COVID 19 

   › Plan de adaptación

   › Plan de continxencia

   › Documentos                          

       PLATAFORMAS E AULAS VIRTUAIS
EDIXGAL MOODLE ABALAR CLASSROOM

 

Contratos-programa

No IES de Mugardos levamos a cabo dúas actuacións dentro dos coñecidos como Contratos-Programa:

 • Programa de Reforzo, Orientación e Apoio (PROA).
 • Mellora do nivel de coñecementos para acadar a excelencia.

 

 • Programa de Reforzo, Orientación e Apoio (PROA).

 Con esta actuación preténdese mellorar as perspectivas escolares do alumnado con dificultades, a través do traballo ou apoio organizado para a adquisición das destrezas básicas que lle faciliten a incorporación plena ao ritmo de traballo ordinario e ás esixencias das diferentes áreas e materias.

Destinatarios: Alumnado da ESO.

Obxectivos:

    1. Fornecemento de destrezas e coñecementos necesarios nas áreas instrumentais (Lingua Galega, Lingua Española, Matemáticas).
    2. Adquisición de técnicas de traballo intelectual.
    3. Adquisición de hábitos de organización e constancia no traballo.
    4. Alento ao estudo a través de dinámicas de traballo eficaces.
    5. Incremento do hábito lector.
    6. Mellora da súa integración social, no grupo e no centro.

Horario: De xaneiro a xuño, dúas tardes á semana (luns e mércores). Dúas horas cada tarde, de 16:00 a 18:00 horas.

Docentes: Catro profesoras do centro.

Coordinadora: Chelo Gundín

Transporte

 

 • Mellora do nivel de coñecementos para acadar a excelencia.

 Con esta actuación tratarase de darlle resposta ao alumnado con maior capacidade e motivación para aprender. Supón unha medida de atención á diversidade na que se desenvolverán iniciativas de afondamento nos coñecementos do alumnado. 

DestinatariosAlumnado da ESO.

Obxectivos:

    1. Atender o alumnado con maior motivación e capacidade para aprender, de xeito que se lle ofrezan respostas adaptadas ás súas posibilidades e os seus intereses co fin de seguir avanzando na súa aprendizaxe e na adquisición de competencias.
    2. Mellorar os niveis de rendemento e os resultados deste alumnado para desenvolver ao máximo o seu potencial de aprendizaxe e elevar os niveis de excelencia do sistema educativo.
    3. Potenciar a adquisición de competencias a través do traballo por proxectos.
    4. Impulsar o interese do alumnado polo traballo cooperativo. 

Horario: De xaneiro a xuño, unha tarde á semana, xeralmente o luns. Dúas horas, de 16:00 a 18:00 horas.

Docentes: Profesores e profesoras do centro.

Coordinadora: Covadonga Rodríguez-Moldes