Instituto de ensinanza secundaria, bacharelato, ciclos formativos e adultos

De acordo coa Resolución do 19 de setembro de 2022, da Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa, pola que se establece o calendario para a celebración de eleccións de membros dos consellos escolares de centros docentes sostidos con fondos públicos [DOG do 30/09/2022], este mes de novembro convócanse eleccións para a renovación dos membros dos consellos escolares dos centros docentes de Galicia. As eleccións teñen por obxecto cubrir as prazas que quedan vacantes dentro do Consello escolar, que nesta ocasión son as seguintes:

a) 3 membros do profesorado.
b) 3 membros dos representantes de alumnado. Esperamos que nestas eleccións o alumnado se implique na vida do centro e saían candidatos para formar parte do Consello Escolar.
c) 2 membros dos representantes das familias. Ao desaparecer a ANPA do noso centro, sería moi importante que se cubrisen estas prazas, para que os pais/nais poidan coñecer de cerca a realidade do instituto, e así poder participar das decisións que desde o Consello Escolar se poidan tomar.

 

Candidaturas

Para a presentación de candidaturas poden recoller o impreso na conserxería do centro ou ben descargar o arquivo directamente dos enlaces que aparecen a continuación.

 

 

 

 

Calendario renovación parcial do Consello Escolar

(Resolución do 19 de setembro de 2022 (DOG. 30/09/22)

DATA

PROCESO

27 de outubro

Sorteo Público onde sairán elixidos os integrantes da Xunta Electora,a cal velará polo cumprimento da legalidade destes comicios. Celebrárase ás 11:30 na sala de profesores do centro:

Utilizando unha aplicación electrónica de números aleatorios se escollerá, por esta orde, un/ha titular e un/ha suplente do grupo PAS, un/ha titular e un/ha suplente do grupo ALUMNADO, un/ha titular e un/unha suplente do colectivo DOCENTES e un/ha titular e un/unha suplente do colectivo FAMILIAS. Un integrante destes catro colectivos máis o director do centro constituirán a Xunta Electoral. (enviaranse as citacións correspondentes)

4 de novembro

Constitución da Xunta Electoral ás 10:10 horas (1ª reunión):

Publicación do calendario electoral

Aprobación e publicación provisional dos censos

 

7 de novembro

Publicación dos censos electorais (período de reclamación ao censo:ata o 14 de novembro)

Do 7 ao 14 de novembro

Admisión de candidaturas

15 de novembro

Proclamación de candidaturas

16 e 17 de novembro

Reclamacións á proclamación de candidaturas

18 de novembro

2ª reunión da Xunta Electoral ás 10:10 horas.

Resolución de reclamacións

Proclamación definitiva e publicación de candidaturas

Aprobación definitiva e publicación de censos electorais

Aprobación de modelo de papeletas dos distintos actos electorais

Sorteo público para designación de mesas electorais

28 de novembro

Constitución mesas electorais e votacións:

09:30 h - 14:00 h / 16:40 h – 19:30 h: Constitución mesa electoral,

votación e escrutinio alumnado

12:00 h - 14:00 h / 17:00 h - 19:30 h: Constitución mesa electoral,

votación e escrutinio pais/nais ou titores/as legais

14:10 h: Claustro extraordinario para a constitución mesa electoral,

votación e escrutinio do profesorado

 

3ª reunión da Xunta electoral: 19:30 h

Resolver as reclamacións contra ás Resolucións das mesas electorais

Proclamación de candidaturas electas

29 de novembro

4ª reunión da Xunta Electoral: 10:10 h

Proclamar aos candidatos que foron elixidos para formar parte do novo Consello Escolar do centro

Traslado á Xefatura Territorial das copias de actas das votacións efectuadas. Anexo I

12 de decembro

Reunión de constitución do novo consello escolar. Determinación de comisións.