Debuxo Artístico.

O ensino do Debuxo Artístico no bacharelato terá como finalidade:

- Coñecer e distinguir os elementos básicos de configuración da forma, empregándoos
correctamente, según criterios analíticos, na representación de obxetos do entorno ou
expresivos, sobre todo obxetos reais ou simbólicos.

- Entender a forma dos obxetos que se representan como consecuencia da súa estrutura
interna, e saber representala gráficamente.

- Comprender os distintos datos visuais que conteñen as formas como partes
relacionadas dun conxunto, atendendo especialmente ás proporcións que se dan entre
eles e representandoos prioritariamente según a súa importancia no conxunto e ignorando
detalles supérfluos.

- Empregar de maneira eficaz os mecanismos de percepción relacionados coas imaxes
plásticas, desenrolando a memoria visual e a retentiva para poder comunicarse con
imaxes procedentes tanto do exterior como do interior dun mismo.

- Valorar a importancia da observación e estudio directo das formas orgánicas da
naturaza como fonte de reflexión para as representacións de carácter subxectivo.

- Coñecer as leis básicas da asociación perceptiva e interpretar unha misma forma ou
conxunto de formas con diferentes intencións comunicativas ou expresivas.

- Coñecer a terminología básica, así como os materiais, técnicas e procedementos
adecuados á finalidade pretendida, valorar críticamente o seu emprego axeitado e
preceder dun xeito racional e ordenado no traballo.

- Coñecer os fundamentos teóricos e prácticos sobre a cor e o seu emprego, para a súa
aplicación plástica de maneira razonada e expresiva.

- Valorar a realización de modificaciónns combinatorias e o aporte de intencións
expresivas de carácter subxectivo ós debuxos, como medio para desenrolar a
sensibilidade estética, a creatividade e o pensamento diverxente.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer