Instituto de ensinanza secundaria, bacharelato, ciclos formativos e adultos

O alumnado usuario do transporte escolar debeseguir unhas pautas ao usar o servizo:

  • Na entrada dianteira do bus hai xel hidroalcohólico de uso obrigatorio
  • Uso obrigatorio de mascarilla
  • A entrada será pola porta dianteira cara atrás, ocupando os asentos de atrás adiante
  • Na saída primeiro sairán os de diante e irase baixando primeiro os asentos dianteiros e só pola porta de diante
  • Evitar apelotamentos e manter a distancia de seguridade na entrada e na saída
  • Ocupar, se é posible, sempre o mesmo asento