Titoras/es grupos . Curso 2016/17

CURSO/NIVEL

TITORA OU TITOR

CURSO/NIVEL

TITORA OU TITOR

ESO e Bacharelato

1º ESO A

Elena Rodríguez Alonso

2º ESO A                          

Alicia Domínguez

1º ESO B

Rocio Alonso Alonso

2º ESO B

Victor Loureiro Varela

1º ESO C

Ángeles Alemparte

2º ESO C

Isabel Alonso

3º ESO A

Margarita Beiro

3º ESO B

Elena Rodríguez (FQ)

PMAR 2º ESO Patricia Clavo

 PMAR 3º ESO

 Marco A. Casal

 4º ESO A

Miguel Pérez Lorenzo

 4º ESO B  Rosa  E. Moure

1º BACH A

Aurora Silva

Sefi

 2º BACH

X. Carlos Abad  

FP: Departamento Servizos á Comunidade

1º CM APSD

Olga Rey

2º  CM APSD

Mónica Puga

1º CS Ed. Infantil

Eva Rivera

2º CS Ed. Infantil

Mercedes García Conde

CM APSD Modular

Alejandra Graña

CS Ed. Infantil Modular

 

CS Integración Social Modular

Alejandra Graña    

FCT CM APSD Ordinario

  FCT CS Ed. Infantil  Ordinario Begoña Martínez
FCT CM APSD Modular

 Fco. Javier Ferrin

FCT CS Ed. Infantil  Modular

Marina Mora
FP: Departamento Sanitaria
1º CM  Farmacia Concepción Alonso 2º CM Farmacia Beatriz Tojo
1º CS Documentación Sanitaria Teresa Rosales  2º CS Documentación Sanitaria  Mª Jesús Gestal
1º  CS Dietética Ramiro Fernández 2º  CS Dietética Patricia Pita
CS Dietética Modular Mónica Pita CM Farmacia Modular Teresa Díaz
FCT CS Dietética Ordinario Patricia Pita FCT Dietética Modular Augusto Suárez
FCT CS Documentación Belén Vázquez  FCT CM APSD Modular Eva Rivera
FCT CM Farmacia Ordinario Beatriz Tojo FCT CM Farmacia Modular
 Elvira Montoto
Coord. Xeral FCT Concha Bandín    

Nota: as titoras e titores da ESO xa comunicaron ás familias sobre cál sería a hora de atención a pais e nais. Para máis información non dubiden en telefonar ao Instituto.
Informaráselles das devanditas horas de atención ou ben poráselles en contacto coa titora ou titor. Xade WEB para Titores

Teléfono do Centro: 986453330 (horario das oficinas mañás de 08:30 h a 14:10 h)