Omitir categorías de curso

Omitir cursos dispoñíbeis

Cursos dispoñíbeis

PORTADA 2ºCurso mediante o que se complementan as sesións presenciais da materia de Grego de 2º de Bacharelato, con materiais didácticos e exercicios

Portada In LatinitatemIn Latinitatem es un curso de Latín pensado para complementar las sesiones presenciales de 4º ESO. Está creado como un acercamiento a la lengua latina y su evolución hacia nuestros idiomas actuales, además de constituir una toma de contacto con la Antigua Roma en general: historia, política, sociedad, arqueología...

Frons 1ºLatinitas Nostra I é un curso virtual de Latín de 1º de Bacharelato, concebido como un apoio ó curso presencial. Aborda varios aspectos da lingua, a literatura, a historia e a vida cotiá da Antiga Roma, proporcionando materiais e exercicios prácticos.
Frons 2ºLatinitas Nostra II é un curso virtual que complementa as sesións presenciais de 2º de Bacharelato, e que se centra na tradución de textos en prosa e en verso, na historia, transmisión e pervivencia da literatura latina, e na evolución do latín cara as linguas romances.
Actividades repaso lengua castellana
Actividades de refuerzo en Lengua castellana

Probas da avaliación de diagnóstico 2013

Probas da avaliación de diagnóstico 2012

Probas Avaliación de diagnóstico 2011

Probas da avaliación de diagnóstico do 2009.

Este curso funciona como memoria dos materiais producidos polo Equipo de Biblioteca no desenvolvemento das súas actividades de dinamización
Neste curso póñense a disposición de usuarios e convidados todas as presentacións audiovisuais que se proxectan durante os recreos da nosa Biblioteca, e que cubren un amplo abano de temas

Materiais do curso de Bioloxía de 2º de Bacharelato

Temario da materia Ciencias da Terra e Medioambientais

Materiais para bioloxía e xeoloxía de 1º bac
Apuntes para CMC de 1º Bacharelato

A informacion xenetica

Exercicios sobre o cambio climatico
Comparativa das distintas fontes enerxéticas. Xestión sostible das mesmas.
Este é un curso virtual para explicar os mitos relacionados coa alimentación e a saúde, con recomendacións para realizar unha dieta axeitada para unha vida sana.

Recursos para a materia de Historia de España de 2º de Bacharelato.


Materiais ESA curso 2010-2011


Traballo sobre o cambio climático

Hstoria do mundo contemporáneo
Apuntes de clase de 1º De Educación Plástica y Visual resumidos, con intrucciones sobre como realizar los ejercicios prácticos.
Educación Plástica y Visual de 3º de ESO. Apuntes resumidos de los contenidos principales de cada tema. Incluyen instrucciones para la realización de actividades prácticas para entregar.
The class notes for Visual Arts 1 (Educación Plástica e Visual de 1º da ESO en inglés) available for students at home. They come with instructions for the assignments.

A lo largo de los siglos hemos ido desarrollando distintas maneras de representar los objetos de nuestro entorno. Aquí empezarás a ver algunas opciones para lograrlo.
Contenidos de la asignatura Educación Plástica y Visual I en inglés, según el decreto del plurilingüismo 2010
Aprender a seguir un método para hablar de una imagen.
Economía da Empresa (Parte específica A).
Materiais para preparar a proba de acceso a ciclos superiores.


Curso de repaso de CONTIDOS MÍNIMOS para alumnado coa materia de Economía de primeiro de bacharelato pendente.

Curso de termos económicos en inglés.

BACHVídeos e outros recursos para o bacharelato


ESOVídeos e outros recursos de Educación Física para a ESO

O obxectivo é realizar un traballo en equipo do deporte elixido e levar a cabo unha competición do mesmo dentro do grupo-clase.
Este é un proxecto de intervención en matéria de integración das Tecnoloxias da Información e da Comunicación no ámbito do ensino e na contorna do IES Fontexeria de Muros.
Vai dirixido a profesorado, alunado, famílias e comunidade educativa en xeral, e especialmente aos colectivos de nova incorporación ao centro.
A guia conta con materiais de elaboración própria e recursos web.
EXPOSICIÓN DE TRABALLOS REALIZADO POLO ALUMNADO DO IES FONTEXERÍA PARA O DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA
Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.
Espazo para pendurar as actividades do deparatamento
Contén as probas de acceso desde o ano 2009
Escolla de obras de lectura para formentar o hábito lector
MÍnimo esixible para aprobar e criterios para avaliar
Curso de Hª de Filosofía para 2º de Bacharelato

Curso de Ética para 4º da ESO
Curso de Filosofía e cidadanía para 1º de bacharelato
Curso de Educación para a cidadanía de 2º da ESO
Materiais para a materia de Química de segundo de Bacharelato.
es un curso para 3ºeso

Taller de Prensa: "AS NOSAS NOVAS"
RELACIÓNS LABORAIS, CONTRATO DE TRABALLO, PREVENCIÓNS DE RISCOS E INSERCIÓN LABORAL.

2º ESO
Pour reviser les prépositions, même si on dit 3º ESO vous pouvez le faire!!
http://frances.iesleonardodavinci.net/index.php?option=com_content&task=view&id=39&Itemid=36
2ºBAC
Voilà une info pour regarder, comprendre et puis répondre...
Pour travailler avec de infos de la télé
1º ESO, réviser le vocabulaire de la rentrée et la grammaire de cette unité

2º BAC

Voilà quelques textes pour travailler... en classe et à la maison!

 

Pour 2º Bac
voilà un résumé grammatical, avec des exercices pour pratiquer
http://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-15841.php

Curso de Tecnoloxías da Información e Comunicación de primeiro de Bacharelato para o curso académico 2014/2015. Profesora: María José Barco.

Actividades e apuntamentos da materia de Informática para a ESO
Comproba o que sabes sobre seguridade informática
Guías de utilidade para o profesorado.ParaProfesBancoRecursosBancos de imaxes, vídeo e son.

WEB 2.0Curso sobre a Web 2.0 e o Cloud Computing.


BuscasConsellos e técnicas para buscar na web de forma eficiente.
Culto é aquel que sabe onde atopar o que non sabe. (Georg Simmel)

formatosInformación sobre formatos de vídeo e animación
FotoProgramas gratuítos e servizos online de edición de imaxes.
Conversores.
Bancos de imaxes.

Optimizar o rendementoConsellos para mellorar o funcionamento do PC.
Arquivos PDF: que son, como crealos e modificalos.PDF
ScreencapturerComo capturar a pantalla do escritorio
Comparativa entre compresores.Compresores

Varias utilidades.Varios

Curso de formación para profesorado implicado no proxecto Abalar
Exercicios de inglés sinxelos.
Activities designed to achieve A2 level.
Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.
English Grammar in Spanish to be used mainly by BAC students.
Extra contents and activities

Exercicios e recursos para primeiro ciclo da ESO

Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.
Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.
Examen tipo test sobre os contidos do módulo Automatismos Industriais

Examen tipo test sobre a instruccion técnica 51 do REBT

Examen tipo test dos sistemas domóticos X-10 e Konnex.

Enlaces de interés
Guía da ortografia e a gramática do Galego
Curso elaborado pola EDNL e o Departamento de Galego

Adaptación curricular de 4º ESO baseada nas actividades do Proxecto Descartes.

Curso de Matemática

2º ESO - LOMCE (de momento)

Baseado nos materiais interactivos Descartes.

Pepe Sacau - IES Fontexeria

Muros - Galiza

Uso de Moodle como repositorio

Curso de Matemática correspondente ao nível de 3º de ESO, baseado nos materiais interactivos Descartes.

Pepe Sacau

Curso de Matemática II

2º de Bacharelato - LOMCE (de momento)

Pepe Sacau - IES Fontexeria

Muros - Galiza

Brev curso de funcións

Curso de matemáticas para 2º ESO.

Profesor: José Antonio Mayo Caamaño.

Curso de Matemática Académica

4º ESO - LOMCE (de momento)

Baseado nos materiais interactivos Descartes.

Pepe Sacau - IES Fontexeria

Muros - Galiza

Curso sobre os xéneros vogais do clasicismo e do romanticismo

InformaciónInformación de interese para estudantes:
Bolsas, premios e axudas
Residencias
Intereses vocacionais
Orientación Académica e Profesional
Departamento de Orientación


Sistema EducativoGuía do sistema educativo de Galicia
Orientación Académica e Profesional
Departamento de Orientación


Importante, non borrar este curso. Aloxa arquivos da web.
Instrucións para entrar na aula virtual e cambiar o contrasinal
Instrucións para matricular aos vosos alumnos na aula virtual.
Instrucións para empezar un novo curso académico en Moodle.
Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.
Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.

Grupo de traballo: administración e usos didácticos da web interactiva ou web 2.0

Tecnologías de 3º ESO
Materia optativa de 4º curso de la ESO
Conceptos relixiosos asumibles por crentes e non crentes. 

curso de arte roánica

Presentación dos temas:

-Tema 1: Enerxía.

-Tema 2: Fontes de enerxía non renovables

Resources for multilingual Technology

Resources for multilingual Technology

Estes son recursos para a materias do Departamento de Tecnoloxía