En elaboración/revisión

Na actualidade estamos a revisar e actualizar distintos documentos organizativos e programáticos do centro. O procedemento habitual de redacción de documentos queda establecido da seguinte maneira:

  1. Os documentos son elaborados polo equipo directivo ou por unha comisión de redacción delegada na que poden participar tódolos profesores.
  2. Despois os documentos son sometidos a estudo e revisión por parte da comunidade educativa abríndose un prazo de alegacións e suxestións.
  3. Posteriormente, conforme ao establecido na LOMCE, os documentos son informados (favorable ou desfavorablemente) polo Claustro de profesores e avaliados polo Consello Escolar
  4. Finalmente os proxectos, plans e programas son aprobados polo Director/a.