Course categories


Available courses

Recompilación dos materiais sobre Aula Virtual dos diferentes cursos que temos

Citas, referencias y ligazóns a recursos de lectura on-line (de balde) 

Dou clase nese curso

Neste curso aparecerán todos os materiais do mesmo: temas, presentacións de clase, exercicios, prácticas, etc.

En este curso aparecerá todo o material da asignatura: temas, presentacións, exercicios para facer, etc.

En este curso aparecerá todo o material que deberás empregar nesta asignatura: presentacións, exercicios, etc.

En este curso aparecerá todo o material da asignatura organizado por temas: apuntes para estudar, presentacións de clase, preguntas de selectividade, apuntes complementarios, etc.

Neste curso teredes as actividades que tedes que facer para ir recuperando  amateria

AQUÍ APARECERÁN PRESENTACIÓNS, DOCUMENTOS  E  TAREFAS.

En este  curso se recogerán los materiales y las actividades de la materia de Biología del Bachillerato Internacional.

Guións de prácticas do BI

Economía - 4º ESO - Curso 2022-23

Este curso abarca la programación vigente de la asignatura Química de segundo de bachillerato

Notas de Físca e Química 4º ESO

Curso para os alumnos e alumnas coa materia pendente de Francés Segunda Lingua Estranxeira de 2º ESO


Curso para os alumnos e alumnas coa materia pendente de Francés Segunda Lingua Estranxeira de 1º ESO

NIVEL E GRUPO: 2º BACHARELATO

CURSO ACADÉMICO: 2022-2023

PROFESOR: Patricia Caride Rivas


NIVEL E GRUPO: 4º ESO

CURSO ACADÉMICO: 2022-2023

PROFESOR: Patricia Caride Rivas


CURSO DE CULTURA  CLÁSICA 3º -4º  ESO

MORFOLOXÍA E SINTAXE DA LINGUA GREGA

LITERATURA E CIVILIZACIÓN GREGA

CURSO DE GRIEGO 2 . MORFOLOGÍA , LITERATURA . TEXTOS

En este curso verás los siguientes contenidos:

Poesía épica.
Teatro griego.
Poesía lírica.
Cariátides

Materiales y actividades de la asignatura de Lengua castellana de 2º de Bachillerato

El curso trata de introducir a los alumnos en el complejo mundo de la comunicación a través de los conceptos básicas y de las tareas y ejemplos que los explican y permiten entenderlos con la práctica de la desautomatización.

Curso no presencial de Lengua española basado en la práctica sistemática de las competencias comunicativas (escritura, lectura, narración, descripción, exposición, resumen, creación -oral y escrita cuando proceda-) y en la reflexión sobre todos los fenómenos comunicativos y la necesidad de uso de normas organizativas y comunicativas comunes.

Esta é a aula virtual do curso 1ª de Bacharelato A, B, C, D e I. Todas as semanas publicarei aquí a programación semanal e as tarefas que realizaremos na clase para que aqueles e aquelas que non poidades asistir ás aulas teñades a posibilidade de seguir a materia.

Ánimo co curso 2022-2023!


Aula virtual correspondente ao curso 2022/2023 para 4º da ESO C na rama de Aplicadas.

Aula virtual do curso 2022/23 para 1º da ESO C.

Aula virtual correspondente ao grupo B de primeiro da ESO.

Aula virtual correspondente ao curso 2022/2023 para 2º da ESO B