PFB Comercio. Recuperación de avaliacións suspensas

 

Materia Indicacións para a organización das tarefas Contacto co docente
Ámbito Científico O alumnado que teña suspensa ou que necesite reforzo nos contidos impartidos na 1ª ou a 2ª avaliación recibirá traballo específico para a súa recuperación. O docente porase en contacto con cada un/unha a través dos correos electrónicos facilitados polo alumnado ambroa@edu.xunta.gal
Inglés Todo o alumnado recibirá un email da profesora con indicacións e tarefas
As tarefas estarán en: Correo electrónico
araceliaulavirtual@gmail.com