Gratuidade

AXUDAS CURSO 2019-20

Axudas para a adquisición de libros de texto e material escolar no curso 2019/20. Participación no Fondo solidario.

Cursos: Todos os cursos de ESO (libros e cheque de material)

Normativa: Orde do 3 de maio de 2019 (DOG do 20 de maio)

Outros requisitos:

  •  Renda per cápita familiar igual ou inferior a 9000 euros (4 libros)
  •  Renda per cápita familiar igual ou inferior a 5400 euros ou discapacitados ou tutelados pola Xunta (6 libros e vale de 50 euros para material)
  • Ter devolto, en bo estado, os libros adquiridos coas axudas do curso anterior.

Prazos: Solicitude ata o 21 de xuño.
             Repetidores de 4º ESO: un mes desde a formalización da matrícula en setembro (se non se fixo no prazo ordinario)

Procedemento: Presentar na secretaría do centro, unha solicitude única para todos os fillos matriculados. Tamén se pode facer na sede electrónica da Xunta de Galicia

O alumnado queda obrigado a usar os libros correctamente, conservalos en bo estado e devolvelos cando remate o curso, ou en caso de traslado. De non facelo así, ademais de quedar excluídos de posteriores axudas ou do uso do fondo solidario, a Consellería podería iniciar un expediente de reintegro da axuda concedida.


 

INFORMACIÓN SOBRE A DEVOLUCIÓN DE LIBROS E O FONDO SOLIDARIO

O centro xestionará un fondo solidario de libros formado por:

  • Os libros do curso anterior que o alumnado está obrigado a devolver,
  • Outros libros que o alumnado non beneficiario queira ceder de xeito desinteresado.

A asignación dos libros aos solicitantes do fondo farase por orde inversa á renda per cápita da unidade familiar.

Todo o alumnado da ESO que recibiu libros do fondo, ten que devolvelos na data que lle indicará o profesorado titor, tendo como límite o 21 de xuño.

Se deixan materias do fondo para setembro devolverán todos en setembro, no momento de recoller o boletín de notas.

Prazos: 

  • Publicación listaxe provisional 11 de xullo.
  • Listaxe definitiva, 13 de setembro.
  • Entrega dos libros aos solicitantes: 16 de setembro.

 

-->

Publicadas as listas definitivas de libros de texto 

Distribuir contido