Skip to Content

Novas portal educativo

Distribuir contido
Actualizado: hace 1 día 1 hora

O día 22 de marzo abre o prazo para inscribirse nas oposicións de educación

Mér, 21/03/2018 - 06:25
Resumo:  O Diario Oficial de Galicia publica hoxe a convocatoria. O prazo estará aberto ata o vindeiro 13 de abril Idioma Gallego

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria publica hoxe no Diario Oficial de Galicia (https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180321/AnuncioG0164-060318-0002_gl.html ) a orde do 14 de marzo de 2018 pola que se convocan procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario, de acceso ao corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas e de ingreso ao corpo de profesores técnicos de formación profesional, ao corpo de mestres, e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional e mestres da Comunidade Autónoma de Galicia. O prazo de presentación de solicitudes iniciarase o 22 de marzo e rematará o 13 de abril de 2018.

As persoas solicitantes deben rexistrarse obrigatoriamente na aplicación de oposicións, onde deberán crear unha instancia. É ademais obrigatorio que a solicitude e, se é o caso, a documentación, se presente electronicamente a través da Sede Electrónica da Xunta de Galicia dentro do prazo indicado na convocatoria. A información para realizar este procedemento pode consultarse tanto na propia convocatoria como no portal educativo da Consellería, no enlace https://www.edu.xunta.es/oposicions/ .

A Consellería convoca para o ano 2018 un total de 2.050 prazas en 30 especialidades, co fin de seguir avanzando na diminución da taxa de interinidade dos corpos docentes que, cun 13% é xa a máis baixa de todo o Estado.

A distribución de prazas por especialidade é a seguinte:

Ingreso

Corpo de profesores de ensino secundario

Especialidade

Reserva persoas con discapacidade

Libre

Total

Lingua Castelá e Literatura

5

70

75

Xeografía e Historia

5

60

65

Matemáticas

11

142

153

Física e Química

5

83

88

Bioloxía e Xeoloxía

4

56

60

Inglés

4

46

50

Orientación Educativa

3

32

35

Tecnoloxía

5

60

65

Lingua Galega e Literatura

5

70

75

Intervención Sociocomunitaria

1

19

20

Organización e Xestión Comercial

2

23

25

Organización e Proxectos de Sistemas Enerxéticios

1

14

15

Procesos Diagnósticos Clínicos e Produtos Ortorpotésicos

1

14

15

Procesos Sanitarios

2

20

22

Sistemas Electrotécnicos e Automáticos

2

23

25

         

Corpo de profesores técnicos de formación profesional

Especialidade

Reserva persoas con discapacidade

Libre

Total

Estética

1

19

20

Instalación e Mantemento de Equipos Térmicos e de Fluídos

1

19

20

Operacións e Equipos de Produción agraria

1

17

18

Procedementos de Diagnóstico Clínico e Ortoprotésico

1

15

16

Procedementos Sanitarios e Asistenciais

3

37

40

Procesos Comerciais

2

22

24

Servizos de Restauración

2

20

22

Corpo de mestres

Especialidade

Reserva persoas con discapacidade

Libre

Total

Educación Infantil

8

102

110

Lingua Estranxeira: Inglés

4

46

50

Lingua Estranxeira: Francés

4

46

50

Educación Física

4

51

55

Música

2

33

35

Pedagoxía Terapéutica

5

70

75

Audición e Linguaxe

6

84

90

Educación Primaria

17

223

240

Acceso do Subgrupo A2 ao Subgrupo A1

Corpo de profesores de ensino secundario

Especialidade

A2-A1

Reserva persoas con discapacidade A2-A1

Total

Lingua Castelá e Literatura

23

2

25

Xeografía e Historia

20

2

22

Matemáticas

48

4

52

Física e Química

27

2

29

Bioloxía e Xeoloxía

20

1

21

Inglés

17

1

18

Orientación Educativa

11

1

12

Tecnoloxía

20

2

22

Lingua Galega e Literatura

21

2

23

Intervención Sociocomunitaria

6

 

6

Organización e Xestión Comercial

7

1

8

Organización e proxectos de sistemas enerxéticos

5

 

5

Procesos diagnósticos clínicos e produtos ortoprotésicos

5

 

5

Procesos Sanitarios

6

 

6

Sistemas electrotécnicos e automáticos

7

1

8

Acceso desde o Subgrupo A1 ao Subgrupo A1

Corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas

Especialidade

A1-A1

Reserva persoal con discapacidade A1-A1

Total

Inglés

28

2

30

 

A maiores, e dentro das 2.050 prazas, convocaranse prazas de acceso ao corpo de catedráticos de música e artes escénicas:

 

Especialidade

Reserva persoas con discapacidade

Libre

Total

Acordeón

 

1

1

Canto

1

4

5

Clarinete

1

4

5

Composición

1

8

9

Contrabaixo

 

2

2

Fagot

 

1

1

Frauta traveseira

 

4

4

Etnomusicoloxía

 

1

1

Guitarra

1

4

5

Historia da música

 

4

4

Improvisación e acompañamento

1

5

6

Música de cámara

 

2

2

Musicoloxía

 

1

1

Óboe

 

2

2

Pedagoxía

 

2

2

Percusión

 

4

4

Piano

1

10

11

Repertorio con piano para instrumentos

1

9

10

Repertorio con piano para voz

 

4

4

Saxofón

 

3

3

Trombón

 

3

3

Trompa

 

2

2

Trompeta

 

4

4

Tuba

 

2

2

Viola

 

2

2

Violín

1

5

6

Violoncello

 

4

4

Oposicións Ensinanzas de réxime xeral Ensinanzas de réxime especial Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria Subdirección Xeral de Recursos Humanos Profesorado
Categorías: departamentos

Concurso-oposición ao corpo de profesores de ensino secundario, técnicos de formación profesional, profesores de escolas oficiais de idiomas, mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades para o ano 2018

Mér, 21/03/2018 - 03:45
Idioma Gallego

Orde do 14 de marzo de 2018 pola que se convocan procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario, de acceso ao corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas e de ingreso ao corpo de profesores técnicos de formación profesional, ao corpo de mestres, e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional e mestres da Comunidade Autónoma de Galicia (código de procedemento ED001A).

  • O prazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles computados a partir do día seguinte ao da publicación da presente orde no Diario Oficial de Galicia.

Nota informativa:

Esta convocatoria ten a novidade de que as solicitudes deberán presentarse obrigatoriamente por medios electrónicos a través da sede electrónica da Xunta de Galicia, para o cal será necesario posuír algún dos certificados electrónicos admitidos ou  darse de alta no sistema Chave 365. Neste último caso poderá empregarse calquera das vías que se establecen no seguinte enlace: https://www.xunta.gal/chave365/que-e onde se facilitará una chave que permitirá realizar de forma electrónica diversos trámites naqueles procedementos que así o estableza a Xunta de Galicia.

O proceso de presentación de solicitudes é moi sinxelo. Ao entrar na aplicación informática http://www.edu.xunta.es/oposicions, e logo de cuberta a solicitude de participación, a persoa interesada deberá premer na opción “enviar a sede electrónica” e nese momento accederá a esta plataforma (no enderezo https://sede.xunta.gal) na que deberá asinar a solicitude empregando algún dos certificados electrónicos admitidos ou, como se dixo, a Chave365. O pagamento dos dereitos de exame (taxa) tamén se realizará de forma electrónica, a través do enlace que se indicará na propia aplicación  http://www.edu.xunta.es/oposicions logo de cubrir a solicitude.

Tamén sería conveniente que a consellería poida comprobar automaticamente todos aqueles datos aos que a persoa solicitante nos autorice expresamente na súa solicitude, e polo tanto non tería que achegar ningún documento acreditativo destes datos. Respecto daqueles datos non comprobables automaticamente segundo a convocatoria, ou para o caso de que a persoa solicitante non autorice expresamente a súa consulta pola administración, deberá xuntar un escanado da correspondente documentación acreditativa do xeito que se lle indica na sede electrónica. En todo caso, deberán achegar o título aquelas persoas que posúan o título de mestre/a de ensino primario, diplomatura en profesorado de educación xeral básica, mestre/a ou grao de mestre/a en educación primaria e aqueloutras persoas que posúan unha titulación de licenciatura ou enxeñería nos que se requira unha especialidade para formar parte das listas para cubrir interinidades ou substitucións. Ademais do título, deberán achegar a certificación académica aquelas persoas que posúan o título de mestre/a de ensino primario, diplomatura en profesorado de educación xeral básica, mestre/a ou grao de mestre/a en educación primaria coa especialidade ou mención nalgún idioma estranxeiro e licenciatura ou grao en tradución e interpretación. O motivo é que no Rexistro de Títulos do Ministerio de Educación, Cultura e Deportes non constan as mencións nin as especialidades.

Por último, e para o caso de que a persoa interesada pertenza á lista de interinidades e substitucións dunha das especialidades que se ofertan nesta convocatoria, se quere manter o seu posto na lista en aplicación do apartado 1 do punto segundo do Texto refundido do Acordo do 20 de xuño de 1995 polo que se regulan o acceso e as condicións de traballo do persoal docente interino e substituto dependente da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia que imparte ensinanzas distintas das universitarias, ten a obriga de presentarse ao proceso selectivo e non poderá retirarse deste, de xeito que, canto menos, deberá realizar as dúas partes da primeira proba e proceder á súa lectura. Porén, tendo a obriga de presentarse, non é obrigatorio facelo na súa especialidade nin polo mesmo corpo para manter o seu lugar na lista de interinidades e substitucións. Se a persoa interesada pertence á lista do corpo de Profesores de Ensino Secundario, especialidade de Administración de Empresas e quere incorporarse á lista do corpo de Profesores de Ensino Secundario, especialidade de Organización e Xestión Comercial, bastará con que se presente a calquera das especialidades convocadas. 

Ficheiro:  Orde do 14 de marzo de 2018 (DOG) Servizo relacionado:  Oposicións Tema:  Programas e plans Oposicións Ensinanza:  Ensinanzas de réxime xeral Ensinanzas de idiomas de réxime especial Departamento:  Subdirección Xeral de Recursos Humanos Servizo de Profesorado de Educación Infantil e Primaria Servizo de Profesorado de Ensinanzas Secundaria, de Formación Profesional e de Réxime Especial Colectivo:  Profesorado Sección:  Boletín Portada de boletín
Categorías: departamentos

A Xunta celebra o Día da Narración Oral e da Poesía co alumnado do IES Xelmírez I de Santiago

Mar, 20/03/2018 - 10:08
Resumo:  Román Rodríguez destaca a rica tradición oral de Galicia, que axudou a construír a identidade e cultura galegas O espectáculo contou coa presenza das escritoras galegas María Lado e Lucía Aldao, que participarán nas iniciativas vinculadas coa narración oral na Feira Internacional do Libro de Buenos Aires Idioma Gallego

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria celebrou hoxe o Día Internacional da Narración Oral e mais o Día da Poesía, que se conmemora mañá, co alumnado do IES Xelmírez I de Santiago. Neste acto, o conselleiro Román Rodríguez destacou a rica tradición oral de Galicia, que axudou a construír a identidade e cultura galegas, transmitida de xeración en xeración.

Así mesmo, tamén lembrou a importancia de reivindicar a poesía en galego e instou os mozos e mozas a ler e escribir poesía, posto que os axudará a desenvolverse, desde idades temperáns, no campo afectivo e das emocións.

Calendario do libro e da lectura 2018

Cómpre destacar que a Consellería celebra de xeito conxunto dúas das efemérides principais do mes de marzo do Calendario do libro e da lectura 2018. Para iso, este acto contou coa participación de dúas recoñecidas escritoras e poetas galegas como son María Lado e Lucía Aldao, que presentaron un espectáculo poético-musical para rapaces e rapazas de educación secundaria.

Ademais, ámbalas dúas artistas participarán, co apoio da Xunta, na programación de actividades da Feira Internacional do Libro de Buenos Aires, entre as que se inclúen iniciativas específicas vinculadas coa narración oral.

Na celebración tamén participou o director do instituto, Manuel Portas; e contou coa asistencia do secretario xeral de Cultura, Anxo Lorenzo.

Recitais cheos de humor e música

Lucía Aldao e María Lado compoñen o dúo Aldaolado, que ofrece recitais nos que se une a lectura de poemas propios, humor e música en directo, con importante participación do público. Deste xeito, e acompañadas dunha guitarra, as dúas escritoras póñenlle música e humor ás súas experiencias como poetas e aos seus primeiros pasos no mundo literario. As reflexións en clave cómica dan paso a poemas propios e cancións, no marco dun espectáculo de grande interacción co público.

Información xeral Ensinanzas de réxime xeral Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria Profesorado Alumnado Centros
Categorías: departamentos

Román Rodríguez anuncia unha renovación integral do CEIP da Ramallosa, en Teo, no que Educación investirá arredor de medio millón de euros

Mar, 20/03/2018 - 09:12
Resumo:  Durante unha visita ao centro, o conselleiro explicou que a obra, que se executará o vindeiro ano, consistirá nunha rehabilitación enerxética e funcional do centro que abrangue as cubertas, as fachadas, as carpinterías e as luminarias, entre outras Ademais este verán realizaranse obras de mellora nos CEIP A Igrexa-Calo e dos Tilos e no IES de Cacheiras, por uns 130.000 euros A Consellería leva investidos preto de 1,5 millóns de euros en melloras nos centros educativos de Teo nos últimos anos Idioma Gallego

O conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria anunciou hoxe que o seu departamento vai actuar durante este ano e o próximo en catro centros escolares do Concello de Teo con obras que superarán os 630.000 euros de investimento. A actuación máis importante realizarase no CEIP da Ramallosa -que hoxe visitou- que o vindeiro ano vai ser obxecto dunha obra de rehabilitación enerxética e funcional que suporá un investimento de arredor de medio millón de euros.

Actuacións para este verán

Así mesmo, este verán vanse realizar varias obras noutros tres centros escolares de Teo por un importe de 130.000 euros. Así, no CEIP A Igrexa-Calo investiranse 85.000 euros para renovar os aseos do 2º e 3º andar e dotalo de escaleiras de evacuación. Tamén se vai dotar ao CEIP dos Tilos de escaleiras de evacuación. Precisamente hoxe mesmo están os técnicos da consellería visitando estes dous centros co fin de elaborar os proxectos correspondentes.

Finalmente destinaranse outros 20.000 euros para a inspección da instalación de baixa tensión e as caldeiras de gasóleo no IES de Cacheiras, que suporá un investimento de 20.000 euros.

Rehabilitación integral do CEIP A Ramallosa

A Consellería vai levar a cabo unha rehabilitación enerxética e funcional do CEIP A Ramallosa co fin de solucionar de xeito definitivo as deficiencias desta infraestrutura. Segundo dixo o conselleiro, trátase dunha reforma integral do colexio, que se executará o vindeiro ano 2019 e que suporá un investimento aproximado de medio millón de euros. Deste xeito, -e a falta dos aspectos concretos que quedarán determinados no proxecto técnico unha vez elaborado-, os traballos abranguen o illamento de fachadas e cubertas, e a renovación de carpinterías e luminarias principalmente.

O obxectivo principal desta rehabilitación é dotar ao edificio dunha maior confortabilidade para todos os seus usuarios, e acadar un importante aforro enerxético (cun menor custo derivado do consumo de gas e electricidade).

Esta obra súmase ás nove actuacións deste mesmo tipo que se acometen este ano noutros tantos colexios das catro provincias, por un importe de 4,8 millóns de euros financiados con fondos Feder. Así, nos últimos tres anos, a Consellería de Educación inviste preto de 14 millóns de euros nos últimos tres anos en mellorar a eficiencia enerxética dun total de 29 colexios en toda Galicia.

Tal como explicou o conselleiro, para levar a cabo estas rehabilitacións enerxéticas e funcionais no eido educativo, desde a Consellería estanse realizado estudos técnicos de extrapolación enerxética de xeito que se establecen as prioridades de actuación así como se determinan as accións concretas en cada caso para acadar os obxectivos de aforro marcados.

Cómpre lembrar que como novidade, desde o presente 2018, no deseño destes proxectos de mellora enerxética participan arquitectos novos, polo que se xeran novas oportunidades de emprego para a xente moza ao tempo que se conciencia aos rapaces na importancia do coidado do medio ambiente.

Todas estas obras de rehabilitación integral enerxética e funcional dos centros escolares forman parte do Plan de Dotación de Infraestruturas Educativas 2016-2020, dotado cun orzamento de 118,5 millóns de euros para este período.

Preto de 1,5 millóns de euros en mellora educativa en Teo

Na súa visita ao CEIP da Ramallosa, Román Rodríguez lembrou que o seu departamento leva investidos preto de 1,5 millóns de euros en diversas actuacións de mellora das infraestruturas educativas no Concello de Teo, 75.800 deles neste mesmo centro. Así mesmo dixo que o ano pasado se investiron uns 25.500 euros na construción da rampla de acceso ao CEIP A Igrexa-Calo, e outros case 5.000 na substitución da caldeira de calefacción do CEIP Os Tilos.

No que atinxe aos proxectos educativos, o conselleiro destacou  a implicación do centro en programas estratéxicos que impulsa a Consellería como é a participación nos Plans de Formación do Profesorado (en iniciativas formativos no ámbito STEM, así como nas metodoloxías que favorecen a adquisición das competencias clave segundo os novos currículos), a participación nos Contratos-Programa coas liñas de mellora das competencias clave  en matemáticas e en comunicación lingüística; a incorporación ao proxecto de libro dixital E-Dixgal; e o Plambe (de mellora de bibliotecas escolares).

Na visita ao centro, o conselleiro estivo acompañado do delegado territorial da Xunta na Coruña, Ovidio Rodeiro; e polo xefe territorial de Educación na provincia, Indalecio Cabana.

Construcións e melloras Educación infantil Educación primaria Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria Centros
Categorías: departamentos

Preto de 150 docentes amplían a súa formación sobre inclusión e atención á diversidade

Sáb, 17/03/2018 - 08:00
Resumo:  Entidades especialistas, así como profesionais en proxectos deste ámbito, ofreceron conferencias e actividades para promover un coñecemento máis detallado sobre esta realidade entre o profesorado Un total de 135 centros educativos contan xa cun plan de formación permanente do profesorado na liña específica de Escola inclusiva e Atención á diversidade Dentro deste contexto, Galicia creará unha nova materia de libre configuración autonómica, Sociedade inclusiva, para 1º e 2º de ESO, a primeira destas características en toda España Idioma Gallego

O conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Román Rodríguez, asistiu hoxe á xornada de formación sobre educación inclusiva, que congregou a preto de 150 docentes de toda Galicia co obxectivo de ampliar os seus coñecementos neste ámbito e divulgar as boas prácticas. Nesta xornada participaron, ademais, entidades especialistas na atención á diversidade, así como diferentes profesionais que impartiron conferencias e ofreceron actividades para dar a coñecer proxectos inclusivos sobre alumnado con TEA (Trastorno do Espectro Autista) ou TDAH  (Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividade).

Esta xornada, que se enmarca no plan anual de formación do profesorado que pon en marcha todos os cursos a Consellería, componse de 8 horas presenciais de duración.  A maiores, tamén está previsto organizar outros dous eventos formativos de educación inclusiva, dirixidos a especialistas e a xefaturas de departamentos de orientación.

Galicia, referente na educación inclusiva

Cómpre destacar que Galicia é referente na educación inclusiva e de feito, o último informe do Ministerio reflicte que o 91,9% do alumnado con NEE está integrado en centros ordinarios. Co obxectivo de seguir mellorando na atención destes mozos e mozas, o departamento educativo da Xunta de Galicia ten diversas accións formativas tanto dentro coma fóra dos centros. Neste contexto, un total de 135 centros contan xa cun plan de formación permanente do profesorado na liña específica de Escola inclusiva e Atención á diversidade. Ademais, ofertáronse 81 cursos (1918 horas) de formación nos que participaron 1155 persoas, con temáticas relacionadas coa comunicación aumentativa, discapacidade visual e auditiva, trastorno do espectro autista ou linguaxe de signos, entre outras.

Así mesmo, todas actividades de formación de docentes en centros contan xa cun módulo específico de Inclusión, convivencia e igualdade (ICI), de 20 horas, sobre os contidos recollidos nos protocolos e documentación pertencentes á Estratexia galega de convivencia escolar. A través deste módulo, durante o último curso, un de cada tres profesores recibiu nocións de inclusión, convivencia e igualdade.

Nova materia pioneira en España

Así mesmo, e co fin de seguir ampliando esta vía formativa, crearase unha nova materia de libre configuración autonómica baixo o nome de Sociedade inclusiva para 1º e 2º de ESO. Será un fito pioneiro no sistema educativo español, posto que ningunha comunicade oferta unha materia destas características.

Ademais, tamén se prepararán novos protocolos para mellorar o servizo que se presta ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo. Tal e como explicou o conselleiro esta mesma semana na reunión con representantes de entidades que traballan na atención á diversidade, estase revisando o protocolo vinculado a alumnado con síndrome de Down e crearanse grupos de traballo para a elaboración dun dedicado á discapacidade auditiva e doutro orientado ás altas capacidades.

Atención á diversidade Formación Ensinanzas de réxime xeral Profesorado Atención á diversidade e orientación
Categorías: departamentos

Un total de 48 alumnos reciben os premios extraordinarios de Bacharelato, FP, Música, Artes Plásticas e Danza

Ven, 16/03/2018 - 06:52
Resumo:  O conselleiro, Román Rodríguez, salientou o esforzo, talento e creatividade dos galardoados; así como o papel clave de profesorado e familias Idioma Gallego

O conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Román Rodríguez, presidiu hoxe a entrega dos premios extraordinarios de Bacharelato (curso 2016/17), de Formación Profesional de grao superior(curso 2015/16) e de ensinanzas artísticas profesionais de Música, Danza e Artes Plásticas e Deseño (curso 2016/17), nun acto celebrado no Salón de Convencións do CINC, na Cidade da Cultura de Galicia. Os galardóns teñen como obxectivo recoñecer a excelencia do alumnado que acadou as maiores cualificacións e que superou as correspondentes probas específicas.

Durante a súa intervención o conselleiro salientou o esforzo, talento e creatividade dos tres grupos de alumnas e alumnos premiados, así como a importancia das familias para que acaden bos resultados académicos. Así mesmo, insistiu no papel clave do profesorado no éxito dos estudantes. “Como profesor, sempre pensei que a medida da excelencia dun docente, era as notas dos seus alumnos. Un bo profesor xera bos alumnos”, dixo.

Román Rodríguez comprometeuse a que a Consellería continúe traballando para incrementar a calidade do ensino en Galicia " e que o noso sistema educativo siga acadando as cotas de excelencia, que hoxe representades vós".

Tres categorías

Do total de 48 alumnos galardoados, seis fórono na categoría de ensinanzas artísticas profesionais de Música, Danza e Artes Plásticas e Deseño, en concreto Marta Rodríguez Otero (Viola, Conservatorio de música profesional Xoán Montes, de Lugo), Laura Morales Rejas (Violín, Conservatorio de música profesional de Vigo), Marina Hermida Rodríguez (Viola de Gamba, Conservatorio de música profesional Manuel Quiroga, de Pontevedra), Alejandra Vázquez Barreiro (Danza Clásica, Conservatorio Profesional de Danza da Coruña), Mª Teresa Fernández Vázquez (Gráfica Publicitaria       Centro Artes Plástica e Deseño. Aula D, escola de deseño, de Vigo) e Diego Vidal Míguez (Escultura, Escola de Arte e Superior de Deseño Mestre Mateo, de Santiago de Compostela).

No caso da FP, resultaron premiados 22 titulados, nomeadamente e por familias profesionais, Jonathan de Jesús Carbón Lorenzo (Actividades físicas e deportivas, IES Agra do Orzán, A Coruña), Ana Belén Barrio Carracedo (Administración e xestión, IES Lauro Olmo, O Barco de Valdeorras), Ángela García Fontenla (Agraria, Centro de Experimentación e Formación Agroforestal de Lourizán, Pontevedra), Alba Vilachán Suárez (Artes gráficas, IES Montecelo, Pontevedra), Noemi Castro Trillo (Comercio e márketing, IES A Guía, Vigo), Izet Vagapov (Electricidade e electrónica, IES Urbano Lugrís), José María Mosquera Fraga (Enerxía e auga, CIFP Ferrolterra, Ferrol), Sonia Soto Quintía (Fabricación mecánica, CIFP Ferrolterra, Ferrol), Alba Barrio Fraga (Hostalaría e turismo, CIFP Carlos Oroza, Pontevedra), Patricia López Rodríguez (Imaxe e son, CPR TIC, Lugo), Jennifer Vila Bouzas (Imaxe persoal, CIFP Someso, A Coruña), Ana Carrera Lago (Industrias alimentarias, CIFP A Granxa, Ponteareas), Anxo Lago Martínez   (Informática e comunicacións, CPR Plurilingüe Liceo La Paz, A Coruña), Iván Mosteiro Buján (Instalación e mantemento, CIFP de Coia, Vigo), Francisco Sesto Codesido (Madeira, moble e cortiza, CIFP Someso, A Coruña), Ramón Manuel Vázquez Hermo (Marítimo-pesqueira, Instituto Marítimo Pesqueiro do Atlántico, Vigo), Eva Ruiz Iglesias (Química, IES A Sardiñeira, A Coruña), Lucía Estévez Cobela (Sanidade, CPR Plurilingüe Liceo La Paz), Diego Peixoto Pereira (Seguridade e medio ambiente, CIFP A Granxa, Ponteareas), Sandra Dapena Hortas (Servizos socioculturais e á comunidade, IES de Chapela, Redondela), Eva Bouzas Sieira (Téxtil, confección e pel, CIFP Paseo das Pontes, A Coruña) e Juan Pallares Soengas (Transporte e mantemento de vehículos, CIFP Someso, A Coruña).

Pola súa parte, foron recoñecidos cos premios extraordinarios de Bacharelato outros 20 alumnos, en concreto Jorge Manuel Blanco Rodríguez (IES Plurilingüe Eusebio da Guarda, A Coruña), Pablo Monteagudo Lago (IES Plurilingüe Fontexería, Muros), Cristina Fernández Lema   (CPR Plurilingüe Compañía de María, A Coruña), David Búa Teijeiro (IES Rosais 2, Vigo), Carlos Rodríguez Ascariz (IES Nosa Sra. dos Ollos Grandes, Lugo), Carmen Rouco Díaz (IES Santiago Basanta Silva, Vilalba), Sabela Corral Canda (IES Rosais 2, Vigo), Alba Sendón Blanco (IES Agra de Raíces, Cee), Fernando González Fontanals (IES As Lagoas, Ourense), Jorge Luis Fernández Blanco (CPR Plurilingüe Cristo Rey, A Coruña), Erika Calvo Rivera (IES Eduardo Pondal, Ponteceso), Margarita Carmen Sarralde Díaz (IES Plurilingüe Rosalía de Castro, Santiago de Compostela), Mariana Cabaleiro Lago (IES Mendiño, Redondela), Lucía Cuadrado Dorrio (IES Saturnino Montojo, Ferrol), Nicolá Xoán Le Creurer Quinteiro         (IES Rosais 2, Vigo), Adolfo Güell Domínguez      (IES As Lagoas, Ourense), Martín Otero Lema   (IES Plurilingüe Adormideras, A Coruña), Jacobo Mejuto Pérez (CPR Plurilingüe La Salle, Santiago de Compostela), Laura Meizoso García (IES Ramón Menéndez Pidal, A Coruña) e Jorge Paz Ruza           (IES Concepción Arenal, Ferrol).

O alumnado galardoado recibiu, ademais dun premio económico, un diploma acreditativo do recoñecemento.

Convocatoria premios bacharelato

Cómpre lembrar, ademais, que a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria acaba de convocar os premios extraordinarios de bacharelato (https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180315/AnuncioG0164-060318-0007_gl.html ) para o alumnado que finalizase os estudos de bacharelato no curso 2017/18 nun centro docente da Comunidade Autónoma de Galicia e cumpra os requisitos establecidos nesta orde. En total poderanse conceder ata 20 premios extraordinarios, dotados cada un deles dun diploma acreditativo e un premio económico de 1.000 €.

Poderá optar ao premio extraordinario de bacharelato o alumnado que teña rematado os estudos de bacharelato no curso 2017/18 nun centro docente da Comunidade Autónoma de Galicia, ben na modalidade presencial ou na modalidade a distancia e ser proposto para título na convocatoria ordinaria do dito curso; e que obtivera unha nota media do bacharelato igual ou superior a 8,75. Ademais, os candidatos deberán realizar unha proba estruturada en dúas partes. A primeira delas consistirá nunha análise e comentario crítico dun texto sobre un tema de carácter xeral, histórico, filosófico ou literario; e en responder cuestións de carácter cultural ou lingüístico sobre un texto na Primeira Lingua Estranxeira II cursada polo alumnado como materia xeral do bloque de materias troncais do bacharelato. A segunda parte consistirá no desenvolvementos de temas, respostas a cuestións ou exercicios prácticos dunha materia xeral do bloque de materias troncais cursada polo alumnado a elixir entre  Matemáticas II, Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais II, Latín II e Fundamentos da Arte II.

Premios autonómicos Ensinanzas de réxime xeral Ensinanzas de réxime especial Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria Alumnado Centros
Categorías: departamentos

Instrucións para o desenvolvemento da proba externa do programa de dobre titulación de Bacharelato e de Baccalauréat para o curso académico 2017/2018

Ven, 16/03/2018 - 06:29
Idioma Gallego

Xúntase a Resolución do 14 de marzo de 2018 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento da proba externa do programa de dobre titulación de Bacharelato e de Baccalauréat para o curso académico 2017/2018.

Ficheiro:  Resolución do 14 de marzo de 2018 Anexos I e V Anexo II Anexo III Anexo IV Tema:  Información xeral Programas e plans Ensinanza:  Bacharelato Departamento:  Servizo de Ordenación, Innovación e Orientación Educativa Colectivo:  Profesorado Alumnado Familias Centros Sección:  Boletín Portada de boletín
Categorías: departamentos

'Repensar Galicia. As Irmandades da Fala' recompila as actas do simposio homónimo

Xov, 15/03/2018 - 16:15
Idioma Gallego Resumo:  O volume ofrece en diferentes artigos os contidos do encontro que acolleu en novembro de 2016 o Museo do Pobo Galego con motivo do Centenario das Irmandades da Fala O secretario xeral de Política Lingüística participou en Santiago na presentación desta publicación de gran valor histórico e divulgativo

O volume Repensar Galicia. As Irmandades da Fala, coeditado polo Museo do Pobo Galego e a Xunta de Galicia, recompila as actas do simposio homónimo, celebrado en Santiago de Compostela do 17 ao 19 de novembro do ano 2016 como peche aos actos conmemorativos do Centenario das Irmandades da Fala.

O secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, participou hoxe na compostelá Librería Couceiro no segundo acto de presentación desta publicación, no que recordou que “a acción política, cultural e lingüística das Irmandades implicou un importante punto de inflexión en moitos ámbitos -nomeadamente no dos usos formais e públicos da lingua galega- e sentou as bases da posterior consolidación de singularidades que chegarían aos nosos días”.

A publicación ofrece en diferentes artigos os contidos do encontro en San Domingos de Bonaval, de gran valor histórico e divulgativo por actualizar estudos previos e servir de marco de análise e de debate sobre a significación das Irmandades na evolución do pensamento, das ciencias, da literatura e das artes de Galicia, así como a súa incidencia na dinámica política dun período de especial relevancia no seo do Estado español.

A canda o titular de Política Lingüística, participaron na presentación Justo Beramendi, presidente do Padroado do Museo do Pobo Galego; Uxío-Breogán Diéguez e Xosé Manuel González Reboredo, editores literarios da obra, xunto co propio Beramendi, Carme Fernández e Pilar García Negro.

Lingua galega Secretaría Xeral de Política Lingüística
Categorías: departamentos

O Ramón Piñeiro conmemora os seus vintecinco anos en activo

Xov, 15/03/2018 - 15:09
Idioma Gallego Resumo:  O secretario xeral de Política Lingüística e o coordinador científico adiantaron hoxe o programa de actos que se desenvolverán de marzo a novembro para celebrar os cinco lustros de investigación científica do centro adscrito á Xunta de Galicia Cinco xornadas darán a coñecer a súa historia, a transcendencia dos seus estudos e a súa centralidade no eido da investigación en humanidades acreditada nos legados do alemán Jürgen Untermann e dos galegos Aníbal Otero e Elixio Rivas

O Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades (CRPIH) conmemorará neste 2018 os seus 25 anos en activo cun programa de actos que se desenvolverán de marzo a novembro na súa sede e que, por medio de cinco xornadas temáticas, darán a coñecer a súa historia, a transcendencia dos seus estudos lingüísticos e literarios e a súa centralidade no eido da investigación en humanidades, acreditada nos legados dos que é depositario.

“O Ramón Piñeiro conmemorará cinco lustros como centro de referencia na investigación lingüística e literaria do galego que nos brindaron a todos os galegos a posibilidade de entendermos cunha maior profundidade o contorno no que vivimos, afondar no coñecemento propio, do noso pasado e das posibilidades de proxectar cara ao futuro a nosa identidade. Unha identidade na que a lingua ten un papel fundamental como elemento que nos une e nos define”, sinalou o secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, na rolda de prensa de presentación na que deu a coñecer o programa, acompañado polo coordinador científico do centro, Manuel González.

“Os proxectos do Piñeiro son tamén, en moitos casos, fundamentais para que o buque insignia da identidade galega, a lingua propia de Galicia, se mostre á sociedade como unha ferramenta útil para a vida moderna, como por exemplo os proxectos de terminoloxía ou de síntese de voz; grazas a eles, camiñamos tamén no sentido de lles dar cumprimento aos obxectivos estratéxicos deseñados no Plan xeral de normalización da lingua galega. Todo coa finalidade de gañar, como dixo o propio Ramón Piñeiro, a batalla do futuro”, concluíu.

Conferencia de apertura a cargo de Darío Villanueva

O programa de actos intégrano cinco citas, unha conferencia inaugural e catro xornadas cuxa asistencia certificará, segundo as horas correspondentes, a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, a través do CRPIH, e que requirirán inscrición previa gratuíta con prazas limitadas por orde de inscrición desde o web institucional do CRPIH www.cirp.gal, a partir do mércores 21 de marzo. A primeira delas será a conferencia inaugural a cargo de Darío Villanueva, director da RAE, na que disertará sobre o tema A voltas coa posverdade, o vindeiro luns, 19 de marzo, ás 12:30 horas.

O Ramón Piñeiro e a investigación literaria

En maio, os días 24 e 25, o CRPIH celebrará a xornada O Ramón Piñeiro e a investigación literaria (12 horas), na que investigadores do centro repasarán os proxectos e estudos literarios desenvoltos ao longo destes anos, articulada en tres bloques: A investigación na literatura medieval; a elaboración de dicionarios de literatura (especialmente o Dicionario de termos literarios elaborado polo equipo Glifo), textos históricos recuperados e edicións facsimilares e os informes anuais de literatura; e a Literatura infantil e xuvenil no CRPIH.

Creación e importancia examinadas desde ángulos distintos

O 12 de xullo terá lugar a xornada O Ramón Piñeiro: a súa creación e a súa importancia examinadas desde ángulos distintos (6 horas). Nela rememorarase o proceso de creación do centro a razón do seu nome, a relevancia da súa investigación e a súa proxección internacional. Incluirá unha conferencia sobre Ramón Piñeiro, a mesa redonda A posta en marcha e a vida do centro a través dos seus investigadores e tres mesas redondas: 25 anos do Ramón Piñeiro: unha visión desde os seus responsables políticos; 25 anos de xestión no Ramón Piñeiro vistos polo persoal de administración; e O Ramón Piñeiro visto polos bolseiros. Haberá tamén arredor desa data unha exposición das publicacións realizadas polo CRPIH nos 25 anos de historia acompañado as mostras dos legados recibidos para a súa custodia e estudo.

Os legados ao centro

O 12 de setembro celebrarase a xornada Os legados ao Ramón Piñeiro (4 horas), en homenaxe a tres figuras importantes da lingüística que fixeron doazón dos seus fondos documentais ao CRPIH: o profesor alemán Jürgen Untermann e os galegos Aníbal Otero e Elixio Rivas. Participarán Luís Alonso Girgado, Virgilio García Trabazo, Ramón Mariño e Antón Santamarina.

Investigación lingüística

O 19 de novembro, o programa pecharase coa xornada O Ramón Piñeiro e a investigación lingüística (8 horas), na que se fará unha valoración da importancia e da transcendencia dos proxectos no ámbito lingüístico levados a cabo no centro, nomeadamente: Tradutor automático español-galego (Es-Gl), Sintetizador de voz en galego (Cotovía), Base de datos informatizada de lingua galega (BILEGA), Corpus de referencia do galego actual (CORGA), Corpus documentale latinum Gallaeciae (CODOLGA), Base de datos do ALiR, o dicionario italiano, os traballos terminolóxicos e os traballos no ámbito da fraseoloxía. A conferencia de clausura da xornada e do 25º aniversario correrá a cargo de Guillermo Rojo, tesoureiro da RAE.

O Centro Ramón Piñeiro

O CRPIH é un organismo dependente da Secretaría Xeral de Política Lingüística que se ocupa de levar adiante e de difundir proxectos de investigación lingüística, literaria, histórica e antropolóxica centrados en Galicia. Actualmente, as súas liñas de traballo xiran arredor da lingüística aplicada, a literatura medieval, a recuperación de publicacións literarias ou a identidade colectiva desde un punto de vista antropolóxico.

Lingua galega Secretaría Xeral de Política Lingüística
Categorías: departamentos

Convocados os premios extraordinarios de bacharelato correspondentes ao curso 2017/2018

Xov, 15/03/2018 - 05:35
Idioma Gallego

Xúntase a Orde do 27 de febreiro de 2018 pola que se convocan os premios extraordinarios de bacharelato correspondentes ao curso 2017/18.

  • O prazo de presentación de solicitudes será dun mes contado a partir do día 2 de maio de 2018.
Ficheiro:  Orde do 27 de febreiro de 2018 (DOG) Extracto da Orde do 27 de febreiro de 2018 (DOG) Servizo relacionado:  Premios Bacharelato Tema:  Premios autonómicos Ensinanza:  Bacharelato Departamento:  Subdirección Xeral de Inspección, Avaliación e Calidade do Sistema Educativo Servizo de Avaliación e Calidade do Sistema Educativo Colectivo:  Alumnado Centros Sección:  Boletín Portada de boletín
Categorías: departamentos

Alguén que respira conmemorará o Día Mundial da Poesía co apoio da Consellería de Cultura

Mér, 14/03/2018 - 15:52
Idioma Gallego Resumo:  O Teatro Principal de Santiago acollerá do 21 ao 24 de marzo este I Festival de Poesía para o Corpo Principal, baixo a dirección artística de Antón Lopo Valentín García participou este mediodía na rolda de prensa de presentación deste encontro no que se darán cita, entroutras, María Xosé Queizán, Olga Novo, Salvador García Bodaño, Lupe Gómez, Luísa Castro, Estíbaliz Espinosa, Andrew McMillan, Olvido García Valdés e o Niño de Elche Os convites poderanse retirar desde mañá, de balde, no despacho de billetes do teatro compostelán

O I Festival de Poesía para o Corpo Principal Alguén que RESPIRA! conmemorará o Día Mundial da Poesía, do 21 ao 24 de marzo, organizado polo Concello de Santiago e mais pola Secretaría Xeral de Política Lingüística. Así o deron a coñecer hoxe ao mediodía en rolda de prensa o secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, e a concelleira de Acción Cultural, Branca Novoneyra, acompañados polo poeta e director artístico do festival, Antón Lopo.

Serán catro as xornadas dun intenso programa que reunirá a algunhas das voces máis singulares e importantes da poesía galega e internacional, desde María Xosé Queizán a Olvido García Valdés, pasando por Andrew McMillan, Raquel Lima, Estíbaliz Espinosa, Olga Novo ou Niño de Elche, creador revolucionario do cante flamenco que traerá á capital galega o seu impactante espectáculo poético, exhibido só de forma esporádica.

Os convites poderán retirarse desde mañá, xoves, de balde, no despacho de billetes do teatro compostelán de martes a sábado en horario de 18:00 a 21:00 horas.

No Teatro Principal do 21 ao 24 de marzo

O festival abrirase o propio 21 de marzo, Día Mundial da Poesía, coa lectura dun manifesto da autoría de María Xosé Queizán; e prolongarase ata o sábado 24 con recitais, conferencias, diálogos e proxeccións no Teatro Principal. O mesmo 21, ao mediodía, unha salva de foguetes marcará o inicio do programa, centrado na oralidade como base do impulso poético e nos procesos de creación lírica nos territorios en conflito bélico, con especial atención ás persoas refuxiadas. Andrew McMillan, Olga Novo, Olvido García Valdés, Salvador García Bodaño, María Sevilla e María Xosé Queizán tomarán a palabra no primeiro dos recitais.

A segunda xornada desenvolverase na tarde do 22 cun café-diálogo a cargo de Andrew McMillan, Olvido García Valdés, Isaac Xubín e Ana Romaní. A seguir, o recital Catro graos de abertura que, presentado por Silvia Penas, inclúe dous enfrontamentos de regueifa [Alba María con Queco Díaz e Lupe Blanco con Suso de Xornes] e mais un torneo de slam, da man dos mellores slamers de Galicia e Portugal: Duke Sam, Nuria Vil, Oriana Méndez, Carlos da Aira, Esther Carrodeguas, Raquel Lima e Vítor Hugo Moreira. Como peche de xornada, o recital Poesía no fío ofrecerá a proposta nos lindeiros poéticos que formularán, conxuntamente por encargo do festival, Clara Gayo, Carlos Santiago e Zé Paredes.

O cartel do venres 23 abranguerá desde a poesía performática á videopoesía e proporá co recital Atravesei a verxa un percorrido por insólitos espazos do Teatro Principal a través das voces de Isaac Xubín, Luísa Castro, Xabier Xil Xardón e Javier Peñafiel. Non só permitirá adentrarse en liñas de recitación personalísimas senón descubrir tamén ámbitos do teatro con acceso restrinxido, coma o faiado, as terrazas ou os camerinos. A continuación, unha sesión centrada na Escrita en conflito, que reunirá o testemuño directo de Miguel-Anxo Murado sobre a literatura nos espazos de conflito bélico e o recital do refuxiado sirio Mohamad Frars Alshaheen e o saharauí Bahia Mahmud Awah, presentado por Iván Prado, responsable da organización Pallasos en Rebeldía. A xornada pecharase coa proxección de varios videopoemas de Miriam Reyes, Estela Pan, Cintaadhesiva e Celia Parra.

O sábado 24 clausúrase o festival un recital nocturno, presentado por Ana Romaní, que contará coa participación de Estíbaliz Espinosa, Ana Vallés con Nuria Sotelo e Lupe Gómez, ademais de Niño de Elche.

Un libro excepcional para un festival único

Con motivo da celebración do festival, a Secretaría Xeral de Política Lingüística e a Concellería de Acción Cultural editaron un libro que inclúe o programa completo do ciclo e as achegas poéticas de cada un dos participantes. O volume, deseñado por Manolo Martínez, presenta, xunto a un pequeno perfil biográfico, importantes novidades literarias, xa que nel aparecen os avances dos novos poemas de Olga Novo, as primeiras traducións ao galego de Andrew McMillan –realizadas por Isaac Xubín–, ou de Mohamad Firas, ademais de textos inéditos de Luísa Castro, Xil Xardón, Silvia Penas e Oriana Méndez, ou os primeiros poemas en galego de Miriam Reyes. Inclúese, así mesmo, o Manifesto que o festival lle encargou a María Xosé Queizán. Deste xeito, o propio programa de Alguén que RESPIRA! convértese en por si nunha publicación de indubidable valor literario que acrecenta a transcendencia dun festival sen precedentes en Galicia.

Lingua galega Secretaría Xeral de Política Lingüística
Categorías: departamentos

Alumnado do CIFP Compostela amplía a súa formación no servizo de persoas con discapacidade visual

Mér, 14/03/2018 - 09:14
Resumo:  O conselleiro Román Rodríguez participa nunha cea a cegas organizada en conxunto entre o centro educativo e a ONCE Idioma Gallego

O conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Román Rodríguez, participou onte pola noite nunha cea a cegas no CIFP Compostela, organizada en conxunto entre a ONCE e o propio centro educativo. A través desta iniciativa, os alumnos e alumnas dos ciclos superiores de Dirección de Cociña (réxime modular), de Dirección de Servizos (réxime modular) e de Xestión de Aloxamentos Turísticos (réxime ordinario) puideron ampliar a súa formación no servizo e atención a persoas con discapacidade visual. Para iso, previamente recibiron clases prácticas por parte do persoal da ONCE.

Xunto ao conselleiro, na cea tamén participaron o director xeral de Inclusión Social da Xunta, Arturo Parrado Puente; o delegado territorial da ONCE en Galicia, Manuel Martínez Pan; a subdirectora xeral de Formación Profesional da Consellería de Educación, María Eugenia Pérez Fernández; o director do CIFP Compostela; Ramiro Esparís, así como alumnos e outros responsables do centro educativo e da ONCE.

Atención á diversidade Ensinanzas de réxime xeral Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria Alumnado Centros Atención á diversidade e orientación
Categorías: departamentos

Galicia réndelle tributo a María Victoria Moreno cunha ampla programación de ámbito literario, expositivo, deportivo e musical por todo o territorio

Mér, 14/03/2018 - 09:02
Resumo:  A Xunta, a Real Academia Galega e o Consello da Cultura deseñaron un ambicioso conxunto de iniciativas para dar a coñecer a figura desta escritora e profesora que, malia non ser galega de nacemento, destacou polo seu labor a prol da lingua e da literatura galegas Un dos eventos máis salientables é a exposición central itinerante das Letras, configurada como unha galería de retratos de personaxes e paisaxes dos libros da autora, que arrancará en Compostela a finais de abril e percorrerá outros dez concellos das catro provincias O conselleiro Román Rodríguez cualificou a Moreno como unha das pioneiras da literatura infantil e xuvenil en Galicia Idioma Gallego

Co gallo do Día das Letras Galegas, que este ano está dedicado á escritora e profesora María Victoria Moreno, a Xunta de Galicia -a través da Consellería de Cultura-, a Real Academia Galega (RAG) e o Consello da Cultura Galega (CCG), en colaboración coa CRTVG, deseñaron un amplo programa de actividades que abranguen iniciativas no eido literario, expositivo, deportivo, empresarial e musical, entre outros, dirixidas a todos os públicos.

O conselleiro de Cultura, Román Rodríguez; xunto co presidente da RAG, Víctor Freixanes; o presidente do CCG, Ramón Villares; a directora adxunta ao director xeral da CRTVG, Rosa Vilas; e o viúvo da autora, Pedro Ferriol; presentaron esta mañá o conxunto de iniciativas que se levarán a cabo de aquí ata final de ano por toda Galicia e que terán como acto central o propio Día das Letras, o vindeiro 17 de maio.

Román Rodríguez subliñou que a celebración deste ano é “especial” pola dobre dimensión “docente e literaria” de María Victoria Moreno, de quen destacou a súa traxectoria profesional e o seu compromiso co ensino. En palabras do conselleiro, trátase dunha programación “pensada para difundir e poñer en valor o legado lingüístico e literario da que é unha das pioneiras da literatura infantil e xuvenil de Galicia”, un eido clave pola súa importancia para a adquisición, competencia e uso da lingua propia. O titular de Cultura do Goberno galego puxo a María Victoria Moreno como exemplo de que “non hai límites para aprender un idioma”, xa que a súa chegada a Galicia na idade adulta non foi impedimento para lograr o máximo nivel de mestría e dominio do idioma.

Licenciada en Filoloxía Románica, María Victoria Moreno (Valencia de Alcántara, Cáceres, 1939 - Pontevedra, 2005), chegou a Galicia no ano 1963 como profesora. Unha década máis tarde, en 1973, publica Mar adiante, considerada unha das obras pioneiras da literatura infantil galega. Ata o seu pasamento, a escritora estivo comprometida co ensino da lingua e da cultura galegas. Cultivou a narrativa –nomeadamente a infantil e xuvenil–, o ensaio, a poesía, os estudos literarios e a didáctica da lingua e da literatura galegas.

Iniciativas de participación social  e fomento da igualdade

Froito dun traballo transversal e colaborativo entre as institucións e a familia da autora, a programación prevista como homenaxe a María Victoria Moreno abrangue multitude de iniciativas de participación social e cultural, de fomento da igualdade e a integración, accións musicais e actividades no ensino, nos concellos e en toda a Rede de Bibliotecas Públicas.

Neste eido cómpre destacar a exposición central itinerante “María Victoria Moreno. Paisaxes e personaxes”; a V Carreira “Camiño das Letras”; as campañas institucionais impulsadas desde o ámbito empresarial en colaboración con Feiraco, Vegalsa-Eroski e Pousadas de Compostela; accións coa operadora Renfe nas estacións de nove localidades e nos trens Avant e MD dos corredores A Coruña-Santiago-Vigo/A Coruña-Santiago-Ourense; a iniciativa “Eu conto”, da Cidade da Cultura de Galicia, que partindo da obra “Eu conto, ti cantas” convidará a unha lectura participativa de textos de Moreno; o VIII Concurso de Carteis do Día das Letras (da biblioteca pública Ánxel Casal de Santiago de Compostela); ou o VII Festival Arte pola Igualdade, co que os coruñeses CEE Nosa Señora do Rosario, CEIP Eusebio da Guarda e CMUS Profesional lle renderán merecido tributo á anfitrioa das Letras 2018.

O próximo 16 de maio -véspera do día das Letras- terá lugar o Concerto das Letras, coa estrea dunha peza musical composta por Miguel Matamoro sobre un texto da autora pontevedresa de adopción. As actividades musicais complétanse con outro concerto no Castro de Viladonga, a carto do grupo Clave de Fado o propio día 17.

Exposición central conmemorativa e outras

No ámbito expositivo está prevista unha exposición central conmemorativa itinerante “María Victoria Moreno. Paisaxes e personaxes” -comisariada polo ilustrador e humorista gráfico David Pintor- que percorrerá 11 concellos das catro provincias para darlle a coñecer ao público xeral a obra literaria e a figura de Moreno.

Esta mostra -que se iniciará na última semana de abril en Santiago- está configurada como unha galería de retratos de personaxes dos libros da autora e de paisaxes onde María Victoria Moreno situou as historias das súas obras.

Ademais de convidar a descubrir a obra da autora a través de ilustracións dos seus libros, a exposición ofrece, así mesmo, unha pequena escolma do panorama da ilustración contemporánea en Galicia, da man de artistas como Nuria Díaz, Lucía Cobo, Xan López Domínguez, Jacobo F. Serrano, Jacobo Muñiz, Mari Fe Quesada, Beatriz Lema e Dani Padrón.

Logo de Compostela, a exposición viaxará a Pontevedra, Vigo, Lugo, Ourense, A Coruña, Ferrol, Sanxenxo, Ordes, Vilalba e Celanova.

Así mesmo, o Museo Pedagóxico de Galicia (MUPEGA); as bibliotecas públicas Miguel González Garcés (A Coruña) e Juan Compañel (Vigo); e o Museo Etnográfico de Ribadavia , acollerán mostras bibliográficas centradas na súa figura; así como obradoiros específicos para promover hábitos lectores a través de actividades de animación e participativas.

Propostas para o ámbito educativo e redes

En canto ao ámbito educativo, despregaranse por preto de 2000 puntos de Galicia e do exterior os proxectos escolares gañadores do Concurso-Exposición Letras Galegas 2018, no que participaron centros educativos de toda a Comunidade e as diferentes propostas que chegan da man dos equipos de dinamización da lingua galega (con recursos en liña accesibles desde o Portal da Lingua Galega, lecturas públicas, xincanas, raps...), entre outras. Celebrarase, ademais, a IV Xornada do Día das Letras Galegas dedicada a María Victoria, unha acción formativa destinada ao profesorado.

Así mesmo, estarán dispoñibles recursos en rede específicos arredor da figura de María Victoria Moreno, no portal de Bibliotecas Escolares de Galicia , no web da RAG, o Portal das Palabras e no web da CRTVG.

Ficheiro:  Dossier Letras Galegas 2018 Lingua galega Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria Secretaría Xeral de Política Lingüística
Categorías: departamentos

Educación cumpre co mandato parlamentario de ofertar Historia da Filosofía en 2º de bacharelato para o conxunto do alumnado

Mér, 14/03/2018 - 08:45
Resumo:  A Consellería publica o borrador da Orde que establece a obrigatoriedade de todos os centros de ofertar esta materia para todas as modalidades de Bacharelato Terá que cursala, en todo caso, o alumnado da modalidade de Humanidades e Ciencias Sociais Idioma Gallego

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria publica hoxe no seu web o borrador de Orde na que se establece a obrigatoriedade de todos os centros escolares de ofertar a materia de Historia da Filosofía para o conxunto do alumnado que cursa 2º de Bacharelato.

Tal como se establece no texto (que pode consultarse no enlace web http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/cceou_orde_filosofia_galego_1.pdf), os centros ofertarán obrigatoriamente a materia de Historia da Filosofía, dentro do grupo de materias específicas, para as modalidades de Ciencias e de Artes, e será de libre elección para o alumnado das ditas modalidades. Para a modalidade de Humanidades e Ciencias Sociais será de obrigada matrícula como materia troncal.

É dicir, que a materia de Historia da Filosofía seguirá a impartirse en 2º de bacharelato como troncal de opción e será obrigatoria (4 horas semanais) para o alumnado da modalidade de Humanidades e Ciencias Sociais. Mentres  que para o alumnado que curse outras modalidades de bacharelato, os centros educativos teranlles que ofertar de xeito obrigatorio esta materia para que podan escollela como específica.

A través da dita Orde -que agora está en fase de alegacións e que entrará en vigor trala súa publicación no DOG- dáse cumprimento ao mandato parlamentario sobre a materia de Historia da Filosofía para 2º de Bacharelato para o vindeiro curso 2018/19. No que respecta a 1º curso de Bacharelato, non se producen cambios, xa que neste sigue a ser troncal obrigatoria, con 3 horas semanais.

Esta adaptación enmárcase dentro das competencias que ten a Consellería nesta materia, xa que, cómpre lembrar que a natureza desta materia non se pode mudar xa que está establecida nunha normativa básica.

Normativa en tramitación Bacharelato Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria Profesorado Alumnado Familias Centros
Categorías: departamentos

Orde pola que se regulan aspectos relativos á organización das materias do bacharelato establecido no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, para os centros docentes de Galicia

Mér, 14/03/2018 - 07:25
Idioma Gallego

Xúntase a Orde do --- de febreiro de 2018, pola que se regulan aspectos relativos á organización das materias do bacharelato establecido no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, para os centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia.

  • Próxima publicación no DOG
Anuncio principal:  Decreto polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia Tema:  Normativa Normativa en tramitación Ensinanza:  Bacharelato Departamento:  Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria Colectivo:  Profesorado Alumnado Centros Sección:  Boletín Portada de boletín
Categorías: departamentos

Educación sitúa as universidades galegas na vangarda da eficiencia, especialización e excelencia do sistema español

Mar, 13/03/2018 - 16:13
Idioma Gallego Resumo:  O secretario xeral de Universidades da Consellería debulla o novo Plan de excelencia ata 2020, que impulsa graos interuniversitarios, en inglés, mellora en ránking internacionais e premios para o alumnado e o profesorado máis excelente Díez de Castro destaca a estabilización do SUG no ámbito do financiamento, a oferta académica –a través do novo mapa de titulacións ata 2021– e a investigación

O secretario xeral de Universidades, José Alberto Díez de Castro, puxo en valor esta mañá no Parlamento galego o traballo de colaboración que está levando a cabo a Xunta e as tres universidades para situar ao Sistema Universitario de Galicia (SUG) na vangarda do sistema español en canto a eficiencia, especialización e excelencia, tanto académica como investigadora. Neste sentido dixo que, na actualidade, o SUG defínese por un marco de financiamento estable ata 2020, por unha estratexia consolidada de especialización de campus segundo as necesidades da contorna, por unha investigación vinculada á excelencia, así como por un acceso equitativo aos estudos.

De feito, no presente ano 2018, o plan de financiamento inclúe 420 millóns de euros para as universidades galegas, “o máximo histórico de financiamento universitario”, salientou Díez de Castro. “E cun SUG estabilizado en orzamentos, oferta académica e investigación, semella oportuno abordar melloras para incrementar a calidade do sistema”, abondou.

Neste sentido, o secretario xeral de Universidades lembrou a posta en marcha do novo mapa de titulacións ata 2021 –un feito inédito en España, que busca dar resposta ás necesidades do alumnado e da sociedade– e debullou as dez medidas que conforman o Plan de excelencia do Sistema Universitario de Galicia, presentado o pasado mes de novembro.

Primeiros graos en inglés no SUG

En concreto, recordou que o primeiro grao interuniversitario, o de Paisaxe, comezará a ofertarse neste vindeiro curso 2018/19 nas universidade da Coruña e de Santiago. Así mesmo, no vindeiro mes de abril, as universidades comunicarán á Consellería o grao elixido para comezar coa segunda acción prevista neste Plan de excelencia: os graos en inglés. Cómpre destacar que non se trata de títulos ex-novo, senón que se plantexa a creación dun grupo en inglés dentro do título. Neste caso, o 80% dos créditos obrigatorios do título deberán ser impartidos en lingua inglesa, mentres que será preciso que o grupo conte, polo menos, cun mínimo de 20 alumnos en 1º curso. Ademais, a proposta da universidade debe incluír o compromiso de impartir o grupo para os catro anos de duración do título.

A terceira acción pasa por mellorar nalgún criterio dos principais ránking internacionais: Academic Ranking of World Universities (coñecido como ránking de Xangai), Times Higher Education ou QS World University Rankings. Tamén no vindeiro mes de abril, cada universidade fará chegar a súa proposta de mellora, incluíndo o contido e descrición da acción, así como o impacto previsto nos seus resultados nun prazo temporal de tres anos.

Así mesmo, o Plan de excelencia inclúe a elaboración dun mapa de empregabilidade con información útil sobre a oferta académica para o futuro alumnado universitario e as familias galegas. O documento incluirá datos sobre o tempo medio en rematar a carreira, en atopar o primeiro emprego, tipo de cotización á seguridade social, etc.

Accións pioneiras sobre alumnado, profesorado e másters  

A quinta acción supón a posta en marcha da Bolsa Concepción Arenal á excelencia académica, que ten por obxectivo premiar ao alumnado máis excelente do SUG, curso a curso, con ata 1000 euros. Estará destinada a estudantes de 1º, 2º e 3º de grao que superen, en primeira convocatoria, a totalidade dos créditos programados para ese curso. Trátase dunha iniciativa pioneira en España que está previsto convocar e conceder ao longo do curso 2018/19.

Pola súa banda, a sexta iniciativa pasa por crear un novo complemento retributivo autonómico para o profesorado universitario estabilizado que realice actividades de transferencia de coñecemento á sociedade. O fin último desta medida, tamén de carácter pioneiro en España, é incentivar que as investigacións dos docentes revertan na sociedade galega para favorecer así o progreso socio-económico e mellorar o benestar dos galegos e galegas. A previsión é facer a primeira convocatoria en 2019.

A sétima acción, igualmente novidosa no Sistema Universitario Español (SUE) son os másters oficiais de excelencia. En concreto, recibirán unha mención específica aqueles que reúnan unha conxunción de alta calidade docente e/ou investigadora, forte internacionalización, demanda laboral e profesorado destacado. Esta distinción levarase a cabo mediante convocatoria anual a partir de 2019 e terá unha validez de cinco anos.

Internacionalización e captación de alumnado iberoamericano

Pola súa banda, e dentro do obxectivo de fomentar a internacionalización, desenvolveranse, en conxunto coas tres universidades, misións de atracción de coñecemento en Iberoamérica para atraer alumnado de grao e máster. De feito, as actuacións xa se están levando a cabo en coordinación coa Secretaría Xeral de Emigración e a Secretaria Xeral para o Coñecemento e a Educación Superior en Iberoamérica (SEGIB), en base ao memorando asinado en maio de 2017.

Neste sentido, en novembro de 2017 organizouse unha misión da Consellería e dos tres reitores galegos a Guadalajara (México) para intensificar as relacións coas universidades iberoamericanas, unha viaxe onde tamén se deu a coñecer que a segunda Cumbre Académica y del Conocimiento CELAC-UE (Comunidade de Estados Latinoamericanos e Caribeños e a Unión Europea) se celebrará en Galicia, concretamente en 2019 en Santiago de Compostela.

Formación para os centros de investigación

No eido científico, a maiores do fomentar a transferencia de coñecementos, poñerase en marcha un programa formativo en xestión estratéxica orientado aos responsables dos centros de investigación de referencia, unha iniciativa na que se contará cun panel de relatores nacionais e internacionais do máis alto nivel e cunha dirección académica moi prestixiosa. O programa, que se desenvolverá mediante convenio con Feuga (Fundación Empresa-Universidade Gallega), abranguerá os vindeiros tres cursos académicos.

A décima e última medida pasa por definir os perfís profesionais de futuro para a economía galega dos vindeiros anos, unha acción que se realizará tamén mediante convenio con Feuga. En función desta análise, deseñaranse novos graos e máster a partir de 2021 que aseguren as competencias necesarias para desenvolver estes perfís, estimando as necesidades materiais e humanas.

Este conxunto de dez accións constitúe –xunto co mapa de titulacións moderno e adaptado á sociedade, cun plan de financiamento estable ata 2020 e cun modelo de investigación de vangarda–, un dos catro piares que axudan a construír a Universidade galega do século XXI. Unha universidade definida pola eficiencia, pola equidade, pola especialización e pola excelencia.

Información xeral Universidade Secretaría Xeral de Universidades
Categorías: departamentos

As probas de acreditación do Celga serán a derradeira fin de semana de maio e a primeira de xuño

Mar, 13/03/2018 - 13:55
Idioma Gallego Resumo:  Política Lingüística convoca os exames para os días 26 e 27 de maio e 2 e 3 de xuño en Santiago de Compostela e en Ponferrada O prazo de presentación de solicitudes ábrese mañá ata o 13 de abril

A Xunta de Galicia, por medio da Secretaría Xeral de Política Lingüística, publicou hoxe no Diario Oficial de Galicia a RESOLUCIÓN do 6 de marzo de 2018, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se convocan as probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 1, 2, 3 e 4, no ano 2018 (procedemento ED114A).

O prazo de inscrición nestes exames, que se realizarán os días 26 e 27 de maio (Celga 4 Celga 3, respectivamente) e 2 e 3 de xuño (Celga 3 e Celga 1, respectivamente) en Santiago de Compostela e en Ponferrada (os niveis 2, 3 e 4, dado o especial interese da promoción do uso do galego nos territorios galegofalantes do Bierzo e Sanabria), está aberto desde mañá ata o vindeiro 13 de abril. Canda a publicación das listaxes definitivas de persoas admitidas, o departamento fará públicos os espazos e horarios.

Arrancan os cursos preparatorios o 3 de abril

A secretaría dirixida por Valentín García porá en marcha o día 3 abril os cursos preparatorios específicos de cada nivel destes exames de acreditación do Celga, no marco do Plan de formación en lingua galega 2018, que inclúe 35 cursos Celga (25 presenciais en 18 localidades galegas e 10 en liña) e ofrece por primeira vez cursos de teleformación preparatorios do nivel 4, destinados tanto a persoas con residencia en Galicia coma no exterior. Desenvolveranse, simultaneamente do 3 de abril ao 23/24 de maio.

As listaxes de persoas admitidas e excluídas provisionalmente e toda a información e materiais preparatorios destas probas, así como exames de convocatorias anteriores, están accesibles desde o Portal da Lingua Galega ww.lingua.gal.

O sistema Celga

O Celga é o certificado en lingua galega que expide a Secretaría Xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia e que acredita o coñecemento da lingua en cinco niveis: Celga 1, Celga 2, Celga 3, Celga 4 e Celga 5. Trátase dun modelo de aprendizaxe, ensino e avaliación de lingua galega adaptado ao Marco europeo común de referencia para as linguas definido polo Consello de Europa, no que se describen os coñecementos e habilidades que se contemplan en diferentes niveis para que a comunicación sexa eficaz.

O sistema Celga proporciona unha base común para a elaboración de programas de linguas, orientacións curriculares, exames, manuais etc. en toda Europa e confígurase en distintos niveis de coñecemento. Para isto, recolle as habilidades que reflicten a competencia comunicativa nas distintas destrezas e agrupa os contidos en lingua e comunicación (aqueles aspectos relacionados coas funcións comunicativas) e lingua e sistema (os vinculados co coñecemento do código e contidos socioculturais).

Lingua galega Secretaría Xeral de Política Lingüística
Categorías: departamentos

Alerta de nivel LARANXA por refachos de vento durante o día 14 de marzo en Galicia

Mar, 13/03/2018 - 09:57
Idioma Gallego

A Axencia Estatal de Meteoroloxía (AEMET) e Meteogalicia alertan dun fenómeno meteorolóxico adverso de nivel LARANXA por refachos de vento superiores aos 100 km/h, que comezará nas primeiras horas do mércores día 14.03.2018 e prolongarase ata a tarde/noite de dito día. Este adverso afectará ás zonas de predición meteorolóxica da provincia da Coruña, provincia de Pontevedra, sur de Ourense, noroeste de Ourense, montaña de Ourense, A Mariña lucense, centro de Lugo e montaña de Lugo.

Ante a devandita situación de risco, a Comisión Escolar de Alertas acordou o seguinte:

- A SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES NO EXTERIOR nos centros educativos situados nas zonas de predición meteorolóxica afectadas, con seguimento das condicións climáticas.

- Para o caso de que as circunstancias da localidade onde se atopa o centro, supuxesen un risco superior ao declarado e pasase a unha declaración de nivel superior, as direccións poderán adoptar as decisións oportunas respecto da suspensión das actividades extraescolares.

A información meteorolóxica podrá ser consultada a través da páxina web da AEMET (http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/avisos?w=mna)

Tema:  Alertas e avisos Ensinanza:  Ensinanzas de réxime xeral Ensinanzas de réxime especial Educación das persoas adultas Departamento:  Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria Colectivo:  Profesorado Alumnado Familias Centros Empresas
Categorías: departamentos

Os colexios Cerdeiriñas (Vila de Cruces) e Feliciano Barrera (Ponteareas) estrean o programa ‘Coñece as túas institucións’ visitando Xunta e Parlamento

Mar, 13/03/2018 - 09:35
Resumo:  Un total de 60 alumnos participaron hoxe na primeira xornada desta iniciativa, que ten como obxectivo realizar visitas escolares ás sedes da Xunta e á Cámara galega Orientado a estudantes desde 5º de Primaria ata 2º de ESO, o programa busca ampliar os coñecementos sobre os poderes lexislativo e executivo de Galicia, afondando na cultura do diálogo, da convivencia e do respecto Idioma Gallego

Os CEIPs de Cerdeiriñas de Vila de Cruces e Feliciano Barrera de Ponteareas estrearon este martes o programa educativo Coñece as túas institucións, posto en marcha entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e o Parlamento de Galicia en virtude dun convenio asinado o pasado mes de decembro. En concreto, 30 alumnos de 5º e 6º de Primaria de cada centro coñeceron as principais dependencias da Xunta de Galicia, en San Caetano, como son a sala da comisión de secretarios ou a sala onde cada xoves se celebra o Consello da Xunta.

Durante a súa visita a San Caetano, os alumnos foron guiados polo secretario xeral técnico da Consellería, Jesús Oitavén, que lles explicou o funcionamento diario da institución e as responsabilidades do Goberno galego. Así mesmo, os 60 estudantes tamén coñeceron o Pazo do Hórreo, sede do Parlamento Galego.

En total, para este mes de marzo xa están programadas dez visitas de escolares, que se organizarán os martes, mércores e venres. Os centros que desexen apuntarse ás ditas visitas poderán facelo no web http://www.parlamento.gal/AsTuasInstitucions/.

Coñecemento próximo do poder lexislativo e executivo

Con esta iniciativa preténdese que o alumnado amplíe os seus coñecementos sobre os poderes lexislativo e executivo de Galicia, afondando na cultura do diálogo, da convivencia e do respecto. Deste xeito téntase favorecer unha cidadanía democrática e responsable presente e futura.

Neste sentido, coñecerán o funcionamento institucional e as fontes autonómicas de subministración de bens e servizos públicos como a educación, a sanidade, os servizos sociais ou as comunicacións; así como as dependencias onde esta actividade se desenvolve. O programa afonda na importancia social e a utilidade práctica do Parlamento e da Xunta de Galicia, máximo órgano de representación popular galega e órgano colexiado de Goberno que dirixe a política xeral da Comunidade Autónoma, respectivamente.

Desenvolvemento do programa

O programa de actividades desenvolverase nos cursos escolares 2017/18, 2018/19 e 2019/20, e nel participarán centros educativos galegos de titularidade pública con alumnado de 5º e 6º de educación primaria e 1º e 2º de educación secundaria.

Con carácter previo á realización efectiva das visitas, o programa didáctico desenvolverase dentro das aulas mediante a entrega e traballo cos materiais proporcionados polas institucións. Tanto a través destes contidos como das propias visitas procurarase desenvolver competencias clave, nomeadamente a social, a cívica e a competencia en sentido da iniciativa e espírito emprendedor, coa incorporación dos principios de Goberno Aberto e a transparencia.

Logo de realizar o traballo previo de formación nas aulas, concértase a visita ás institucións, onde serán recibidos por unha autoridade que lle dará a benvida para despois realizar a visita por cadansúa sede institucional.

Información xeral Ensinanzas de réxime xeral Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria Profesorado Alumnado Centros
Categorías: departamentos

Acreditación de competencias. Listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas. Convocatoria 2018

Mar, 13/03/2018 - 08:13
Idioma Gallego

Publicación das listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas e das listaxes provisionais de persoas excluídas por non ter achegado documentación suficiente para participar no procedemento de acreditación de competencias profesionais da convocatoria 2018.

Prazo para realizar reclamacións: do mércores 14 ao luns 19 de marzo de 2018, ambos os dous incluídos.

Tema:  Información xeral Departamento:  Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa Subdirección Xeral de Formación Profesional Servizo de Orientación Profesional e Relación con Empresas Colectivo:  Profesorado Centros Empresas
Categorías: departamentos


by Dr. Radut