Xunta Directiva da ANPA (22/01/2021)

ANPA Moraima do IES Illa de Ons

A Pedra, 51

36930, Bueu

Núm. Rex.: 1998-4777-1

NIF: G36327484

Tlfno.: 655 760 469

Correo-e: anpa@iesillaons.com

CARGOS

NOME

Presidenta

María del Carmen Nores Portela

Vicepresidente

Miriam Cabanelas Estévez

Secretaria

Lucía Juncal Cruz

Tesoureira

María del Carmen Hermida Aguiar

Vogais

Sonia Portela Leal

Beatriz Piñeiro González

Rosa María Ferradás Gómez

 

 

 A CUOTA  (por unidade familiar) é de 15 € por curso.

conta da ANPA en ES34 2100 4730 0102 0018 6950 (Caixa Bank)

IMPORTANTE:

No CONCEPTO indicar: NOME e APELIDOS do alumno/a+ ANPA 2019/2020

período de pago é de XUÑO – OUTUBRO.