CLAUSTRO ORDINARIO PROFESORADO

20/11/2018 16:30

CONVOCATORIA CLAUSTRO ORDINARIO PROFESORADO

           

Convócase Claustro do Profesorado no salón de actos para o martes, día 20 de novembro de 2018 ás 16:30 horas, coa seguinte

 

ORDE DO DÍA

 

1.- Lectura e aprobación, se procede, da acta anterior.

2.- Lectura das normas do regulamento relativas ao procedemento de elección dos representantes do profesorado no Consello Escolar.

3.- Anuncio da relación de candidatos proclamados como tales pola Xunta Electoral.

4.- Fixación da data de celebración do claustro de profesorado, de carácter extraordinario, para a elección de representantes do profesorado no Consello Escolar.

5.- Información sobre a realización dun simulacro de evacuación.

6.- Información dos proxectos de dinamización do centro.

7.- Rogos e preguntas.

 

 

Chantada, 12 de novembro de 2018.

 

O DIRECTOR

 

 

Javier Conde Vázquez