Secretaría

ENTREGA CUALIFICACIÓNS DE SETEMBRO E PRESENTACIÓNS 2013-14

Achégase calendario de entrega de cualificacións de setembro, datas de matrícula para os presentados as probas extraordinarias e datas e horas de presentación do curso 2013-14. Consultar nos arquivos que se achegan.

LIBROS DE TEXTO CURSO 2013-14

Nos arquivos que se achegan podes consultar os libros de texto para o curso 2013-14

ADXUDICACIÓN DE MÓDULOS NO CICLO SUPERIOR DE XESTIÓN DO TRANSPORTE

Achégase listaxe co alumnado adxudicado para módulos do ciclo superior de Xestión do Transporte para o curso 2011-12 no réxime para as persoas adultas. No listado só aparecen os módulos de Inglés, Comercialización de Servizos de Transporte (CST), Organización de Servizos de Transporte Terrestre (OSTT) e Xestión Administrativa do Transporte (XAT), xa que estés son os módulos de máis demanda e nalgún caso hai lista de espera. No resto de módulos están todos os solicitantes admitidos. As listaxes dos ciclos do réxime ordinario, pódense ver en www.edu.xunta.es/fp.

LISTAS PROVISIONAIS RÉXIME ADULTOS XESTIÓN DO TRANSPORTE

Achéganse as listas provisonais de Xestión do Transporte, polo réxime de adultos. O prazo de reclamacións remata o día 12.

CALENDARIO DE PROBAS EXTRAORDINARIAS DE SETEMBRO ESO E BACHARELATO - ORIENTACIÓNS PARA A ESO

Publícase o calendario de probas extraordinarias de setembro para ESO e Bacharelato. Tamén se publican as orientacións para o alumnado de ESO.

A entrega de cualificacións para 2º Bacharelato será o día 5 de setembro de 2011 ás 11:00 horas. Para a ESO e 1º Bacharelato será o día 7 de setembro de 2011 ás 10:00 horas.

O prazo de reclamacións para 2º Bacharelato será o día 5 e 6 de setembro de 2011 e para a ESO e 1º Bacharelato será os día 8 e 9 de setembro de 2011.

ENTREGA DE CUALIFICACIÓNS CURSO 2010-11. MATRÍCULA PARA OS QUE APROBEN EN XUÑO.

ENTREGA DE CUALIFICACIÓNS CONVOCATORIA DE XUÑO 2010-11:

- Día 24 de xuño de 2011 para Ciclos Formativos, 3º e 4º ESO e 1º Bacharelato. 11:00 horas.

- Día 27 de xuño de 2011 para 1º e 2º ESO. 19:00 horas. Será convocada unha reunión de nais/pais para ese día e esa hora.

Reclamacións ás cualificacións xuño:

- Para Ciclos Formativos, 3º e 4º ESO e 1º Bacharelato: 27 e 28 de xuño de 2011.

- Para 1º e 2º ESO: 28 e 29 de xuño de 2011.

ENTREGA DE CUALIFICACIÓNS CONVOCATORIA DE SETEMBRO 2010-11:

Reserva e inscrición curso 2012-13

RESERVA: Para o alumnado dos centros adscritos (CEIP Santa Tegra, CEIP Eduardo Pondal e CEIP Paraixal). Do 1 ao 15 de febreiro de 2012

INSCRICIÓN: Para o alumnado do resto de centros. Do 1 ao 31 de marzo de 2012

Os impresos de reserva e inscrición poderán descargarse desta web, neste artigo, cumprimentalo dixitalmente, imprimilo e entregalo no centro adscrito se se trata de reserva de praza e no IES A GUÍA se se trata de inscrición.

MATRÍCULA 2011-12

ESO e BAC con todo aprobado en xuño: a partir do 25 de xuño e ata o 2 de xullo.
ESO e BAC con materias pendentes: do 6 ao 10 de setembro.
CICLOS FORMATIVOS: Admisión do 17 de xuño ao 2 de xullo. Matrícula do alumnado que promocione a 2º curso ou repita módulos por 1ª vez: do 25 de xuño ao 2 de xullo.
Nos arquivos que se achegan están os impresos de matrícula para ESO, BAC, Ciclos Medios e Superiores (1º ou 2º curso) e para as persoas adultas, alén da información da matrícula para todo o alumnado, entre outros. Toda a información do proceso de admisión para Ciclos Formativos estará sempre actualizada en www.edu.xunta.es/fp. Os impresos están en formato PDF en modo formulario. Xa que logo pódense cumprimentar dixitalmente pero logo haberá que imprimilos e presentalos na secretaría do centro.
O alumnado que promocione a 2º ano de ciclos formativos (tanto para realizar módulos de 2º ano ou a FCT) terá que presentar os correspondentes anexos III ou IV e pagar o seguro escolar (1,12 €)
O alumnado que non promocione a 2º ou non acceda á FCT e que deba repetir módulos de 1º e/ou de 2º por primeira vez, ten que facer reserva nos anexos I ou II correspondentes ata o 2 de xullo de 2010, tendo neste caso a praza garantida se o fan. Os que repitan por 2ª vez teñen que volver pasar polo proceso de admisión. Toda a información sobre promoción en ciclos formativos pode descargarse no documento "Información Promoción Ciclos Formativos"