Skip to Content

 

 

 

 

Latín

Novas Programacións Didácticas Adaptadas para o terceiro trimestre

Debido a inusual situación adaptáronse as programacións didácticas do departamento de cara ao terceiro trimestre seguindo as Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia. 

CULTURA CLÁSICA 3º ESO.TRABALLO 3º TRIMESTRE.

Semana 18-24 maio:

C.C. 3ª TAREFA DE RECUPERACIÓN. Unidade 3. Grecia. Organización social e política

CC. 4ª TAREFA DE RECUPERACIÓN. Unidade 4. Roma. Organización social e política

Semana 11-17 maio:

Comenzamos a publicar as TAREFAS DE RECUPERACIÓN de avaliacións suspensas de Cultura Clásica, a razón de dúas semanais ata o 7 de xuño (unha por cada unidade didáctica das 8 impartidas na 1ª e a 2ª avaliacións) É recomendable pero non obrigatorio a súa entrega semanal para posibilitar a súa corrección.

Calquera pregunta sobre a súa realización pode dirixirse ao enderezo latin.grego.cotarelo@gmail.com ou facerse por teléfono ao centro (986512311) que trasladará a este departamento a consulta.

C.C. 1ª TAREFA DE RECUPERACIÓN. Unidade 1. As linguas de Europa

C.C. 2ª TAREFA DE RECUPERACIÓN. Unidade 2. Xeografía e Historia de Grecia e Roma

4/05/2020:

 Na 1ª e 2ª avaliación impartíronse 8 das 12 unidades didácticas da materia.
Non imos engadir materia nova para o terceiro trimestre. Só repasaremos eses contidos con todo o alumnado con actividades cuxa realización só poderá matizar a nota media á alza.
Para o alumnado con avaliacións suspensas proporemos ao longo desta semana actividades que posibiliten a súa recuperación. Ditas actividades deberán enviarse ao correo electrónico latin.grego.cotarelo@gmail.com

Para ir preparando as actividades refresca os contidos traballados durante o curso facendo estas actividades e exercicios online para todo o alumnado:  moitos empregan FLASH e é recomendable empregar o navegador MOZILLA. Se queres que este precalentamento se che valore tamén na nota envía pantallazo do exercicio completado ao noso correo electrónico. O ideal: facer un de cada unidade cada semana.
Recomendámosche reler o tema no libro de texto antes de facer un exercicio online. Asume que non sempre virán todos os conceptos e contidos no libro. Os libros de texto non son sagrados nin infalibles. Emprega a rede para atopar as respostas neses casos. SAPERE AUDE!

Materiais para o período de confinamento. LATÍN 2º BACHARELATO

TRABALLO DO MES DE MAIO

SEMANA 25-31 MAIO:

5ª tarefa texto en liña: a) A guerra de Iugurta b) O desastre de Carras

SEMANA 18-24 MAIO:

1) 4ª tarefa texto en liña: a) Cincinato b) 1ª Guerra Púnica

2) 1ª Tarefa de literatura latina: O teatro de Plauto (Voluntaria. Preparación ABAU)

SEMANA 11-17 MAIO:

1) 3ª tarefa texto en liña [a) Nerón e b)  Adriano] Envío preferente por aula cotarelo Latín 2 como actividade de texto en liña para recibir comentarios aos intentos

2) Exercicios globais sobre as 150 expresións latinas da ABAU

SEMANA 4-10 MAIO:

1) 1ª tarefa texto en liña(Orixe do poder tribunicio) e 2ª tarefa texto en liña (Escipión en África)

2) Explorar todos os recursos e enlaces da aula virtual. Seleccionar e experimentar dous de cada apartado e publicar a vosa valoración no foro correspondente

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Aproveitade estes días para rematar o traballo coas 150 expresións latinas do programa facendo exercicios de todo tipo con elas en bloques de 50

Traducide todo o que poidades de Eutropio, consultando as notas linguïsticas e históricas da edición adxunta. Podedes consultar a traducción castelá para correxir ou superar bloqueos

Practicade a morfosintaxe latina no sitio web luduslitterarius.net ou resolvede a proba de morfoloxía verbal adxunta que inclúe tamén todas as formas nominais

Para consultar dúbidas, enviar traballos para corrección ou solicitar o envío de solucións aos mesmos: latin.grego.cotarelo@gmail.com

 

Convocatoria de probas telemáticas de recuperación ADULTOS

Alumnado con avaliacións suspensas ou a materia de Latín II pendente que non presentara as tarefas de recuperación propostas durante este trimestre deberá realizar unha proba telemática na seguinte data e plataforma:

 Latín II Adultos

 Mércores 3 de xuño ás 18:30 h

aulacotarelo Latín 2

 Correo de contacto para calquera consulta: latin.grego.cotarelo@gmail.com

LATÍN I (1º bacharelato)

Todas as tarefas de Latín I se veñen publicando na aula virtual Latín 1 de aula cotarelo dende o 28 de marzo. Non constan alumnos sen acceso á mesma

Enderezo de contacto: latin.grego.cotarelo@gmail.com

ABAU LATÍN 2020

XUÑO: TAREFAS DE PREPARACIÓN DA ABAU:

Tarefa 1: Preparativos da batalla de Cannas. Latinismos (envía para corrección a latin.grego.cotarelo@gmail.com

____________________________________________________________________________________________

Aquí tedes MATERIAIS PARA A PREPARACIÓN DA PROBA de selectividade de latín:

-Modelo ABAU 2020 proposto o día 28 de abril pola CIUG, con novidades con respecto á edicións anteriores en opcionalidade (maior) e puntuación de preguntas (puntúan máis literatura, toponimia, latinismos e derivación culta (prefixos))

-Listado de 75 topónimos e exercicios

-Listado de 150 latinismos e exercicios por bloques de 50 (1-50, 51-100, 101-150). Solucións bloque 1 bloque 2  bloque 3)

-Listado de sufixos e prefixos de orixe latina e exercicios

-Apuntes dos cinco temas de literatura latina. Apuntes resumidos  e cuestionario

-Recopilación das preguntas de LITERATURA LATINA plantexadas nos últimos anos con respostas modelo da CIUG

-TEXTOS DE EUTROPIO SELECTIVIDADE ANALIZADOS E TRADUCIDOS (2007-2019)  NOVO. MÁIS COMPLETO

-Textos de Eutropio SELECTIVIDADE RESOLTOS (2001-2006)

-Recopilación dos TOPÓNIMOS preguntados na selectividade (2002-2019)

-Recopilacion das PALABRAS CON PREFIXOS LATINOS EXPLICADAS (Selectividade 2001-2019)

-Recopilación das EXPRESIÓNS LATINAS preguntadas na selectividade (2001-2019)

-Textos de Eutropio libro I, capítulos 6-13 anotados, analizados e traducidos (os propostos como traballo no confinamento)

-Enlaces a páxinas web para a realización de exercicios online de todos os aspectos

Como sempre o enderezo de contacto para consultas, propostas ou envío de traballos: latin.grego.cotarelo@gmail.com

Traballo confinamento. LATÍN 4º ESO

NOVO:

Traballo MES DE MAIO:

Tarefas de repaso da 1ª e 2ª avaliación. Preparación das tarefas de recuperación para alumnado suspenso

Tarefas de recuperación para alumnado con avaliacións suspensas:

TAREFA DE RECUPERACIÓN DA 1ª AVALIACIÓN DE LATÍN 4º

____________________________________________________

 Se tes algunha dificultade para resolver algún exercicio dos propostos pregunta as túas dúbidas no enderezo de correo electrónico.

Se queres que se avalíen as actividades online que propoñemos manda foto ou pantallazo do cuestionario ou actividade resolta ao correo: latin.grego.cotarelo@gmail.com 

----------------------------------------------------------------------------

Traballo MES DE ABRIL:

Mentres dure o período de suspensión de clases o alumnado deberá repasar a morfosintaxe latina traballada nas dúas primeiras avaliacións, así como os contidos culturais das unidades didácticas do libro de texto.

Como complemento se recomendan os seguintes VIDEOTITORIAIS, CUESTIONARIOS E ACTIVIDADES ONLINE reseñados nos documentos adxuntos.

Enderezo de contacto para dúbidas ou solicitar máis materiais de traballo: latin.grego.cotarelo@gmail.com

 

Distribuir contido


by Dr. Radut