Convocatoria de probas para acceso a ciclos formativos de formación profesional de grao medio e superior

Convocadas as probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional para o ano 2016
Xúntase a Orde do 2 de febreiro de 2016 pola que se convocan probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional do sistema educativo para o ano 2016.

Destinatarios e prazo de inscrición nas probas de acceso:

  • Ciclos formativos de grao medio: convocatoria dirixida a persoas que non posúan o título de graduado en educación secundaria obrigatoria nin un título de formación profesional básica, nin outros estudos equivalentes para os efectos de acceso.  O prazo de presentación estará abranguido entre os días 4 ao 15 de abril de 2016, ambos os dous incluídos.
  • Ciclos formativos de grao superior: convocatoria dirixida a persoas que non posúan o título de bacharelato nin un título de técnico de for- mación profesional, nin outros estudos equivalentes para os efectos de acceso. O prazo de presentación estará abranguido entre os días 15 ao 26 de febreiro de 2016, ambos os dous incluídos.