Skip to Content

Novas portal educativo

Distribuir contido
Actualizado: hace 4 horas 36 min

Román Rodríguez gaba o traballo das irmás Abelleira, “unha referencia na educación infantil”

Mar, 27/06/2017 - 08:13
Resumo:  O conselleiro de Educación presidiu a presentación do libro das dúas mestras, inspirado nun blog conxunto onde recollen experiencias da súa traxectoria A editorial Galaxia, co apoio da Xunta, publica agora esta obra en galego Idioma Gallego

O conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Román Rodríguez, gabou hoxe o traballo de Ángeles e Isabel Abelleira, dúas irmás mestras que veñen de publicar o libro Os Fíos de Infantil. InnovArte Educación Infantil. O volume recolle un conxunto de experiencias con nenos e nenas de segundo ciclo de Educación Infantil e bebe de parte das historias que, desde o ano 2010, levan nutrindo o seu blog conxunto.

Neste sentido, o titular do departamento educativo da Xunta de Galicia destacou que hoxe en día, o seu blog “é unha referencia para o mundo da educación infantil, porque ten unha intención formativa e, ademais, recolle as reflexións e experiencias educativas de Ángeles e Isabel”. Cómpre destacar que esta bitácora acadou en 2012 o premio nacional Francisco Giner de los Ríos a la Mejora Educativa que outorga o Ministerio de Educación, Cultura e Deporte.

Froito deste traballo de recompilación previo naceu o libro, que o ano pasado foi recoñecido co prestixioso premio Marta Mata, entregado pola Asociación de Maestros Rosa Sensat de Cataluña por iniciativas e traxectorias que melloran o labor pedagóxico en España. Agora, a editorial Galaxia, co apoio da Xunta de Galicia, publica esta obra en galego que, en palabras do conselleiro, funcionará tamén a modo de guía para moitos mestres e mestras de educación infantil.

Ao acto de presentación do libro tamén as propias autoras, o director xeral da Editorial Galaxia, Francisco Castro; e o director xeral de Centros e Recursos Humanos, José Manuel Pinal Rodríguez.

Información xeral Educación infantil Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria Profesorado Centros
Categorías: departamentos

Listaxes definitivas de admitidos e excluídos nos premios extraordinarios de bacharelato correspondentes ao curso 2016/2017

Lun, 26/06/2017 - 08:55
Idioma Gallego Anuncio principal:  Convocados os premios extraordinarios de bacharelato correspondentes ao curso 2016/2017

Xúntanse as Listaxes definitivas de admitidos e excluídos nos premios extraordinarios de bacharelato correspondentes ao curso 2016/2017

Servizo relacionado:  Premios Bacharelato Tema:  Premios autonómicos Ensinanza:  Bacharelato Departamento:  Subdirección Xeral de Inspección, Avaliación e Calidade do Sistema Educativo Colectivo:  Alumnado Centros
Categorías: departamentos

Identidade dixital, consumo responsable, valores democráticos europeos e mobilidade escolar sostible e segura, novas materias para o curso 2017/18

Lun, 26/06/2017 - 08:12
Resumo:  A Consellería de Educación amplía o paquete de materias de libre configuración autonómica que poden ofertar os centros co obxectivo de incrementar as opcións de elección para o alumnado As catro poderán impartirse en primeiro e/ou segundo curso da ESO e terán unha carga horaria dun período lectivo semanal Actualmente ofrécense 9 materias na ESO e 10 en bacharelato, que no curso que remata sumaron por riba de 31.000 persoas matriculadas, máis do dobre que no 2015/16 Idioma Gallego

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria acaba de ampliar o paquete de materias de libre configuración autonómica que poderán ofertar os centros educativos o curso que vén. En concreto, súmanse catro novas: Identidade dixital, Consumo responsable, Valores democráticos europeos e Mobilidade escolar sostible e segura.

Todas elas, cuxo currículo concreto se pode consultar na seguinte ligazón https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/materias_de_libre_configuracion_2017.pdf, poderán ofrecerse en primeiro e/ou segundo curso de educación secundaria obrigatoria e terán unha carga horaria dun período lectivo semanal. O obxectivo é seguir incrementando as opcións de elección dos centros docentes, dentro do seu marco de autonomía, así como do alumnado, que poderá comezar a configurar o itinerario educativo segundo os seus intereses.

Éxito de alumnado en tan só dous anos

As catro novas materias súmanse as xa establecidas en 2015 e 2016. No curso que remata, a Consellería puxo a disposición dos centros un total de nove materias de libre configuración autonómica na ESO, e dez na etapa de bacharelato. En conxunto, foron un total de 1.239 centros os que as impartiron e máis de 31.000 alumnos matriculados, o que supuxo multiplicar case por 2,6 o alumnado con respecto ao curso 2015/16, onde había pouco máis de 12.000 matriculados.

Tendo en conta o éxito destes dous últimos anos, o departamento educativo da Xunta de Galicia aposta por seguir ampliando a relación destas materias, que axudan aos mozos e ás mozas a reforzar as competencias clave, a adquirir coñecementos transversais, así como a potenciar a aprendizaxe en valores.

Identidade dixital

Coa materia dedicada á Identidade dixital preténdense abordar os contidos desta disciplina, entendida como o conxunto da información sobre un individuo ou organización exposta na internet (datos persoais, imaxes, rexistros, novas, comentarios, etc.) e que conforman unha descrición deste ente no plano dixital.

Tendo en conta que vivimos nunha sociedade eminentemente dixital, faise precisa unha xestión eficiente da información persoal que o alumnado sobe á rede. O obxectivo último pasa por dotar aos mozos e mozas das ferramentas necesarias para a xestión da súa privacidade que favorezan a súa participación en todos os ámbitos da vida futura, e en especial para a construción dunha reputación na rede que axude a construír os proxectos de vida persoal e profesional.

Cómpre resaltar que a posta en marcha de ‘Identidade dixital’ se enmarca no desenvolvemento da futura Estratexia galega de educación dixital 2020.

Consumo responsable

Coa introdución no currículo da ensinanza obrigatoria de Consumo responsable búscase formar unha cidadanía máis crítica, autónoma e consciente dos seus dereitos e responsabilidades, disposta a actuar nunha sociedade globalizada e cambiante. O obxectivo último é formar consumidoras e consumidores responsables, informados, conscientes, críticos e solidarios, que saiban non só os seus dereitos, senón tamén os seus deberes, e a importancia de estar en todo momento debidamente informados sobre as características dos bens, produtos e servizos postos á súa disposición no mercado. Así mesmo, tamén se abordará a prevención do consumismo excesivo e os seus efectos negativos para a sociedade e o medio ambiente.

Valores democráticos europeos

Tal e como figura no currículo desta nova materia, a aprendizaxe dos valores necesarios para a construción da sociedade do futuro non é posible á marxe da praxe e da actividade cívica do alumnado, do exercicio dunha cidadanía activa e da participación, dentro da propia comunidade educativa, desde un enfoque integral con coherencia entre o que se di e o que se fai.

Neste sentido, procúrase promover o diálogo intercultural, a colaboración con toda a comunidade educativa e a relación dos actores sociais relevantes da contorna, entendendo estas actividades como un beneficio mutuo entre escola e sociedade, entre individuos e sociedade, que repercutirá na convivencia e no progreso da cidadanía en xeral.

Mobilidade escolar sostible e segura

A materia Mobilidade escolar sostible e segura abordarase desde un punto de vista cívico co obxectivo de poñer o foco no respecto polas normas de convivencia no uso do espazo público por parte de toda a cidadanía. Cómpre garantir a presenza e a seguridade de todas as persoas no exercicio dos seus desprazamentos e usos no espazo de todos, asegurando o respecto polas normas de mobilidade a prol da seguridade, desde unha especial preocupación polos colectivos máis vulnerables no uso da vía pública (nenos, maiores, ciclistas e persoas con mobilidade reducida).

Por tanto, o fin último desta materia é formar ao alumnado en todos os aspectos relacionados coa mobilidade, fundamentándoa nos principios de benestar, convivencia, seguridade, eficiencia, igualdade e corresponsabilidade.

Información xeral Educación secundaria obrigatoria Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria Profesorado Alumnado Familias Centros
Categorías: departamentos

Adxudicación de destino provisional para o curso académico 2017/2018 ao persoal do corpo de mestres que non teña destino definitivo, desprazado por falta de horario, comisión de servizos, ao persoal opositor do ano 2017, interino ou substituto...

Lun, 26/06/2017 - 07:32
Idioma Gallego

Xúntase a Orde  do 13 de xuño de 2017 pola que se ditan normas para a adxudicación de destino provisional para o próximo curso académico 2017/18 ao persoal do corpo de mestres que non teña destino definitivo, ao que resulte desprazado por falta de horario, ao que se lle conceda unha comisión de servizos por concellería, por motivos de saúde ou por conciliación da vida familiar e laboral, ao persoal opositor do ano 2017 e ao persoal interino ou substituto do corpo de mestres e ao que solicite o reingreso no servizo activo.

  • O prazo será de vinte días naturais contados a partir do día seguinte ao da publicación da presente orde no Diario Oficial de Galicia.
Ficheiro:  Orde do 13 de xuño de 2017 (DOG) Servizo relacionado:  CADP Tema:  Programas e plans Destinos provisionais e outros concursos Ensinanza:  Educación infantil Educación primaria Departamento:  Servizo de Profesorado de Educación Infantil e Primaria Colectivo:  Profesorado Centros Sección:  Boletín Portada de boletín
Categorías: departamentos

Adxudicación de destino provisional para o curso académico 2017/2018, entre o profesorado dos corpos de catedráticos, PES, PT, EOI, ..., que non teñan destino definitivo ou que sexan desprazados por falta de horario, reingresados. interinos, substitutos..

Lun, 26/06/2017 - 07:25
Idioma Gallego

Xúntase a Orde do 13 de xuño de 2017 pola que se ditan normas para a adxudicación de destino provisional para o curso académico 2017/18, entre o persoal docente pertencente aos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional, catedráticos e profesores de escolas oficiais de idiomas, profesores de música e artes escénicas, catedráticos e profesores e mestres de taller de artes plásticas e deseño, que non teñan destino definitivo na Comunidade Autónoma de Galicia, aos que resultan desprazados por falta de horario, ao persoal que se lle conceda unha comisión de servizos por concellería, por motivos de saúde ou por conciliación familiar, ao persoal interino e substituto e ao persoal funcionario de carreira que solicite o reingreso no servizo activo.

  • O prazo será de vinte días naturais contados a partir do día seguinte ao da publicación da presente orde no Diario Oficial de Galicia.
Ficheiro:  Orde do 13 de xuño de 2017 (DOG) Servizo relacionado:  CADP Tema:  Programas e plans Destinos provisionais e outros concursos Ensinanza:  Ensinanzas de réxime xeral Ensinanzas de réxime especial Educación das persoas adultas Departamento:  Servizo de Profesorado de Ensinanzas Secundaria, de Formación Profesional e de Réxime Especial Colectivo:  Profesorado Centros Sección:  Boletín Portada de boletín
Categorías: departamentos

Amplíase a relación de materias de libre configuración autonómica de elección para os centros docentes na etapa de ESO e bacharelato e se regula o seu currículo e a súa oferta

Lun, 26/06/2017 - 07:00
Idioma Gallego

Xúntase a Orde do ___ de xuño de 2017, pola que se amplía a relación de materias de libre configuración autonómica de elección para os centros docentes na etapa de educación secundaria obrigatoria, e se regula o seu currículo e a súa oferta.

  • Próxima publicación no DOG
Anuncio principal:  Decreto polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia Tema:  Información xeral Normativa Ensinanza:  Educación secundaria obrigatoria Departamento:  Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria Colectivo:  Profesorado Alumnado Familias Centros Sección:  Boletín Portada de boletín
Categorías: departamentos

Solicitudes desestimadas que non chegan á puntuación mínima, modalidade B sas axudas de apoio á etapa de formación posdoutoral nas universidades do SUG, nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema de I+D+i galego ...

Lun, 26/06/2017 - 05:24
Idioma Gallego

Xúntase as solicitudes desestimadas que non chegan á puntuación mínima, modalidade B sas axudas de apoio á etapa de formación posdoutoral nas universidades do SUG, nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema de I+D+i galego para o ano 2017

Anuncio principal:  Axudas de apoio á etapa de formación posdoutoral nas universidades do SUG, nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema de I+D+i galego para o ano 2017 Tema:  Bolsas Ensinanza:  Universidade Departamento:  Secretaría Xeral de Universidades Subdirección Xeral de Promoción Científica e Tecnolóxica Universitaria Colectivo:  Alumnado
Categorías: departamentos

Solicitudes da modalidade A desestimadas que non entran na proposta de concesión nin de agarda e solicitudes que non chegan á puntuación mínima das axudas de apoio á etapa de formación posdoutoral nas universidades do SUG, nos organismos públicos de...

Lun, 26/06/2017 - 05:17
Idioma Gallego

Xúntase as

  • Solicitudes desestimadas que non entran na proposta de concesión nin de agarda, modalidade A
  • Solicitudes desestimadas que non chegan á puntuación mínima, modalidade A

das Axudas de apoio á etapa de formación posdoutoral nas universidades do SUG, nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema de I+D+i galego para o ano 2017

Anuncio principal:  Axudas de apoio á etapa de formación posdoutoral nas universidades do SUG, nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema de I+D+i galego para o ano 2017 Tema:  Bolsas Ensinanza:  Universidade Departamento:  Secretaría Xeral de Universidades Subdirección Xeral de Promoción Científica e Tecnolóxica Universitaria Colectivo:  Alumnado
Categorías: departamentos

A Consellería de Educación licita a obra de rehabilitación integral do CEIP Vales Vilamarín

Dom, 25/06/2017 - 07:00
Resumo:  O departamento educativo da Xunta de Galicia destina case 500.00 euros a esta obra Idioma Gallego

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria vén de publicar no Diario Oficial de Galicia a licitación, da obra de rehabilitación integral (enerxética e funcional) do CEIP Francisco Vales Villamarín de Betanzos, cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional nun 80 %, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, eixe 04, obxectivo específico 04.03.01; uns traballos aos que se destinan 497.930,39 €. O obxectivo da actuación é corrixir humidades, infiltracións de aire exterior e perdas técnicas, así como o mal funcionamento das persianas, conseguindo así un maior confort no centro educativo.

Para iso, está previsto aplicar un sistema de illamento térmico de envolvente continua polo exterior (SATE). Así mesmo, substituiranse as fiestras actuais por outras de aluminio de primeira calidade, con rotura de ponte térmica e acristalamento dobre con cámara de aire e tratamento de baixa emisividade. Mudaranse tamén as actuais persianas, coas súas caixas e mecanismos de accionamento, por unhas novas de lamas de aluminio inxectadas con escuma de poliuretano para mellora do seu illamento térmico.

Por outra banda, renovaranse as luminarias e colocaranse outras de maior eficiencia enerxética e luminancia, incrementando ademais o seu número para conseguir uns niveis óptimos de iluminación nas zonas de traballo e lectura. Ademais substituiranse os actuais proxectores (halóxenos) en fachadas por proxectores led, cun consumo e rendemento moito mellores.

Finalmente acometeranse traballos de pintado e de instalación de paneis acústicos no teito e colocaranse elementos de identidade corporativa.

A licitación pode consultarse no enlace web https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170622/AnuncioG0164-160617-0007_gl.html

Construcións e melloras Educación infantil Educación primaria Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria Centros
Categorías: departamentos

Resolución da convocatoria de dúas prazas Posto por Posto en Amiens para profesorado de Francés para o curso escolar 2017/2018

Ven, 23/06/2017 - 10:39
Idioma Gallego

Achégase a Resolución da convocatoria de dúas prazas Posto por Posto en Amiens para profesorado de Francés para o curso escolar 2017/2018

Anuncio principal:  Convocatoria de dúas prazas Posto por Posto en Amiens para profesorado de Francés para o curso escolar 2017/2018 Tema:  Licenzas por formación Departamento:  Servizo de Formación do Profesorado Colectivo:  Profesorado Sección:  Linguas estranxeiras
Categorías: departamentos

Proposta de concesión da modalidade A e B das axudas de apoio á etapa de formación posdoutoral nas universidades do SUG, nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema de I+D+i galego para o ano 2017

Ven, 23/06/2017 - 08:34
Idioma Gallego

Xúntanse:

Resolución do 23 de xuño de 2017 pola que se adxudican as axudas do anexo I, modalidade A da Orde do 11 de abril de 2017, pola que se establecen as bases para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas de apoio á etapa de formación posdoutoral nas universidades do SUG, nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema de I+D+i galego, e se procede á súa convocatoria para o ano 2017.

Resolución do 23 de xuño de 2017  do 23 de xuño de 2017 pola que se adxudican as axudas do anexo II, modalidade B da Orde do 11 de abril de 2017, pola que se establecen as bases para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas de apoio á etapa de formación posdoutoral nas universidades do SUG, nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema de I+D+i galego, e se procede á súa convocatoria para o ano 2017.

  • Próxima publicación no DOG
Anuncio principal:  Axudas de apoio á etapa de formación posdoutoral nas universidades do SUG, nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema de I+D+i galego para o ano 2017 Tema:  Bolsas Ensinanza:  Universidade Departamento:  Secretaría Xeral de Universidades Subdirección Xeral de Promoción Científica e Tecnolóxica Universitaria Colectivo:  Alumnado
Categorías: departamentos

Cualificacións definitivas da proba libre para a obtención de título de graduado en ESO para maiores de dezaoito anos

Ven, 23/06/2017 - 04:16
Idioma Gallego

Publicadas as Cualificacións definitivas da proba libre para a obtención de título de graduado en ESO para maiores de dezaoito anos.

Tema:  Información xeral Ensinanza:  Ensinanzas de educación secundaria Departamento:  Servizo de Xestión Económica e Educación de Adultos
Categorías: departamentos

Probas de acceso a ciclos formativos de grao medio. Convocatoria 2017. Listaxe de cualificacións definitivas

Ven, 23/06/2017 - 03:47
Idioma Gallego

Publicada a listaxe definitiva das cualificacións das probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio.

A partir do día 26 de xuño poderanse solicitar os certificados da proba de acceso en calquera centro público con oferta de formación profesional.
 

Tema:  Escolarización Ensinanza:  Formación Profesional inicial Departamento:  Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa Subdirección Xeral de Formación Profesional Servizo de Xestión da Formación Profesional Colectivo:  Alumnado Centros
Categorías: departamentos

Distribución de opositores por tribunais no concurso-oposición ao corpo de PES, técnicos de FP, música e artes escénicas, mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades para o ano 2017

Xov, 22/06/2017 - 06:24
Idioma Gallego

Xúntase a Resolución do 22 de xuño de 2017, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se fai pública a distribución entre os distintos tribunais das persoas aspirantes definitivamente admitidas nos procesos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario, de acceso ao corpo de profesores de música e artes escénicas, e de ingreso ao corpo de profesores técnicos de formación profesional, ao corpo de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional e mestres da Comunidade Autónoma de Galicia, convocados pola Orde do 7 de abril de 2017 (Diario Oficial de Galicia do 17 de abril),

Anuncio principal:  Concurso-oposición ao corpo de profesores de ensino secundario, técnicos de formación profesional, música e artes escénicas, mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades para o ano 2017 Tema:  Oposicións Ensinanza:  Ensinanzas de réxime xeral Ensinanzas de réxime especial Departamento:  Servizo de Profesorado de Educación Infantil e Primaria Servizo de Profesorado de Ensinanzas Secundaria, de Formación Profesional e de Réxime Especial Colectivo:  Profesorado
Categorías: departamentos

Calendario escolar 2017/2018

Xov, 22/06/2017 - 03:50
Idioma Gallego

Xúntase Orde do 12 de xuño de 2017 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2017/18 nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia.

Ficheiro:  Orde do 12 de xuño de 2017 (DOG) Tema:  Programas e plans Calendario escolar Ensinanza:  Ensinanzas de réxime xeral Ensinanzas de réxime especial Educación das persoas adultas Departamento:  Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria Colectivo:  Profesorado Alumnado Familias Centros Empresas Sección:  Boletín Portada de boletín
Categorías: departamentos

Educación pon en marcha por primeira vez ciclos de dobre titulación en FP Dual

Mér, 21/06/2017 - 06:23
Resumo:  A Consellería pon a disposición máis de 29.500 prazas nas diferentes modalidades de ciclos formativos En concreto, a FP Dual incrementa nun 31,6% as súas prazas, coa posta en marcha de 29 novos proxectos Póñense en marcha por primeira vez catro ciclos, nomeadamente o de Redes e estacións de tratamento de augas; na modalidade dual, o de Promoción de igualdade de xénero e os de FP básica de Mantemento de vivendas e de Actividades domésticas e limpeza de edificios Idioma Gallego

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria porá nas próximas horas a disposición da cidadanía no portal educativo http://www.edu.xunta.es/fp/ o borrador da oferta de ciclos formativos para o curso 2017/18, a través do que se ofrecen 29.591 prazas en primeiro curso en centros públicos (un incremento de aproximadamente o 0,23%), en 1182 ciclos e programas formativos autorizados. Delas, 21.514 forman parte do réxime ordinario –8774 en grao medio, 9040 en grao superior e 3700 en FP Básica-, mentres que outras 4415 son do réxime modular para persoas adultas –2242 en grao medio e 2173 en grao superior-, 2200 do réxime modular a distancia –850 en grao medio e 1350 en grao superior-,  842 en FP Dual –257 en grao medio e 585 en grao superior-, e outras 620 en programas formativos para persoas con necesidades específicas de atención educativa.

Esta oferta avanza na implantación dos ciclos adaptados ao Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais e ás necesidades do sistema produtivo galego, ao tempo que se axusta á demanda analizada de anos anteriores e á do mercado laboral, unha das claves para a empregabilidade dos titulados na FP galega. Neste sentido cómpre lembrar que a Consellería mantén un contacto constante co tecido socio-produtivo de cada comarca para dar resposta á demanda de titulados que solicitan as empresas, o que redunda nunha maior facilidade para que o alumnado da FP galega acceda a un posto de traballo ao rematar os seus estudos.

Aposta pola FP Dual

A oferta incorpora as súas principais novidades na FP Dual, que incrementa nun 31,6% as súas prazas. Deste xeito no curso 2017/18 arrincarán 29 ciclos de FP Dual; 3 destes ciclos ofértanse – por primeira vez- como titulación dobre en ciclo superior en Dirección de cociña e en Dirección de servizos de restauración. Ofertaranse no CIFP Paseo das Pontes (A Coruña), no CIFP Carlos Oroza (Pontevedra) e no IES de Foz (Lugo) coa empresa Arlea Hotels; de forma que o alumnado poderá obter estes dous títulos en tres cursos académicos en lugar dos catro habituais. Así mesmo, cómpre sinalar que se oferta por primeira vez en Galicia –e case de oferta única en España, xa que só se imparte en Cataluña- o ciclo de grao superior de Redes e estacións de tratamento de augas (CIFP Politécnico de Santiago, con VIAQUA).

Ademais deste e das dobres titulacións, son novidosos outros 12 dos proxectos que se poñen en marcha este curso. Deste xeito, no CIFP Paseo das Pontes (A Coruña) ofértase o ciclo de grao medio en Panadería, repostaría e confeitaría que se complementa con oferta parcial do ciclo de Servizos en restauración coa empresa Panadería Da Cunha. Así mesmo, serán novos en grao medio Confección e moda (CIFP Paseo das Pontes, A Coruña, con Inditex), Cociña e gastronomía (IES Sanxillao, Lugo, coa empresa Oca Hotels), Aproveitamento e conservación do medio natural (IES San Rosendo, Mondoñedo, con 12 empresas e a Asociación Provincial de Empresarios de la Primera Transformación de la Madera de Lugo), Electromecánica de maquinaria (CIFP Porta da Auga, Ribadeo, con 7 empresas), e Soldadura e caldeiraría (IES de Valga, con 9 empresas diferentes).

En grao superior, tamén na modalidade dual, serán novos o ciclo de Química industrial (IES A Sardiñeira, con Hijos de Rivera), Mecatrónica industrial (IES Universidade Laboral de Culleredo, Hijos de Rivera), Xestión de vendas e espazos comerciais (IES A Pontepedriña de Santiago de Compostela, con Leroy Merlín), Estética integral e benestar (IES Muralla Romana, Lugo, con Oca Hotels), Xestión de aloxamento turísticos (IES de Vilamarín, con Arlea Hotels), e o ciclo de Mecatrónica industrial (IES Fermín Bouza Brey, Vilagarcía de Arousa, con 8 empresas do sector de conservas de produtos do mar e a Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas de Pescados y Mariscos - Centro Técnico Nacional de Conservación de Productos de la Pesca -ANFACO-CECOPESCA-).

Reedición de ciclos de dual

No referido ás reedicións (proxectos de FP Dual xa desenvolvidos en anos anteriores, que ofertan de novo prazas en primeiro curso), serano en grao medio o ciclo de Carrozaría (IES Universidade Laboral, Ourense, con UNVI) e o de Confección e moda (CIFP Manuel Antonio, Vigo, Sociedad Textil Lonia). En grao superior reeditaranse os ciclos de Xestión de aloxamentos turísticos (CIFP Compostela, con Arlea Hotels), Mecatrónica Industrial (CIFP Ferrolterra, con Navantia), Dirección de servizos de restauración (CIFP Paseo das Pontes, con Paradores), Sistemas electrotécnicos e automatizados (CIFP Politécnico de Santiago, con Arlea Hotels), Mecatrónica Industrial (CIFP Politécnico de Santiago, con FINSA FORESA), Estética integral e benestar (CIFP Someso, A Coruña, con Arlea Hotels), Química industrial (IES A Sardiñeira, A Coruña, con Repsol), Desenvolvemento de aplicacións web (IES Val do Asma, Chantada, con Roomleader e IGM WEB), Administración e finanzas (IES Val do Asma, Chantada, con Citadel), Axencias de viaxes e xestión de eventos (IES Val do Asma, Chantada, con Hotusa Hotel e Restel), e Xestión de aloxamentos turísticos (CIFP Carlos Oroza, Pontevedra, con Arlea Hotels).

Catro de nova creación

Ademais da FP Dual, a principal novidade para o curso que vén é a oferta de catro ciclos de nova creación, nomeadamente os de FP Básica de Mantemento de vivendas (IES Chan do Monte, Marín) e de Actividades domésticas e limpeza de edificios (IES Primeiro de Marzo, Baiona), o de grao superior en réxime ordinario de Promoción de igualdade de xénero (CIFP A Xunqueira, Pontevedra) e o devandito de FP Dual de Redes e estacións de tratamento de augas (CIFP Politécnico de Santiago).

Ademais, implantaranse como novidade nos respectivos centros os ciclos de FP Básica de Servizos comerciais (IES A Pontepedriña, Santiago de Compostela), de Agroxardinaría e composicións florais (IES de Mugardos), de Cociña e restauración (IES de Sabón) e de Electricidade e electrónica (IES de Sabón). No caso dos ciclos de grao medio en réxime ordinario serán novos no seu centro o de Atención a persoas en situación de dependencia (IES Lois Peña Novo, Vilalba) e o de Xardinaría e floraría (IES Plurilingüe San Rosendo, Mondoñedo); mentres que de grao superior  serano o de Deseño e amoblamento (CIFP Politécnico de Santiago e CIFP A Xunqueira), o de Sistemas de telecomunicacións e informáticos (IES Escolas Proval, Nigrán) e o de Educación infantil (IES Francisco Daviña Rey, Monforte de Lemos).

No réxime modular para adultos, en modalidade presencial, o IES de Vilamarín ofertará o ciclo de grao superior de Xestión de aloxamentos turísticos, mentres que o CIFP Manuel Antonio (Vigo) fará o propio co de grao superior de Anatomía patolóxica e citodiagnóstico. Por último, o CEE Nosa señora do Rosario (A Coruña) incorporará á súa oferta o programa formativo básico de Limpeza de edificios.

Modificacións

Como é habitual, a oferta de FP fluctúa para adaptarse á demanda do alumnado e ás necesidades do tecido produtivo de cada zona, o que supón unha oportunidade laboral para os titulados. Deste xeito, o novo mapa contempla cambios dun ciclo por outro ou dun réxime a outro en diferentes centros.

Así o IES de Monterroso e o CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel deixan de ofertar o ciclo de FP Básica de Informática e comunicacións e múdano polo de Informática de oficina, mentres que no IES de Vilamarín desaparece a FP básica de Agroxardinaría e composicións florais (que pasa a impartirse no IES Universidade Laboral de Ourense) e incorpórase á oferta o de Aloxamento e lavandaría, máis acaído á natureza deste centro educativo. Así mesmo, o ciclo de FP Básica de Fabricación e montaxe trasládase do IES 12 de outubro ao IES Julio Prieto Nespereira, ambos na cidade de Ourense. Nesta mesma modalidade, o IES Plurilingüe A Paralaia (Moaña) deixará de impartir Fabricación e montaxe e Electricidade e electrónica (este último tamén deixa de ofertarse no IES Primeiro de Marzo de Baiona) para incorporar o ciclo de FP Básica de Instalación electrotécnicas e mecánica.

No caso dos ciclos de grao medio e superior en réxime ordinario os principais cambios prodúcense no IES Monte da Vila (O Grove), onde se cambia o de Instalacións de telecomunicacións polo de Sistemas microinformáticos e redes, ambos de grao medio; e no IES Ramón Cabanillas (Cambados), que comeza a impartir o superior de Vitivinicultura e deixa de ofertar o medio de Aceites de oliva e viños. Ademais, e polo réxime rotatorio que teñen estes ciclos, o Instituto Galego de Formación en Acuicultura da Illa de Arousa incorpora o ciclo de grao medio en Operacións subacuáticas e hiperbáricas, o IES Castro da Uz (As Pontes de García Rodríguez) ofertará o de grao superior en Administración e finanzas e o IES Moncho Valcarce (As Pontes de García Rodríguez) deixa de ofrecer o de grao superior en Laboratorio de análise e de control de calidade.

No réxime modular de adultos en modalidade presencial, o grao medio en Farmacia e parafarmacia do IES Lamas de Abade (Santiago) pasa ao réxime ordinario e o de Aproveitamento e conservación do medio natural do IES San Rosendo (Mondoñedo) pasa á modalidade dual; mentres que o de grao superior de Dirección de servizos de restauración no CIFP Paseo das Pontes (A Coruña) pasa tamén a dual; e o de Fabricación de produtos farmacéuticos, biotecnolóxicos e afíns no CIFP Manuel Antonio (Vigo) substitúese polo devandito de Anatomía patolóxica e citodiagnóstico, ambos de grao superior. Na modalidade a distancia, deixa de ofertarse no CIFP Manuel Antonio de Vigo o ciclo de grao superior en Laboratorio de análise e de control de calidade, que si se ofrece en presencial.

Falta de alumnado

Por outra banda, deixan de ofertarse por falta de alumnado, no réxime ordinario, o ciclo de grao superior en Proxectos de edificación no IES As Mariñas (Betanzos).

No réxime modular para adultos presencial, polo antedito motivo, desaparece da oferta o ciclo de grao medio de Instalacións de produción de calor do IES Chan do Monte (Marín), e os de grao superior de Proxectos de obra civil no CIFP Someso (A Coruña) e no IES As Fontiñas (Santiago de Compostela) e o de Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica do CIFP Valentín Paz Andrade (Vigo).

Escolarización Formación Profesional inicial Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa Alumnado Centros
Categorías: departamentos

Listaxe definitiva de inscritos nas probas de acceso ás ensinanzas superiores de Deseño para o curso 2017/2018

Mar, 20/06/2017 - 09:23
Idioma Gallego

Xúnrase a Listaxe definitiva de inscritos nas probas de acceso ás ensinanzas superiores de Deseño para o curso 2017/2018

Anuncio principal:  Instrucións para o acceso e admisión do alumnado ás ensinanzas superiores de Deseño para o curso 2017/2018 Tema:  Escolarización Ensinanza:  Ensinanzas superiores de deseño Departamento:  Servizo de Ensinanzas de Réxime Especial Colectivo:  Alumnado Centros
Categorías: departamentos

Listaxe definitiva de inscritos ás probas de acceso ás ensinanzas superiores de Conservación e Restauración de Bens Culturais para o curso 2017/2018

Mar, 20/06/2017 - 08:38
Idioma Gallego

Xúntase a Listaxe definitiva de inscritos ás probas de acceso ás ensinanzas superiores de Conservación e Restauración de Bens Culturais para o curso 2017/2018

Anuncio principal:  Instrucións para o acceso e admisión ás ensinanzas superiores de Conservación e Restauración de Bens Culturais para o curso 2017/2018 Tema:  Escolarización Ensinanza:  Ensinanzas de conservación e restauración de bens culturais Departamento:  Servizo de Ensinanzas de Réxime Especial Colectivo:  Alumnado Centros
Categorías: departamentos


by Dr. Radut