CONTIDOS MÍNIMOS E CRITERIOS DE CUALIFICACIÒN XUÑO

CONTIDOS MÍNIMOS E CRITERIOS DE CUALIFICACIÒN XUÑO

 

1º BACHAREL.

  Para que cada alumno alcance unha avaliaciòn positiva ò finaliza-lo curso deberà dominar ò menos os seguintes conceptos:

 -Necesidade e coste de oportunidad.

 -Distingui-las figuras de economìas domèsticas,empresas e sector pùblico.

-Saber como os distintos sistemas econòmicos responden as preguntas:¿què producir?,¿còmo producir?e ¿para quen producir?

-As principais caracterìsticas do sistema de Economìa de Mercado,do sistema de Economìa Planificada e do sistema de Economìa Mixta.

-Prezo e cantidade de equilibrio.

-Distingui-los movementos ò longo das curvas de demanda e oferta dos desplazamentos das mesmas.

-O concepto de elasticidade en relaciòn cos ingresos.

-Diferencia-la competencia perfecta da competencia imperfecta asì como as caracterìsticas da  competencia perfecta,monopolio e oligopolio.

-Mediciòn do Producto Nacional e interrelaciòn entre P.N.B.,P.N.N.,P.I.B. e P.I.N.

-Funciòns e obxetivos do sector pùblico e a Polìtica Fiscal.

-Financiaciòn e funciòns do diñeiro.

-Definiciòn de inflaciòn,causas e efectos.

-Definiciòn do desempleo,causas e consecuencias sociais.

-Coñece-las razòns do intercambio comercial entre paìses.

-Comprende-lo funcionamento do mercado de divisas.

-Coñece-las razòns econòmicas da UE.

-Organismos econòmicos internacionais.

-Efectos que xenera un desenvolvemento indiscriminado sobre a natureza.

-Distinguir crecemento e desenvolvemento econòmico,indicadores e posibles estratexias a seguir para sair do subdesenvolvemento .

 

  Asemade,se valorarà a capacidade do alumno/a para_

 -Elaborar xuicios e criterios propios sobre problemas econòmicos,argumentando e comunicando as sùas opiniòns con

rigor,aceptando as discrepancias,como forma de enriquecemento persoal.

-Relacionar feitos econòmicos significativos no contexto social,polìtico e cultural no que ocurren.

 -Analizar con sentido crìtico e solidario os grandes problemas econòmicos actuais:desigualdades econòmicas,crecimento demogràfico,sobreexplotaciòn 

de recursos e degradaciòn do medio ambiente.

-Interpretar mensaxes e datos dos medios informativos sobre os problemas econòmicos de actualidade,analizando as medidas propostas polos responsasbles econòmicos.

-Abordar problemas econòmicos do seu entorno,aplicando procedimentos das Ciencias Sociais e diferentes medios de

informaciòn.

 

CRITERIOS DE AVALIACIÒN XUÑO.

 A avaliaciòn ten como obxetivo informar sobre a evoluciòn do proceso docente na sùa totalidade,polo tanto valorarase:

a)En relaciòn òs contidos conceptuais:

 -A nota obtida nos distintos controles ou exames que se realicen.Estas probas constaràn de preguntas de respostas curtas,

resoluciòn de problemas e preguntas de respostas largas.A puntuaciòn que poden alcanzar neste apartado è de 8,5- 9 puntos.

 b)En canto os contidos actitudinais e procedimentos:

 -Capacidade de iniciativa e toma de decisiòns.

 -Sentido crìtico nos debates e discusiòns.

 -Valoraciòn das cuestiòns econòmicas actuais.

 -Aceptaciòn das ideas e opiniòns dos compañeiros e profesores.

 -Obtenciòn de resultados por medio do uso de instrumentos auxiliares matemàticos e estadìsticos.

 -Uso de datos e aportaciòns històricas.

 -Destreza no uso dos diferentes recursos pedagòxicos(libros,revistas,diccionarios...)

   A puntuaciòn que poderàn acadar neste apartado oscila entre 1-1,5 puntos.

 

 

   CONTIDOS MÌNIMOS DE SETEMBRO.

 
   Para que o alumno alcance unha avaliaciòn positiva en setembro deberà dominar ò menos

os seguintes conceptos:

  -Necesidade e custo de oportunidade.

  -Distingui-las figuras de economìa domèstica,enpresas e sector pùblico.

  -As principais caracterìsticas do sistema de economìa de mercado,do sistema de economìa planificada e do sistema

de economìa mixta.

  -Prezo e cantidade de equilibrio.

  -O concepto de elasticidad.

  -Mediciòn do Producto Nacional e interrelaciòn entre P.N.B.,P.N.N.,P.I.B. e P.I.N.

  -Financiaciòn e funciòns do diñeiro.

 -Definiciòn de inflaciòn,causas e efectos.

 -Definiciòn do desemprego,causas e consecuencias sociais.

 -Coñece-las razòns do intercambio comercial entre paìses.

 -Comprende-lo funcionamento do mercado de divisas.

 -Organismos econòmicos internacionales.GATT.

 -Distinguir crecemento e desenvolvemento econòmico,indicadores e posibles extratexias a seguir para sair do subdesenvol-

vemento.

CRITERIOS DE AVALIACIÒN DE SETEMBRO.

  A proba se setembro constarà de preguntas de respostas curtas,resoluciòn de problemas e preguntas de resposta longas.A parte pràctica valorarase con catro puntos;as respostas curtas con tres puntos y as longas con tres puntos,o cual constituirà

a cualificaciòn na proba extraordinaria de setembro.

 

2ºBACHAREL.

 

CONTIDOS MÌNIMOS DE XUÑO E CRITERIOS DE AVALIACIÒN.

  Para que cada alumno/a acade unha avaliaciòn positiva ò finaliza-lo curso,deberá ter ò

menos,os seguintes coñecementos:

1.-Clasificar os diferentes tipos de empresas,sinalando os seus trazos diferenciais,e analizar as

vantaxes e inconvintes da maior ou menor dimensión da empresa.

2.-Identificar os factores externos que inflùen na empresa,sinalando exemplos representativos

e circunstancias que ilustren esta incidencia,e analizar nalgùn caso concreto este proceso de integración.

  Mediante este criterio pretendese avaliar se os alumnos/as recoñecen as relaciòns de inter-

dependencia da empresa e o seu contorno,identificando os factores màis importantes(pode-

res públicos,evolución tecnolòxica,organizacións empresariais,sindicatos,consumidores,rela-

ciòns co medioambiente,etc..)  e se son capaces de elexir exemplos concretos nos que se

poña de manifestó esta relación.

3.-A partir dos datos económicos esenciais dunha empresa,proponer medidas que traten de

mellorar a sùa productividade,sinalando en cada caso as vantaxes e os inconvintes das mes-

mas,e analizar o posible conflicto entre productividade e responsabilidade social e ética.

 Con este criterio tràtase de comprobar,por unha parte,se os alumnos/as recoñecen e valoran

as variables que inciden nos indicadores de productividad dunha empresa.Por outra parte,

pretèndese que identifiquen e analicen o posible conflicto entre unha forma  de entende-lo

èxito empresarial,medido exclusivamente a través da conta de resultados,e unha concepción

que entende este éxito desde un marco de valores mais amplo,e que incorpora o impacto ambiental(ruidos,esgotamento dos recursos,residuos contaminantes….),condiciòns de traba-

llo saudables,corrección de inxusticias na distribución do valor engadido,garantías de calidade,etc…

4.-A partir dos datos básicos do balance dunha empresa,identifica-la función dos seus elementos patrimoniales e interpretar o sentido económico e financiero de cada un dos seus

apartados,detectando posibles desequilibrios.

  Pretèndese comprobar que os alumnos/as recoñecen os diferentes elementos patrimoniales

e a función que teñen asiñada,asì como que son capaces de agrupalos correctamente en

masas patrimoniales.Por outra parte,pretèndese verificar que interpretan a correspondencia

entre as inversiòns e o seu financiamento e que cheguen a detectar posibles desaxustes,me-

diante ratios sinxelos,ao tempo que recoñecen a importancia dun patrimonio equilibrado.

5.-Identificar as principais fontes de financiamento da empresa e analizar,nun soposto concreto

de financiamento externo,as distintas opciòns posibles,os seus custos e variantes de amor-

tizaciòn.

 Este criterio pretende comprobar se as alumnas e os alumnos son capaces de recoñecer as

fontes de financiamento da empres,tanto externas como internas.

6.-A partir do coñecemento directo dunha empresa ou institución,describir  a sùa estrutura

organizativa,estilo de dirección e de comunicación,grao de participación nas decisiòns,orga-

nizaciòn informal,detectando problemas e disfunciòns.

 Tràtase de comprobar se os alumnos e as alumnas adquiriron a suficiente experiencia,auto-

nomìa e iniciativa para observar e indagar nas instituciòns do seu contorno(o propio centro

escolar como institución,visita a unha empresa,club cultural),e se son capaces de aplicar os

seu coñecementos a unha organización concreta e interpretar a sùa estructura formal e

Informal,asi como de detectar posibles disfunciòns.

7.-Analiza-la importancia da investigación de mercados e as técnicas que se utilizan para

realizala.

 Tràtase de comprobar se o alumno/a coñece os elementos básicos da área comercial da

empresa e as fases da dirección comercial.

  8.-Coñece-las normas fiscais básicas que afectan a actividade empresarial,asì como as

principais normas e instituciòns que conforman o ámbito de traballo.

  CRITERIOS CUALIFICACIÒN E RECUPERACIÒN XUÑO.

   No proceso de cualificación terase en conta:

 -A nota obtida nos exames realizados o longo do curso.Istos controles constaràn de preguntas

de respostas curtas,resolución de problemas e preguntas de respostas longas.Farase unha pro-

ba por trimestre,con opción a outra proba de recuperación para quen non superase o primeiro

exame;ademais os alumnos/as que aprobaron o primeiro control,poderàn presentarse a subir

nota,si o estiman oportuno.A media destes exames trimestrai será a primeira faceta no proceso de cualificación e calificación cun máximo de 9,5 puntos.

 A actitude na clase,xunto coa realización das distintas actividades que se propoñan formaràn

a segunda faceta de proceso avaliativo e valorarase cun máximo de 0,5puntos

 

CONTIDOS  MÌNIMOS DE SETEMBRO.

   Para que cada alumno/a acade unha avaliaciòn positiva en setembro,deberá ter o menos

os seguintes coñecementos:

1.-Clasificar os diferentes tipos de empresas,sinalando os seus rasgos diferenciais.

2.-Identificar os factores externos que inciden na empresa,sinalando exemplos represen-

tativos.

3.-Coñecer básicamente as normas fiscais e laborais que afectan a actividade empresarial.

4.-Comprender o concepto de productividad.

5.-Coñecer as principais técnicas de investigación de mercados.

6.-A partir dos datos básicos do balance dunha empresa ,identificar a función dos seus elemen-

tos patrimoniais e interpretar o sentido económico e financiero de cada unha das masas patri-

moniales,detectando posibles desequilibrios.

7.-Identificar as principais fontes de financiamento da empresa tanto externas como internas.

8.-A partir do coñecemento directo dunha empresa ou institución,describir a sùa estructura

organizativa.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÒN DE SETEMBRO.

  Na proba extraordinaria de setembro,o alumnado poderà escoller entre dùas opciòns de

exame(opción A e opción B)con unha estructura semellante:catro preguntas curtas de cero

setenta e cinco puntos cada pregunta,unha pregunta longa de dous puntos e dous problemas

que se valoraràn a razón de dous puntos e medio cada un deles.

 -A cualificación da proba extrordinaria de setembro será a nota numérica alcanzada na

devandita proba.

SEGUIMENTO DOS PENDENTES.

 No presente curso académico non hai alumnos/as pendentes en economía.

DOCUMENTOS DO CENTRO

TIL

Plurilingüismo

  •  CADERNO DE COMUNICACIÓN

Violencias de Xénero (25N)

Eventos

« Septembro 2019 »
LunMarMérXovVenSábDom
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30

Erasmus+

felixmuriel.erasmusplus@gmail.com

ERASMUS+FELIXMURIEL(TWITTER)

erasmusplusfelixmuriel (INSTAGRAM)

CONVOCATORIA FCT 2019-2020 ...

BASES MOVILIDADE (consulta)

CONVOCATORIA 19-2(consulta)

SOLICITUDE  (consulta)

CONVOCATORIA ENTREVISTA PERSOAL (consulta)

 

 

SCRIPTA MANENT

ENDL (Norm. lingüística)

Usuarios conectados

Agora mesmo hai 0 usuarios e 7 invitados conectados.

TITORÍA ENTRE IGUAIS

RIANXO RADIO

REMEMBERING CANADA