Filosofía

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN. VALORES ÉTICOS 3º Y 4º DA ESO 3ª AVALIACIÓN

A ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN XA ESTÁ A DISPOSICIÓN DO ALUMNADO (documento adxunto que se pode encontrar ao final deste epígrafe)

AO CORREO INDIVIDUAL DO ALUMNADO ENVIÁRONSE AS EXPLICACIÓNS SOBRE AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN FINAL DA MATERIA

 

Os alumnos de 3º y 4º da ESO seguirán traballando nos epígrafes da progamación da materia. O ritmo de traballo será de un epígrafe cada semana o dez días e se irán enviando ao correo do profesor: mluaces@edu.xunta.es. Para calquer dúbida tamén utilizar dito correo. No correo electrónico dos alumnos colgaré, o día correspondente de clases, as instruccións da tarefa e, de novo, os epígrafes. 

Para 3º da ESO as referencias da programación son: 

              B5.1. Relación entre ética e dereito.

 

              B5.2. Relación entre legalidade e lexitimidade

              B5.4. Convencionalismo dos sofistas

              B5.5. Iusnaturalismo. Iusnaturalismo de Locke.

              B5.6. Iuspositivismo de Kelsen.

              B5.7. Elaboración da DUDH e creación da ONU. Circunstancias históricas, obxectivos de ambos os acontecementos e papel da DUDH como código ético de conduta dos estados.

              B5.9. Xeracións de dereitos e feitos históricos que influíron no seu desenvolvemento.

              B6.1. Necesidade de criterios éticos na investigación científica. Progreso científico-técnico e valores éticos.

 

Para 4º da ESO as referencias da programación son: 

 

 

              B3.4. Éticas formais e éticas materiais.

              B3.5. Ética kantiana: carácter formal. Autonomía da persoa como valor ético fundamental.

              B3.6. Ética do discurso, de Apel e Habermas, como ética formal. Relación coa ética de Kant.

              B4.1. Democracia e xustiza.

              B4.2. Deberes cívicos como cumprimento de valores éticos e como defensa e difusión dos dereitos humanos.

              B4.3. Perigos dunha globalización sen valores éticos.

              B4.4. Promoción dos DDHH por parte dos Estados: fomento e ensino dos valores éticos.

              B5.1. Dereito e leis: finalidade, características e xustificación ética.

              B5.3. Teoría da xustiza de Rawls: posición orixinal e veo de ignorancia; criterio de imparcialidade; función dos dous principios de xustiza.

              B5.10. As Forzas Armadas na Constitución española.

              B5.11. Misións das Forzas Armadas.

              B5.12. Conflitos armados: importancia das organizacións internacionais na súa prevención e na súa solución.

              B6.1. Validez ética dos proxectos científicos e tecnolóxicos.

 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN. PROBA CUALIFICACIÓN 2º TRIMESTRE. RECUPERACIÓN 1º TRIMESTRE. ALUMNOS 1º BACH

EN DOCUMENTO ADXUNTO (que se encontra ao final deste epígrafe) PÓDESE CONSULTAR A ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN

AO CORREO DO ALUMNADO ENVIARONSE AS INSTRUCCIÓNS PARA FACER UNHA PROBA PARA OBTER A AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN DO 2º TRIMESTRE

AO CORREO DO ALUMNADO ENVIARONSE AS INSTRUCCIÓNS PARA RECUPERAR A CUALIFICACIÓN NEGATIVA DO PRIMEIRO TRIMESTRE

 

 

Traballo 4 maio-12 maio. No correo recibiredes un documento novo e as instruccións do traballo. Sobre Kant. As tarefas son: resume do documento e comentarios críticos. Derradeiro día de entrega: 12 maio.

 

 

 

Novo traballo. No correo electrónico recibiredes as instruccións da nova tarefa sobre LOCKE. Data entrega: XOVES 30 ABRIL.

 

 

Segundo traballo da 3ª avaliación. No correo electrónico do alumnado recibiranse as instruccións para un novo traballo sobre Platón.

Data entrega: ata o luns 20 abril. 

  

Traballo da 3ª avaliación. Referencias da PROGRAMACIÓN FILOSOFÍA 1º BACHARELATO: 

 ▪    B6.10. A xustiza segundo Platón.

 ▪    FIB6.5.1. Explica de xeito coherente as formulacións filosófico-políticas de Platón...

  No correo electrónico recibiredes toda a información e as instruccións para a realización das tarefas. 

Data entrega: ata o domingo 5 abril no correo mluaces@edu.xunta.es. Espero as vosas preguntas e dúbidas. un saúdo.

 

 

Traballo obrigatorio. Sobre o método científico. O método das ciencias naturais e o método das ciencias sociais. Referencias da programación: B2.2; B3.4; B3.10; FIB3.4.3 y B3.9. Enviar os traballos ao correo: mluaces@edu.xunta.es.

Pollo correo electrónico todo o alumnado recibirá as instruccións do traballo e algún documento complementario.

Sigo esperando dúbidas, preguntas e petición de aclaracións sobre materia do 2º exame/2ª avaliación.

Data entrega traballo: derradeiro día o domingo 29 marzo. 

CLASES "WEBEX"-ABAU. ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN. 2º BACHARELATO HISTORIA DA FILOSOFIA

Todos os mércores, de 13,00 a 14,00, ata a data de realización da proba ABAU teremos unha clase para dúbidas e explicacións de calquer contido da proba abau.

O alumnado poderá solicitar máis clases telemáticas no caso que o precise. Seguimos en contacto polo correo electrónico.

 

A ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN ESTÁ A DISPOSICIÓN DO ALUMNADO (pode encontrarse en documento adxunto ao final deste epígrafe)

O ALUMNADO RECIBIU NO CORREO INDIVIDUAL UNHA EXPLICACIÓN SOBRE AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN DA MATERIA

 

Nova tarefa: comentarios dos textos de Marx. No correo recibiredes os textos e as instruccións. Seguimos coas dúbidas. Tamén seguimos coas preguntas redactadas polo alumno para a supervisión do profesor. Un saúdo. Recordade que na páxina da ciug están as instruccións do novo exame abau. 

 

Marx. Seguimos cos apuntes sobre a pregunta Alienación e ideloloxía en Marx. Preguntade dúbidas. Aínda non comentaremos os textos.

Tamén podedes enviar a pregunta redactada. 

 

Derradeira pregunta do curso. Marx: alienación e ideoloxía. Método de traballo como co resto de preguntas. Espero as vosas dúbidas e peticións de aclaracións. Aínda non é necesario poñerse cos textos. 

No voso correo electrónico tedes o documento de traballo.

 

 

 

Tarefa obrigatoria para todo o alumnado de Historia da Filosofía. Facede comentarios de texto dos fragmentos de Kant, só para a segunda pregunta (Etica). Non é necesario entregalos todos xuntos. Envialos ao correo do profesor: mluaces@edu.xunta.es. 

Unha folla por cada fragmento, seguindo as instruccións e criterios das probas de selectividade, como xa fixemos durante o curso.

Podedes tamén plantexar dúbidas sobre dita pregunta (2ª de Kant).

Os apuntes de Marx aínda non serán enviados.

LECTURA COMPLEMENTARIA PARA ALUMNADO DE 1º BACHARELATO FILOSOFIA 20 Marzo 2020

Por correo electrónico o alumnado recibirá un documento sobre Karl Jaspers e as situacións límite (Grenzsituation): enfermidade, dolor, culpa, etc. Trátase dunha lectura complementaria aos apuntes da 2ª avaliación que actualmente están traballando nas súas casas. No correo electrónico mluaces@edu.xunta.es o profesor está a recibir dúbidas do alumnado sobre dita avaliación. 

ALUMNADO DE 1º BACHARELATO FILOSOFIA 16 Marzo 2020

Recibín (polo correo) a confirmación de que todo o alumnado ten a miña dirección de correo: mluaces@edu.xunta.es. Espero as vosas preguntas sobre os apuntes do exame que polo de agora queda en suspenso. Se alguén quere algunha explicación para mellorar os seus apuntes ou algunha aclaración sobre as explicacións recibidas que envíe un correo. Se alguén quere que lle corrixa os apuntes ou a redacción sobre algún epígrafe utilizar o mesmo correo. 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN. 2º BACHARELATO ETICA E FILOSOFIA DO DEREITO

A ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN ESTÁ A DISPOSICIÓN DO ALUMNADO (encóntrase como documento adxunto ao final deste epígrafe)

 

Rematar o caderno de clases. Enviarei ao correo individual instruccións.

 

Rematar as tarefas pendentes (traballos propostos na derradeira clase). Como tarefa especial: traballo sobre o Estado de Alarma decretado polo Goberno. Para calquer consulta: mluaces@edu.xunta.es

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN. 2º BACHARELATO PSICOLOXIA

A ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN ESTÁ A DISPOSICIÓN DO ALUMNADO (pode consultarse no documento adxunto que se encontra ao final deste epígrafe)

 

Rematar o caderno de clases. Enviarei instruccións ao correo individual do alumnado

 

Continuade coa elaboración do caderno de clases seguindo os epígrafes dos apuntes. Maís adiante traballaremos sobre algún documento audiovisual a propósito dalgún epígrafe do temario oficial. Para calquer pregunta ou contacto deixo o meu correo: mluaces@edu.xunta.es

ALUMNADO DE 2º BACHARELATO HISTORIA DA FILOSOFIA DIA 16 MARZO 2020

Como xa quedamos podedes comenzar a enviar preguntas ao correo electrónico do profesor: mluaces@edu.xunta.es. Preferentemente as preguntas deberían ser acerca da primeira pregunta de Kant e os textos correspondentes. Pero tamén podedes traballar a segunda pregunta de Kant e os textos. Nos próximos días enviarei a pregunta de Marx polo correo, como xa quedamos na hora de clase.

Non temos problemas de tempo porque solo queda a pregunta de Marx e o ano pasado estudiámola de maneira moi completa.

Programacións 2019-20

ALUMNADO DE 1º BACHARELATO FILOSOFIA SEMANA 30 MARZO-5 ABRIL 3ª AVALIACIÓN

Traballo sobre Platón. No correo recibiredes instruccións sobre o traballo a realizar. Derradeira data entrega ao correo mluaces@edu.xunta.es: domingo 5 abril

Referencias da PROGRAMACIÓN FILOSOFÍA 1º BACHARELATO

 

 

              B6.10. A xustiza segundo Platón.

              FIB6.5.1. Explica de xeito coherente as formulacións filosófico-políticas de Platón, os sofistas, Maquiavelo, Locke, Montesquieu, Rousseau, Hobbes, Kant, John Stuart Mill, Popper ou Habermas, entre outros.

 

Distribuir contido