COVID 19 

   › Plan de adaptación

   › Plan de continxencia

   › Documentos                          

       PLATAFORMAS E AULAS VIRTUAIS
EDIXGAL MOODLE ABALAR CLASSROOM

 

Canditaturas do Persoal non docente

Nesta ocasión non se realiza renovación da representación do sector de administación e servizos.