Instituto de ensinanza secundaria, bacharelato, ciclos formativos e adultos

Hoxe 22 de xullo publicáronse as listaxes definitivas das persoas con dereito ao fondo libros no taboleiro do instituto. Para consultalas deberase acudir ao centro, xa que non se permite facelas públicas doutro xeito. As persoas que fixeran a solicitude de forma telemática poderán consultar a resolución accedendo por vía electrónica ao seu expediente, a través da aplicación fondolibros, empregando a Chave365 ou o certificado dixital.

Aquelas persoas que teñan dereito á axuda para adquisición de material escolar, poderán recoller o cheque no centro a partires do día 1 de Setembro. Só se lle entregará dito cheque ao pai/nai/titor legal do alumno/a.