Plan de convivencia

O plan de convivencia recolle todas as actividades programadas co fin de fomentar un bo clima de convivencia dentro do centro escolar, a concreción dos dereitos e deberes do alumnado e as medidas correctoras aplicables en caso de incumprimento da normativa vixente, tomando en consideración a situación e condicións persoais dos alumnos e alumnas, e a realización de actuacións para a resolución pacífica de conflitos con especial atención ás actuacións de prevención da violencia de xénero, igualdade e non discriminación.