Claustro do profesorado

28/06/2019 11:00

CONVOCATORIA CLAUSTRO ORDINARIO PROFESORADO

           

Convócase Claustro do Profesorado no salón de actos para o venres, día 28 de xuño 2019 ás 11:00 horas, coa seguinte

 

ORDE DO DÍA

 

1.- Lectura e aprobación, se procede, das actas anteriores.

2.- Aprobación, se procede, do Plan Xeral de Atención á Diversidade.

3.- Modificación, se procede, do apartado 3.3.3.4. das Normas de Organización, Funcionamento e Convivencia, en relación ao “proceso de revisións e reclamacións das cualificacións”.

4.- Memoria do PROA (contratos-programa).

5.- Memoria anual do curso 2018/2019.

6.- Calendario escolar para setembro de 2019.

7.- Proposta para o nomeamento de membros do equipo directivo.

8.- Rogos e preguntas.

 

Chantada, 17 de xuño de 2019.

 

O DIRECTOR

 

 

Javier Conde Vázquez

 

Documentación para a reunión