Entrar

Matrícula E.S.O.

Voltar   Inicio

MATRÍCULA ESO

PRAZOS

Pendente de publicación

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA FORMALIZAR A MATRÍCULA:

 • As follas do sobre de matrícula cubertas con maiúsculas.

 • Fotocopia do DNI ou da folla do libro de familia na que estea inscrito o alumno/a.

 • Carné de estudiante (So estudiantes que xa están matriculado no centro).

 • Fotocopia da cartilla da Seguridade Social ou do seguro que lle corresponda ó alumno/a.

 • FOTOS 2 ( escribir nome e apelidos por detrás).

 • Xustificante de ter pagada a cota da ANPA (voluntario): A cota é de 10 euros que deberán ingresarse na conta nº ES48-2080-5022-17-3040012357 de ABANCA. No resgardo debe aparecer o nome e apelidos do alumno/a e curso (se houbese matriculados neste Centro varios irmáns aparecerá o nome e curso de todos eles no resgardo).

Nas mátrículas para  3º e 4º da ESO  será necesario ademáis:

 • 1,20 Euros para pagar o Seguro Escolar
 • 2 Fotocopias do DNI

MATRÍCULA NOVOS ALUMNOS:

Os novos alumnos deberán aportar ademáis:

 • Certificado de ter superado ou promocionado 6º de primaria, 1º da ESO, 2º da ESO ou 3º da ESO, no seu caso.
 •  FOTOS ( escribir nome e apelidos por detrás) 
 • Os repetidores terán que achegar fotocopia da tarxeta do Seguro Escolar (N.U.S.S.). Os matriculados en 4º da ESO precisarán únicamente o número, si non o saben poden chamar a Seguridade Social ó teléfono 986811500