Skip to Content

CALENDARIO DE PRAZOS ADMISION CICLOS FORMATIVOS

CALENDARIO

SOLICITUDE DE TÍTULOS CICLOS

SOLICITUDE DE TÍTULOS CICLOS

 Data de aboamento de taxas: a partir do 25 de xuño

OS IMPRESOS TEÑENOS EN ABANCA, HAI QUE CUBRILOS EXACTAMENTE COMO PON NO MODELO E OS DATOS DO ALUMNO/A.

NA BASE DE CALCULO TEN QUE POÑERSE O NOME DO TÍTULO QUE SOLICITA

TIPO DE TARIFA: NORMAL OU FAMILIA NUMEROSA(COPIA DO TÍTULO DE FªNª ACTUALIZADO)

IMPORTE A INGRESAR:

TÉCNICO CICLO  SUPERIOR: NORMAL: 52,94   Fª Nª: 26,50

TÉCNICO CICLO  MEDIO:     NORMAL: 21,64    Fª Nª: 10,84

Tamén se poden xerar os impresos  dende a paxina da Consellería de Facenda: Servizos e trámites: Taxas, prezos...: Pago telemático: Iniciar Taxa.

DATAS DE MATRICULA CURSO 2020-2021

DATAS DE MATRICULA (ALUMNOS PROMOCIONADOS EN XUÑO)

INFORMACIÓN E IMPRESOS

1º ESO: 1 e 2 DE  XULLO

2º ESO: 3 DE XULLO

3º ESO:  6 DE XULLO

4º ESO: 7 DE XULLO

 

1º BACHARELATO: 8 e 9 DE XULLO

2º BACHARELATO:  10 DE XULLO

 

ESO ADULTOS: SETEMBRO

BACHARELATO ADULTOS: SETEMBRO

 

CICLOS FORMATIVOS: 

TERÁN QUE SEGUIR O CALENDARIO DA CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN

 

CHARLAS INFORMATIVAS ITINERARIOS DE MATRÍCULA curso 2020/2021

 

As charlas son voluntarias e só asistirán alumnos

                   Charlas Informativas:

 

1 de Xullo: Alumnos de 3º ESO para matricularse en 4ºESO

                      3º ESO A: 10,30 horas

                      3º ESO B: 12,00 horas

 

2 de xullo: Alumnos de 4º ESO para matricularse en 1º de bacharelato

                     4º ESO A: 9,30 horas

                     4º ESO B: 11,00 horas

Alumnos que cursaron 4º en outros centros: 12,30 horas

 

3 de xullo: Alumnos de 1º Bacharelato para matricularte en 2º de Bacharelato

                    1º A Bac: 10,30 horas

                    1º B Bac: 12,00 horas

 

AXUDAS FONDO SOLIDARIO LIBROS DE TEXTO

AXUDAS FONDO SOLIDARIO LIBROS DE TEXTO

Na páxina web da Consellería de Educación teñen acceso ás normativas e impresos editables, entrando en Servizos: Fondo Libros.

MATRICULA ABAU 2020 e TI´ÍTULO DE BACHARELATO

 TITULO DE BACHARELATO

  Os alumnos de 2º de bacharelato que aproben todas as materias en xuño, antes de matricularse para a ABAU teñen que facer o depósito para o TÍTULO DE BACHARELATO.

 

             Documentación necesaria:

·    Fotocopia DNI

·    Recoller na secretaría do centro un impreso para pagar nunha entidade bancaria a seguinte cantidade:

Ordinaria:  52,94 euros

Familia Numerosa: Categoría xeral:  26,50 €  -  Categoría especial: 0 € (TRAER FOTOCOPIA CARTILLA Fª Nª. actualizada).

Tamén se pode realizar o pago telemático dende a web de  Axencia Tributaria de Galicia:

http://www.atriga.gal/web/atriga/tributos-da-comunidade-autonoma/taxas-e-prezos/confeccion-on-line-impresos

Ou descargar o Modelo AI. Autoliquidación de Taxas para pagar nunha entidade bancaria

Os códigos para cumplimentar o impreso son os seguintes:
Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional ....... Código: 07
Delegación de Servizos Centrais ..................................................... Código: 13
Servizo de Ensino Medio ................................................................ Código: 03
Taxa:

denominación: Expedición de Títulos Académicos e Profesionais correspondentes as ensinanzas establecidas pola LOE ..................................................................... Código: 302003

 

MATRICULA ABAU 2020

Prazo:   11 e 12 de xuño

1.- O alumno/a entregará na secretaría do centro o impreso de matricula coa indicación das materias das que se desexa examinar.

2.- O/A cubre e imprime o documento de taxas por triplicado(Un para o banco, outro para o centro e outro para o interesado) e fai o pago no banco

3.- O/A alumno/a entrega unha copia do xustificante de pago de Taxas, ou xustificante de exención das mesmas, na secretaría do centro.

4.- O/A alumno/a entregará na secretaría fotocopia do DNI (sen caducar), se é familia numerosa traerá copia do libro de familia numerosa actualizado(sen caducar)

 https://ciug.gal/gal/abau/impresos-abau-2020

Para realizar os exames, o alumnado deberá levar consigo:

   . DNI ou documento identificativo: pasaporte,permiso residencia,etc.

   , Resgardo de matrícula e xustificante de pago

   . Bolígrafo de tinta  azul ou negro

   . Material axeitado para realizar o exercicio correspondente á materia de Debuxo Técnico II e Deseño, así como o dicionario de latín-español ou grego-español e unha calculadora non programable e que non teñan capacidade gráfica.

Non se permiten teléfonos móbiles, reloxos intelixentes (smartwatch) ou calquera outro dispositivo electrónico.

 

PROGRAMACIÓNS ADAPTADAS IES DE FOZ CURSO 2019-2020

PROGRAMACIÓNS ADAPTADAS:

DEP. MATEMÁTICAS

DEP. INGLÉS

DEP.ECONOMÍA

DEP. COMERCIO

DEP.BIOLOXÍA-XEOLOXÍA

DEP.EDUCACIÓN FÍSICA

DEP. FOL

DEP. FRANCÉS

DEP. GREGO

DEP.LINGUA CASTELÁ

DEP.LINGUA GALEGA

DEP. RELIXIÓN

AULA EXPECIFÍCA

DEP. DEBUXO:

DEBUXO TÉCNICO 1º BACHARELATO

DEBUXO TÉCNICO 2º BACHARELATO

ADAPTACIÓN 1º ESO

ADAPTACIÓN 3º ESO

ADPTACIÓN 4º ESO

DEP. FILOSOFÍA

BACHARELATO ADULTOS

BACHARELATO

 DEP.FÍSICA E QUÍMICA

Adaptación Física e Química 1º de Bacarelato

Adaptación Física 2º Bacharelato

Adaptación Química 2º Bacharelato

Adaptación Física e Química 2º ESO

Adaptación Física e Química 3º ESO

Adaptación Física e Química 4º ESO 

Adaptación Progranación Física e Química 4º ESO CCAA

DEP.INFORMÁTICA:

Adaptación programación  TIC 1º BAC. ADULTOS 

Adaptación programación  TIC 2º BACH. ADULTOS

Adaptación programación  1º BACHARELATO 

Adaptación programación 2º BACHARELATO 

Adaptación programación  ESO1 

DEP. MÚSICA:

Adaptación programación 2º ESO

Adaptación programación  3º ESO

Adaptación programación  4º ESO

DEP. TECNOLOXÍA:

Adaptación programación  2º ESO

Adaptación programación  3º ESO

Adaptación programación  4º ESO

DEP. XEOGRAFÍA E HISTORIA:

Adaptación programación  1º ESO

Adaptación programación  2º ESO

Adaptación programación  3º ESO

Adaptación programación  4º ESO

Adaptación programación CINE

Adaptación programación ESA

Adaptación programación HISTORIA ESPAÑA

Adaptación programación HISTORIA ARTE

Adaptación programación HMC

Adaptación programación XEOGRAFÍA

DEP. COCIÑA:

COGA ADULTOS

Adaptación productos culinarios

DIRCO:

CAMP

Gstronomía e Nutrición

Proc.Preelaboración e Conservación en Cociña

Proc. de elaboración culinaria

XCSH

DUAL:

1º DUAL

2º DUAL

Procesos de preelaboración culinaria

RRHH

FP BÁSICA:

Aprov.e conserv.m.p. e hixiene na manipu.

Atencióm á clientela

Procesos básicos produc.culinaria

Ténicas elementais de preelaboración

Procesos básicos de preelaboración de alimentos

Técnicas elementáiss de servizo

SERES

Operacións básicas en bar e cafetería

Operacións básicas en restaurante

SHMA

Técnicas de comunicación

O viño e o seu servizo

OGSA

Servizos en restaurante e eventos especiais

 

 

 

 

 

 

 

RESTABLECEMENTO DO PROCESO DE ADNISION DE ALUMNADO PRÓXIMO CURSO

Resolución da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional do 7 de maio de 2020 sobre o restablecemento do procedemento de admisión de alumnado do 2º ciclo de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria e bacharelato en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso académico 2020/2021, e máis ligazón ao contido publicado no Portal Educativo.

 •  

   Para presentar unha solicitude deberá seguir algunha das opción descritas a continuación:

  1. Cubrir a solicitude informáticamente e presentala asinada de xeito manual no centro:
   Para presentar a solicitude presencialmente no centro deberá entrara seleccionar a opción de menú “Solicitudes--> Admisión --> Crear”. Deseguido aparecerá unha pantalla con lapelas na que deberá cubrir os datos necesarios, tales como datos persoais e de contacto, os datos académicos e os criterios alegados e autorizacións. Despois de cubrir a información descrita, accederase á lapela “Confirmar solicitude”. Nesta lapela poderá confirmar os datos que indicou premendo no botón “Confirmar” e poderá descargala para asinar e presentar no centro.

    

  2. Cubrir a solicitude informáticamente e asinala en Sede Electrónica
   Para presentar a solicitude a través da Sede Electrónica deberá acceder a admisionalumnado con usuario de Chave 365 ou con certificado dixital, para elo deberá premer na icona verde que se atopa arriba a dereita . Posteriormente deberá seleccionar a opción de menú “Solicitudes--> Admisión --> Crear”. Deseguido aparecerá unha pantalla con lapelas na que ten que indicar os datos necesarios, tales como datos persoais e de contacto, os datos académicos e os criterios alegados e autorizacións. Despois de cubrir a información descrita, accederase á lapela “Confirmar solicitude”. Nesta lapela poderá confirmar os datos que indicou premendo no botón “Confirmar” e posteriormente premendo no botón "Firmar e presentar en Sede Electrónica", poderá firmar a solicitude dixitalmente, quedando como presentada no centro, sempre que o proceso de firma remate correctamente.

   IMPORTANTEDebe achegar, na Sede Electrónica da Xunta de Galicia o anexo II bis dixitalizado (COMPROBACIÓN DE DATOS DOS MEMBROS COMPUTABLES DA UNIDADE FAMILIAR, ultima páxina da solicitude que pode visualiar e descargar nesta aplicación).

   Debe achegar escaneada toda a documentación pertinente á hora de presentar solicitude.

    

  3. Cubrir a solicitude manualmente e presentala asinada presencialmente no centro
   Se non desexa cubrir a solicitude dixitalmente pode facelo de xeito manual descargando dende os seguintes enlaces os documentos, cubrilos e presentalos firmados no centro.

   

   

Actividades extraescolares IES de Foz

 

 Comunicado Actividades Extraescolares IES de Foz:

 
Comunícase ás familias de alumnado inscrito nas seguintes actividades:
 
- Viaxe fin de curso a Roma (4º da ESO)
- Viaxe cultural a Madrid (2º BAC)*
- Intercambio Francia (3º ESO)
- Intercambio EE.UU (4º ESO e 1º BAC)
- Excursión Porto ** (1º BAC)
 
que debido ás circunstancias que todos coñecemos siguen suspendidas as actividades e sen previsión de poder realizarse neste curso 2019/2020.
 
Aquelas familias que desexen recuperar as cantidades aportadas para as viaxes,  poden  solicitalo no seguinte email: ies.foz@edu.xunta.es.  
 
O resto poderán pasar a recollelas na secretaría do centro, en canto se restableza o servizo administrativo.
 
 
* A excursión a Madrid ten pagados 3330 euros en concepto de aloxamento, estamos en comunicación con el dende as datas do estado de alarma, máis aínda non temos a solución definitiva. Estamos intentando que se devolva a totalidade do aportado.
 
 
**A excursión a Porto tiña pagada a parte do aloxamento, polo que esa parte ou ben non será recuperable, ou se intenta facer no vindeiro curso, sempre que sexa posible, xa que o hostel de Porto ofreceu esta posibilidade para non perder a cantidade aportada.
 

 

 

Distribuir contido


by Dr. Radut