COVID 19 

   › Plan de adaptación

   › Plan de continxencia

   › Documentos                          

        PLATAFORMAS E AULAS VIRTUAIS
EDIXGAL MOODLE ABALAR  
          
REDES   VIDEOCONFERENCIA
     
Falemos

 

Buzón SQR

BUZÓN DE SUXESTIÓNS, QUEIXAS E RECLAMACIÓNS (SQR)

PROTOCOLO DE FUNCIONAMENTO

O obxectivo da implantación deste buzón é establecer o proceso de xestión de suxestións, queixas e reclamacións (SQR) recibidas de calquera membro da comunidade educativa co fin de dar resposta ás mesmas e de dispoñer dos datos cos cales facer unha posterior análise que permita identificar e establecer accións de mellora do centro.

Poderán recibirse SQR de:

  • Alumnos/as matriculados e as súas familias.
  • Persoal docente e de administradores e servizos do centro.
  • Empresas colaboradoras en FCT.

Existirá un formulario para as SQR e un buzón específico no que depositalas. O formulario pode atopalo neste documento e o buzón no cal depositalo está na planta baixa do instituto, ao carón da Secretaría.

A xestión do Buzón corresponderá ao Responsable de Calidade do centro, de habelo, e, no seu defecto, ao equipo directivo.

A xestión consistirá:

  • Recoller as SQR con periodicidade semanal, rexistralas e realizar unha primeira análise.
  • Determinar a persoa/grupo que realice a análise en detalle.
  • Responder aos propoñentes das SQR unha vez que a persoa/grupo dispoña mediante informe o tratamento e a resposta a dar. Esta resposta deberá producirse no prazo de dez días contados a partir da data de recollida da SQR.
  • Conservar os rexistros xerados.
  • Emitir un informe-resumo anual das SQR recibidas que será presentado ao Claustro e Consello Escolar.

 

Impreso SQR

AdxuntoTamaño
BuzonSQR.pdf677.7 KB