Skip to Content

Portal educativo

Distribuir contido
Actualizado: hace 23 horas 51 min

Carmen Pomar pide aos reitores das tres universidades galegas homoxeneidade nos criterios, fórmulas e calendario de avaliación

Mar, 21/04/2020 - 16:11

Summary: 

Nunha xuntanza desenvolvida esta mañá para avanzar na coordinación no Sistema Universitario de Galicia A conselleira valorou positivamente o labor realizado nas ultimas semanas polas tres universidades e o seu profesorado para adaptarse á nova situación xerada polo Covid-19 O obxectivo é que o alumnado non se vexa prexudicado pola suspensión das clases ou por estudar nunha ou outra institución académica Ademais comunicoulles que se acaba de pedir á CIUG máis flexibilidade nos modelos de proba de ABAU, co fin de acadar a maior opcionalidade posible Idioma Gallego

A conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional, Carmen Pomar, e o secretario xeral de Universidades, José Alberto Díez de Castro, reuníronse esta mañá por videoconferencia cos reitores das tres universidades galegas, Antonio López (USC), Manuel Reigosa (UVigo) e Julio Abalde (UDC); aos que pediron homoxeneidade nos criterios, nas fórmulas e no calendario de avaliación deste fin de curso 2019/2020. Na xuntanza participou tamén o director da Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG), Eduardo López.

Carmen Pomar puxo en valor o labor das tres universidades galegas, que nas últimas semanas formularon unha enorme cantidade de normativa relacionada co Covid-19. Así mesmo, valorou o esforzo realizado para mellorar as capacidades tecnolóxicas do sistema e de formación do profesorado; así como a adaptación do persoal docente investigador ás novas necesidades.

Unha vez realizado este traballo, e de acordo coa liña de estreita colaboración e coordinación que veñen mantendo a Consellería e o SUG nas últimas semanas, a conselleira sinalou que é necesario unir criterios no referido aos sistemas de avaliación (presencial, non presencial), calendario de exames, prazos para a entrega dos traballos finais de grao e de máster (TFG e TFM, respectivamente), ou realización das prácticas, entre outras cuestións.

Tendo en conta que as tres institucións académicas aprobarán nos vindeiros días nos seus respectivos Consellos de Goberno as diferentes instrucións de avaliación, Pomar isistiu en que é necesario garantir que todo o alumnado que cursa estudos no Sistema Universitario de Galicia (SUG) sexa tratado dunha forma equitativa. Máis se se considera que hai titulacións que se imparten nos diferentes campus das tres universidades e que deberían axustarse a criterios similares.

Isto implica, tal e como explicou a conselleira, que os tres Reitorados poñan en común cuestións como os modelos de exame, a viabilidade de que as avaliacións sexan virtuais ou as alternativas que se poden ofrecer ao alumnado, para acadar medidas cun alto grao de coincidencia. Así mesmo, recordóuselles aos reitores que se poden empregar os meses de xullo e setembro completos para as probas de avaliación; evitando en calquera caso a acumulación e a saturación dos estudantes nunha situación que é totalmente nova para eles.

Pomar explicou que, da  mesma maneira que na docencia non universitaria, o principio xeral das materias do segundo cuadrimestre debería ser flexibilizar, aumentando as posibilidades de elección do estudantado. É necesario, ademais, que o profesorado e os departamentos teñan en conta á hora de avaliar os contidos impartidos e explicados presencialmente nas aulas, co fin de buscar un equilibrio e evitar que os estudantes se vexan prexudicados polas consecuencias derivadas da suspensión das clases.

A conselleira interesouse tamén polo desenvolvemento da teledocencia e do seu axuste ás Instrucións da Secretaría Xeral de Universidades de aseguramento da calidade da docencia non presencial nas universidades do SUG. Ademais, recordou que a data máxima de envío á Consellería e á ACSUG das modificacións de guías docentes é o 6 de maio.

ABAU

Por outra banda informouse aos tres reitores de que, na liña de evitar que o alumnado se vexa prexudicado pola actual situación, a Consellería vén de solicitarlle á Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG) que flexibilice aínda máis os modelos de exame para a ABAU que elaborou como primeira proposta. Neste sentido, o departamento educativo da Xunta de Galicia aposta pola maior opcionalidade posible, dentro dun tipo de exercicios similar ao que se viña realizando.

Cómpre sinalar que esta é a liña suxerida polo Ministerio e que van a seguir outras Comunidades Autónomas. Non axustarse a ela suporía someter o alumnado galego a un nivel de esixencia maior que o pode prexudicar no acceso a determinadas titulacións.

Información xeral Acceso á universidade Universidade Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional Secretaría Xeral de Universidades Profesorado Alumnado
Categorías: Administración

Orientacións provisionais do 17 de abril para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso 2019/2020 (Á espera da publicación da normativa estatal correspondente)

Ven, 17/04/2020 - 18:40
Idioma Gallego

O pasado mércores, día 15 de abril, en reunión da Conferencia Sectorial de Educación, o Ministerio de Educación e Formación Profesional achegou ás Comunidades Autónomas un documento base para a publicación dunha norma que regule as directrices para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso 2019-2020 e o inicio do curso 2020-2021.

Ata o momento de publicar o presente documento, o Ministerio de Educación non ten aínda publicada norma algunha, tal como se lle ten requirido desde a Comunidade Autónoma de Galicia, que permita aplicar, con seguridade xurídica, a toma de decisións no actual contexto, en relación con aspectos regulados en normativa básica, tales como os criterios de promoción e titulación do alumnado.

A situación sanitaria continúa obrigando ao mantemento do estado de alarma e a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, consciente da necesidade de xerar seguridade na comunidade educativa, traballa para que o dereito á educación, baseado nos principios de equidade e igualdade de oportunidades, siga vixente.

A Consellería de Educación tentará, sempre que a situación sanitaria o permita, que o noso alumnado poida volver ás aulas antes de que o curso 2019-20 se dea por rematado. Uns días que lles dean a oportunidade de volver a atoparse cos seus compañeiros e os seus docentes e recoñecer o labor destes na súa aprendizaxe.

Namentres, cada un desde as nosas responsabilidades, con lealdade e de forma coordinada, seguiremos traballando para saír xuntos desta pandemia, sen deixar a ninguén atrás.

En tanto non se publique a correspondente norma é oportuno adiantar como avance estas orientacións para os centros educativos para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso 2019-2020.

1. Principio fundamental

Todos os responsables das tarefas educativas, sexan docentes, equipos directivos ou membros das Administracións, extremarán o seu coidado para apoiar aos estudantes e ás súas familias, aos docentes e a todos os membros da comunidade educativa, así como para facer posible o desenvolvemento das súas tarefas respectivas en condicións que promovan o seu benestar. En consecuencia, todas as decisións da Administración educativa estarán suxeitas ás recomendacións sanitarias e velarán pola adopción das medidas recomendadas polos responsables de dita área.

2. Continuidade do calendario escolar

Durante o terceiro trimestre os centros docentes continuarán coa atención educativa ao alumnado, desenvolvendo actividades que permitan aos alumnos e alumnas manterse incorporados á aprendizaxe continua e suscitar o seu interese por aprender, de modo non presencial ou, de ser o caso, presencial, en función das recomendacións que diten as autoridades sanitarias. Ditas actividades estarán adaptadas á idade e características do alumnado, así como á situación excepcional que están a vivir.

As actividades lectivas que se desenvolven durante o terceiro trimestre do curso 2019-2020, sempre condicionadas polo situación sanitaria, non se estenderán más alá das datas establecidas na Orde do 20 de xuño de 2019, pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2019/2020 nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia, excepción feita dalgúns procesos singulares, como a celebración das probas da ABAU ou as de acceso ás diferentes ensinanzas.

3. Adaptación da actividade

As actividades lectivas que se desenvolvan durante o terceiro trimestre do curso 2019-2020 deberán combinar de maneira integrada as actividades a distancia e as presenciais que puideran levarse a cabo, segundo evolucione a situación sanitaria. A tal efecto, os centros educativos:

Prestarán especial atención a identificar ao alumnado desconectado por diversas circunstancias ou non localizable e prepararán plans específicos de recuperación do vínculo escolar e de reforzo que lles axuden a reincorporarse á actividade educativa tan pronto como sexa posible. Os centros darán traslado de ditos plans específicos á inspección educativa .

Farán un especial esforzo para identificar ao alumnado que carece de medios de conexión dixital e, en virtude da súa autonomía organizativa e de xestión, arbitrarán as medidas necesarias e facilitarán o uso de distintos tipos de dispositivos adecuados para a atención educativa a este alumnado.

Intensificarán a posta a disposición do alumnado dos recursos tecnolóxicos e doutro tipo que necesiten para o desenvolvemento das súas actividades, e desenvolverán formación e ferramentas adecuadas para permitir que o alumnado obteña o maior proveito da metodoloxía non presencial.

Coa finalidade de axudar ao alumnado a organizar as súas actividades escolares, autorregular a súa aprendizaxe e manter un bo estado emocional, os centros educativos adaptarán o modelo de titorías á nova situación, e organizarán accións de orientación académica e profesional cos medios dispoñibles, especialmente para o alumnado de 4º de ESO, 2º de FP Básica, 2º de Bacharelato e 2º de FP de grado medio.

Os centros educativos organizarán os seus recursos de apoio para favorecer na medida do posible a axeitada atención ao alumnado con necesidades educativas especiais, favorecendo o seu acceso ao currículo por medio da adaptación dos instrumentos, tempos e apoios que aseguren una adecuada atención e avaliación deste alumnado. Porase, asemade, especial coidado na atención ao alumnado con necesidade específica de apoio educativo.

Os Departamentos de Orientación continuarán co desenvolvemento das actuacións, medidas e programas para a atención á diversidade establecidas no Plan Xeral de Atención á Diversidade do seu centro, adaptandoas á situación de confinamento de alumnado e profesorado, e asesorando aos diferentes membros da comunidade educativa, preferentemente, para o coidado do seu benestar emocional.

4. Currículo e programacións didácticas

Os centros e o profesorado revisarán as programacións didácticas para centrar as actividades lectivas do derradeiro trimestre nas aprendizaxes e competencias imprescindibles que deberían desenvolver os alumnos e as alumnas, en función da súa etapa, curso, área, materia ou módulo, flexibilizando os seus plans de traballo e coidando de non penalizar ou afectar ao benestar do seu alumnado, nin sobrecargalo de tarefas excesivas.

Durante o terceiro trimestre desenvolveranse actividades de recuperación, repaso, reforzo e, no seu caso, ampliación das aprendizaxes anteriores que resulten necesarias para todo ou parte do seu alumnado. Na medida do posible deseñarán actividades globalizadoras e interdisciplinares, debidamente titorizadas, promovendo o traballo colaborativo entre os equipos docentes das distintas áreas e materias nas etapas, ciclos ou ensinanzas en que sexa posible.

Os currículos, programacións e actividades que se desenvolvan durante o terceiro trimestre nos cursos que conducen a unha titulación final de etapa terán especialmente en conta esta circunstancia e flexibilizaranse e adaptaranse para axudar en todo o posible a que o seu alumnado poida alcanzala.

Os centros educativos reforzarán a imprescindible coordinación do profesorado á hora de adaptar as programacións, as actividades e os criterios de avaliación, co fin de evitar problemas como a sobrecarga de tarefas, a falta de acompañamento docente ou a desigualdade do apoio aos estudantes que lles poden prestar a súas familias.

5. Avaliación

Os centros e o profesorado adaptarán o sistema de avaliación do alumnado, co obxectivo prioritario de que os alumnos e as alumnas non perdan o curso e poidan continuar avanzando na súa formación, tendo en conta de maneira especial a situación do alumnado máis vulnerable.

A avaliación das aprendizaxes desenvolvidas a partir da suspensión das actividades lectivas presenciais será continua e acentuará o seu carácter diagnóstico e formativo en todas as etapas, ciclos e ensinanzas, para valorar os avances realizados e os atrasos que se teñan podido producir, con obxecto de planificar as medidas de recuperación que sexan necesarias e programar o vindeiro curso.

A avaliación final das aprendizaxes do alumnado durante o curso 2019-2020 considerará en conxunto as avaliacións de todo o curso, valorando especialmente o grao de desenvolvemento das aprendizaxes e das competencias imprescindibles previamente definidas.

Os centros educativos e o profesorado emitirán un informe individual valorativo do traballo realizado polos seus alumnos e alumnas no curso, que inclúa os atrasos que puidesen terse producido e un plan de recuperación destes.

6. Apoio aos centros educativos

Os centros contarán cos recursos formativos e medios de apoio que a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional pon a súa disposición para permitir que o profesorado desenvolva o seu labor docente nas mellores condicións posibles na situación actual.

Desde a Rede de Formación do Profesorado prestarase o apoio inmediato e continuo ao persoal docente, nas novas necesidades que poida xerar o proceso de ensinanza e aprendizaxe a distancia. Así mesmo poñerán a disposición dos centros educativos os seus recursos, en especial para favorecer a atención ao alumnado máis vulnerable.

Así mesmo, os Equipos de Orientación Específicos (EOE) establecerán canles de comunicación e tomarán a iniciativa cun contacto diario e permanente, para asesorar e apoiar aos departamentos de orientación, coa fin de favorecer a resposta educativa na atención á diversidade do alumnado e o seu benestar emocional .

A Inspección educativa prestará o apoio e asesoramento aos centros educativos no proceso de adaptación das súas programacións didácticas e en todo aquilo que, dentro das súas funcións, facilite a mellora da atención educativa ao alumnado.

Tema: 

Información xeral

Ensinanza: 

Ensinanzas de réxime xeral Ensinanzas de réxime especial Educación das persoas adultas

Departamento: 

Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Colectivo: 

Profesorado Alumnado Familias Centros
Categorías: Administración

Probas libres para a obtención de títulos FP (LOE). Curso 2019/2020. Aprazamento do proceso de admisión

Ven, 17/04/2020 - 09:56
Idioma Gallego

Queda aprazado o proceso de admisión das probas libres para a obtención dos títulos LOE de técnico e de técnico superior de ciclos formativos de formación profesional.

En función da evolución da pandemia causada por Covid-19 publicarase, con antelación suficiente, o calendario de admisión para as probas libres correspondentes ao curso 2019-2020.

Tema: 

Escolarización Normativa

Ensinanza: 

Formación Profesional inicial

Departamento: 

Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa Subdirección Xeral de Formación Profesional Servizo de Xestión da Formación Profesional

Colectivo: 

Profesorado Alumnado Familias Centros
Categorías: Administración

Información sobre a seguridade dos servizos dixitais educativos

Xov, 16/04/2020 - 20:29
Idioma Gallego

Ante as consultas recibidas relativas a comentarios difundidos nos últimos días en distintas canles de mensaxería acerca de episodios de fraude no uso da banca electrónica vinculados ao uso de servizos dixitais educativos, ben os corporativos da Xunta de Galicia, ou a outros de terceiros, infórmase que:

A información non procede de ningunha canle oficial, nin da Xunta de Galicia, nin da entidade bancaria referida que, ademais, confirmou non ter rexistrado ningún caso de fraude como o descrito. Tampouco a Xunta de Galicia ten detectado ningún incidente de seguridade nas distintas plataformas dixitais corporativas.

Nestes días de uso intensivo de Internet, lembramos a importancia de seguir os consellos de seguridade no uso de medios e servizos dixitais, tales como:

  • Ter instaladas as últimas actualizacións de seguridade e dispoñer dun antivirus no seu equipo.
  • Non facilitar nunca información de medios de acceso a servizos e plataformas (usuario e contrasinal, tokens, códigos recibidos por SMS etc.). Nin sequera tratándose de persoal que di ser de servizos de atención a usuarios debe realizarse esta práctica, xa que o persoal de atención a usuarios debe ter mecanismos para corrixir incidencias, restablecer contrasinais etc., sen requirir que a persoa usuaria lle facilite os medios de acceso.

 

Lembrámoslle que ante calquera dúbida ou incidencia, ten a súa disposición:

Tema: 

Información xeral

Colectivo: 

Consellería Profesorado
Categorías: Administración

A Xunta esíxelle ao Ministerio de Universidades que aclare a súa política de bolsas para que ningún alumno se vexa prexudicado

Mér, 15/04/2020 - 19:54

Summary: 

A conselleira de Educación participou hoxe na Conferencia General de Política Universitaria A perda de recursos por mor da crise do Covid-19 implica unha remodelación dos requirimentos para acceder a estas axudas Ademais Carmen Pomar recordoulle ao ministro que é necesario que se dean xa instrucións claras sobre os prezos públicos de matrícula, dado que as Comunidades Autónomas teñen que comezar a elaborar os seus propios decretos Idioma Gallego

A conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional, Carmen Pomar, participou esta tarde na Conferencia General de Política Universitaria, na que esixiu ao ministro de Universidades, Manuel Castells, que aclare xa a política de bolsas para que ningún alumno ou alumna se vexa prexudicado pola situación actual. Neste sentido a conselleira lembrou que, entre outras cuestións, non se pode tomar como referencia a renda do ano pasado para a concesión destas axudas, dado que moitas familias están a sufrir unha importante perda de recursos económicos por mor da crise do Covid-19.

Cómpre lembrar, así mesmo, que a modificación do calendario das probas de acceso á Universidade esixe a modificación dos prazos da convocatoria de bolsas de matrícula do Ministerio. Polo tanto, é necesaria unha remodelación dos requirimentos en xeral, que o Goberno Central debe dar a coñecer canto antes para dar certezas a alumnado e familias.

Por outra banda, Carmen Pomar recordoulle ao ministro que é necesario que fixe xa unha postura clara no referido aos prezos públicos de matrícula nas universidades. A este respecto cabe recordar que o Manuel Castells anunciou hai dous meses o establecemento dun prezo máximo por crédito a eliminación das coñecidas como “horquillas” (porcentaxes sobre o importe total do prezo real de matrícula que paga o alumno, que varía de menos a máis en función de se é primeira matrícula ou posteriores). Ante esta petición, o ministro avanzou que nun prazo máximo de dúas semanas se convocará unha nova xuntanza para tratar de maneira específica este tema.

Tendo en conta que cada unha das Comunidades Autónomas debe elaborar unha orde propia de establecemento de prezos públicos de matrícula que se axuste ás directrices do Ministerio, é necesario coñecer canto antes as indicacións do Goberno Central sobre este tema. Cómpre lembrar que no curso 2019/2020 Galicia volveu conxelar estas taxas nas ensinanzas de grao e máster nas universidades galegas. Deste xeito, Galicia é a única Comunidade Autónoma que mantén conxelados os prezos das matrículas universitarias por noveno ano consecutivo, e sitúase, de novo, coas taxas máis baratas do Estado para cursar estudos de grao e máster habilitante.

Instrucións que chegan tarde

Na Conferencia General de Política Universitaria abordouse o documento de indicacións elaborado en base á última reunión deste órgano, a través do que se pretende ofrecer instrucións arredor da modificación das guías docentes, o enfoque das prácticas ou as memorias de avaliación, entre outros asunto.

Carmen Pomar destacou a utilidade do documento se se tivera pechado antes, dado que neste momento, e co fin de curso ás portas, quedou obsoleto. De feito, as Comunidades Autónomas xa elaboraron as súas propias directrices, en colaboración cos reitores das universidades, e xa se publicaron resolucións reitorais arredor de todas estas cuestións.

Neste sentido, a conselleira informou de que o seu departamento mantén unha estreita cooperación cos reitores das tres universidades galegas que xa están a publicar as súas propias instrucións para o desenvolvemento do fin de curso.

Bolsas Universidade Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional Secretaría Xeral de Universidades Alumnado
Categorías: Administración

Galicia lamenta a indefinición do Ministerio de Educación para establecer as condicións de promoción e titulación

Mér, 15/04/2020 - 16:07

Summary: 

Carmen Pomar participou hoxe na Conferencia Sectorial de Educación Coincide co Ministerio na necesidade de flexibilizar os requisitos de avaliación, pero esixe un marco normativo que garanta a igualdade entre os territorios O Goberno central presentou unha proposta de acordo que deixa en mans das Comunidades Autónomas e dos equipos docentes a promoción e titulación do alumnado Idioma Gallego

A conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional, Carmen Pomar, instou hoxe ao Ministerio de Educación a definir os criterios de promoción e titulación, especialmente no caso de Educación Secundaria e Bacharelato. Para Galicia, faise preciso que o Goberno central, como órgano competente, estableza un marco normativo que garanta a igualdade de todo o alumnado á hora de pasar de curso e de titular, con independencia do territorio onde viva.

Así o puxo de manifesto na Conferencia Sectorial de Educación desenvolvida hoxe, na que a ministra do ramo, Isabel Celaá, presentou unha proposta de acordo para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso 2019-20 e o inicio do 2020-21. O documento sinala que as autoridades educativas poderán flexibilizar de maneira excepcional durante este curso os criterios de promoción e de titulación “sen ter en conta as limitacións que afecten ao número de materias pendentes”.

Para a conselleira, deixar aberto o número de materias suspensas coas que se pode promocionar ou titular resultaría caótico, non só polas desigualdades que pode provocar entre territorios, senón mesmo entre centros educativos segundo a súa tipoloxía. Pomar fixo un chamamento a consensuar uns criterios homoxéneos ou que o Ministerio, como órgano competente, publique unha norma no Boletín Oficial do Estado, do mesmo xeito que se fixeron cambios  normativos no ámbito da FP e das probas ABAU. Porén, o Ministerio optou por deixar nas mans das Comunidades Autónomas e dos equipos docentes a promoción do seu alumnado cos datos obxectivos dos dous primeiros trimestres e o carácter diagnóstico do terceiro trimestre.

Carmen Pomar expresou o acordo xeral de Galicia coa filosofía do documento remitido polo Ministerio canto ao desenvolvemento do terceiro trimestre, segundo o cal os centros educativos deberán aproveitalo para recuperación, repaso, reforzo e, no seu caso, ampliación das aprendizaxes anteriores que resulten necesarias para todo ou parte do alumnado. Tamén se recomenda o deseño de actividades globalizadoras e interdisciplicares, debidamente titorizadas, e a promoción do traballo colaborativo.

Canto aos currículos, programacións e actividades que conducen a unha titulación final de etapa, o profesorado deberá ter especialmente en conta esta circunstancia e flexibilizaranse e adaptaranse para axudar todo o posible a que o seu alumnado poida alcanzala.

Por outra banda, na xuntanza, o Ministerio insistiu en que o sistema educativo español mantén o curso escolar, sexa de xeito presencial ou non presencial. Neste sentido, Pomar apelou a que sexa o Ministerio quen concrete, a partir dos datos que lle traslade o Ministerio de Sanidade, se é posible e recomendable unha volta gradual ás aulas, sempre dándolle prioridade aos alumnos de 2º de Bacharelato. Nesta liña, a conselleira insistiu na petición de Galicia de coñecer os datos epidemiolóxicos por territorios para que as Comunidades Autónomas poidan tomar decisións.

Para Pomar, se a situación sanitaria o permite e atendendo tamén a criterios de benestar emocional, non se debe descartar un peche de curso presencial que facilite a despedida de alumnado e docentes. A titular de Educación agradeceu o esforzo colectivo que están a facer alumnos, profesores e familias e resaltou a necesidade de que desde as administracións, tamén dun xeito conxunto, se ofrezan respostas e as maiores certezas posibles ás cuestións que lles preocupan ás comunidades educativas de todos os territorios.

Finalmente, desde Galicia agradeceuse o envío de tarxetas con conexión a Internet para o alumnado de Bacharelato, pero insistiuse na necesidade de que o Goberno central poña en marcha un “verdadeiro plan de dixitalización educativa para o vindeiro curso, co obxectivo de estar mellor preparados de cara ao futuro”. 

Información xeral Ensinanzas de réxime xeral Ensinanzas de réxime especial Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional Profesorado Alumnado Familias Centros
Categorías: Administración


by Dr. Radut