
6.- Que coñezas, valores e respectes o noso patimonio.

O cursoestrúturase en cinco bloques, o que non immplica que a actividade docente se corresponda con estaordenación, precedidos dunha avaliación inicial:

O bloque 1, "Comunicación oral. Escoitarefalar" atende ao uso oral da lingua.

O bloque 2, "Comunicación escrita.Ler e escribir" ocúpase da comprensión e produción escrita.

O bloque 3, "Funcionamentoda lingua" integra contidos relacionados co código e a súa organización, e responde ánecesidadede reflexiónsobrea propia lingua, coa finalidade de servir de base para o seu uso correcto.

O bloque 4, "Lingua e sociedade" céntrase encoñecer e ser quen de explicar e valorar a situación da lingua galega desde a perspectiva da sociolingüística.

O bloque 5, "Educación literaria" asume o obxectivo defacernos lectores e lectoras competentes. Ademais de achegarnos á historia da literatura galega así como ás súas obras e aos seus autores e autoras máis salientables.

Manual de

GRAMÁTICA

GALEGA pretende ser un curso de iniciación no que atopar recursos e actividades que nos permitan mellorar a nosa competencia lingüística. 

Adxunto un enlace da editorial Altamar para os alumnos que o precisen

Algúns contidos sobre os módulos de 

- Operacións básicas de laboratorio

-Dispensación de productos farmacéuticos

Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.

Recursos para a materia de Bioloxía molecular e citoxenética de 1° curso do ciclo superior de Anatomía Patolóxica
Profesora: Verónica Martínez

Modulo de técnicas básicas de enfermería Ordinario. Profesora María Jesús Gestal Couselo.

Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.
Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.

Módulo Ofimática e Proceso da Información do Ciclo superior de Documentación e administración Sanitaria. Curso 2019/2020.

Profesora: María Jesús Gestal Couselo.

Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.
Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.

Atención sanitaria inicial en situacións de emerxencia

Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.
Curso moodle en farmacia. 

Recursos para el módulo de Prótesis Completas de 1º de Prótesis Dentales.
Profesora: Montserrat Pereira Pombriego

Módulo do 1º curso de Prótese dental.

Profesora: Beatriz Tojo Fernández.

Módulo do 1º curso de Prótese dental.

Profesora: Beatriz Tojo Fernández

Módulo do 2º curso de Prótese dental.

Profesora: Beatriz Tojo Fernández.

Trátase durante catro semanas de adquirir as competencias que permitan manexar a aula virtual do centro para favorece-la docencia on-line.

 TIC 4º ESO, curso 19-20. Profesora Patricia Varela

Curso de TIC II 2º BACH CURSO 19-20. Profesora Patricia Varela

Curso de Tecnologías de la Información y Comunicación de 1º Bachillerato
Curso académico 2019/2020. Profesora: María José Barco.