COVID 19 

   › Plan de adaptación

   › Plan de continxencia

   › Documentos                          

       PLATAFORMAS E AULAS VIRTUAIS
EDIXGAL MOODLE ABALAR CLASSROOM

 

Acceso e matrícula (ESO)

O alumnado incorporarase, con carácter xeral, ao primeiro curso da educación secundaria obrigatoria, de acordo coas normas de promoción a estas ensinanzas, unha vez cursada a educación primaria, no ano natural en que cumpran os doce anos de idade, agás nos seguintes supostos:

a) Alumnado que permanecese un ano máis na educación primaria en virtude do establecido nas normas de promoción de ciclo destas ensinanzas.

b) Alumnado con altas capacidades intelectuais aos cales se lles flexibilizase o inicio e/ou a duración da educación primaria.

c) Alumnado con necesidades educativas especiais que prolongase a súa escolarización na educación primaria en centros ordinarios un ano máis do previsto no apartado a).

d) Alumnado que se incorpore tardiamente ao sistema educativo español, de acordo co establecido neste decreto.

 - - - O O O - - - 

A SEGUINTE DOCUMENTACIÓN SÓ TEN NESTA PÁXINA UN VALOR INFORMATIVO. DEBE SER REVISADA NA SECRETARÍA DO CENTRO SEGUNDO AS ACTUALIZACIÓNS QUE SE INTRODUCEN TODOS OS CURSOS.

Documentación e impresos de matrícula. ACTUALIZACIÓN: 3 de xullo de 2017

 

Sobre de matrícula
1º ESO

 • Impreso de matrícula.
 • Fotocopia do DNI ou do Libro de Familia.

 • Dúas fotografías tamaño carné co nome e apelidos escritos por detrás.

 • Certificado de empadroamento (só se é usuario do transporte escolar)

 • Certificación académica (se non procede do CEIP Unión Mugardesa ou do CEIP Santiago Apóstolo).

 • Informe médico (só alumnado de primeira matrícula no centro).

 

Sobre de matrícula
2º ESO
+

 • Impreso de matrícula.

 • Dúas fotografías tamaño carné co nome e apelidos escritos pordetrás.

O alumnado que se matricule neste centro por primeira vez deberá achegar ademais:

 • Fotocopia do DNI.

 • Certificado de empadroamento (só se é usuario do transporte escolar)

 • Informe médico.

 

Sobre de matrícula
3ºESO
+

 • Impreso de matrícula.
 • Dúas fotografías tamaño carné co nome e apelidos escritos por detrás.

 • Copia do pagamento do Seguro Escolar: 1,12 euros na conta do Banco Pastor número 0072 – 0120 – 92 -0000100956

 

O alumnado que se matricule neste centro por primeira vez deberá achegar ademais:

 

 • Fotocopia doDNI.

 • Certificado de empadroamento (só se é usuario do transporte escolar)

 • Informe médico.

 

Sobre de matrícula
4ºESO
+

 • Impreso dematrícula.
 • Dúas fotografías tamaño carné co nome e apelidos escritos por detrás.

 • Copia do pagamento do Seguro Escolar: 1,12 euros na conta do Banco Pastor número 0072 – 0120 – 92 -0000100956

 

O alumnado que se matricule neste centro por primeira vez deberá achegar ademais:

 

 • Fotocopia doDNI..

 • Certificado de empadroamento (só se é usuario do transporte escolar)

 • Informe médico.

 

 
           
 

Sobre de matrícula
1ºBAC
+

 • Impreso de matrícula.
 • Fotocopia doDNI.

 • Dúas fotografías tamaño carné co nome e apelidos escritos por detrás.

 • Copia do pagamento do Seguro Escolar (1,12 euros na conta doBanco Pastor número 0072 – 0120 – 92 -0000100956

 • Certificado de empadroamento (só se é usuario do transporte escolar)

 • Certificación académica (se procede doutrocentro).

 • Informemédico(só alumnado de primeira matrícula no centro).

Sobre de matrícula
2ºBAC
+

 • Impreso de matrícula.
 • Dúas fotografías tamaño carné co nome e apelidos escritos por detrás.

 • Copia do pagamento do Seguro Escolar (1,12 euros na conta doBanco Pastor número 0072 – 0120 – 92 -0000100956

 

O alumnado que se matricule neste centro por primeira vez deberá achegar ademais:

 

 • Certificación académica

 • Fotocopia doDNI.

 • Informe médico.

 

     
           
  Impreso de matrícula
ESA

Impreso de matrícula

FP Básica