PROXECTO  EDUCATIVO

ORGANIZACIÓN

CADRO DE PERSOAL

ALUMNADO

FAMILIAS - ANPA 

 

COVID 19 

   › Plan de adaptación

   › Plan de continxencia

   › Documentos                          

       PLATAFORMAS E AULAS VIRTUAIS
EDIXGAL MOODLE ABALAR CLASSROOM

 

Educación Secundaria para persoas adultas

 

  • A modalidade no IES de Mugardos é presencial. Require da asistencia regular ás clases.

  • As actividades lectivas desenvólvense en 20 sesións de luns a xoves, de 16:00 a 20:00 horas.

 

Destinatarios

  • Débese ter cumpridos 18 anos ou cumprilos antes do 31 de decembro. Excepcionalmente poden acceder menores con outros requisitos.

  • Posibilita diferentes ritmos de estudo. Poden cursarse diferntes ámbitos e módulos en función dos estudos acreditados. 

  • Ao superar o módulo 4 obtense o título de graduado de Educación Secundaria que dá acceso, por exemplo, a un ciclo medio de Formación Profesional.

 

Duración

En cada curso impártense dous módulos segundo a seguinte equivalencia:

 

1.º CURSO

2.º CURSO

1.º cuadrimestre
setembro-febreiro

2º. cuadrimestre

febreiro-xuño

1.º cuadrimestre

setembro-febreiro

2.º cuadrimestre

febreiro-xuño

Módulo 1

Equivalente a 1.º ESO

Módulo 2

Equivalente a 2.º ESO

Módulo 3

Equivalente a 3.º ESO

Módulo 4

Equivalente a 4.º ESO

Cando se acrediten estudos realizados poderanse validar segundo as equivalencias recollidas na lexislación que regula a ensinanza de persoas adultas.

 

Organización

Número de horas semanais por ámbitos

ÁMBITOS

Módulo 1

Módulo 2

Módulo 3

Módulo 4

Comunicación

6

6

5

5

Inglés

2

2

2

2

Científico-tecnolóxico

8

8

8

8

Social

3

3

4

4

Titoría

1

1

1

1

Totais

20

20

20

20

 

SOLICITUDE DE ADMISIÓN

Ata o 24 de xullo

MATRÍCULA

Setembro

  

DOCUMENTACIÓN

  • Impreso de matrícula
  • Fotocopia do DNI, Libro de familia ou documento oficial que acredite a idade
  • Acreditación de estudos cursad

  

AdxuntoTamaño
carteliño.png767.08 KB