3º ESO. Recuperación de avaliacións suspensas

 

Materia Indicacións para a organización das tarefas Contacto co docente
Matemáticas Aplicadas O alumnado que teña suspensa a 1ª avaliación, a 2ª  avaliación ou as dúas avaliacións terá traballo específico para a súa recuperación.
Ademáis poderá ver tamén una táboa de como se vai valorar a entrega de tarefas.
A docente porase en contacto con cada un/unha a través dos correos electrónicos ou da mensaxería Abalar.
As tarefas estarán na Aula virtual e poderan facelas chegar ao correo electrónico da docente
rosagx2.mat@gmail.com
Matemáticas Académicas raquelcrespoaulavirtual@gmail.com
Inglés O alumnado que teña suspensa a 1ª ou a 2ª avaliación recibirá traballo específico para a súa recuperación (carpeta REVISION). Leer primeiro pdf INSTRUCTIONS.
Resto de alumnado: CONSOLIDATION ou tarefas marcadas en INSTRUCTIONS.
As tarefas estarán en: Aula virtual
araceliaulavirtual@gmail.com
Lingua castelá e Literatura O alumnado que teña a materia suspensa no primeiro e/ou no segundo trimestre, deberá realizar tarefas de reforzo que lle permitan acadar uns mínimos e, deste xeito, recuperar a materia. Así, por cada trimestre suspenso, o alumno ou alumna terá que entregar os exercicios correspondentes segundo as indicacións que se vaian sinalando en cada caso a través da Aula Virtual. Ditos exercicios aparecerán na Aula Virtual periodicamente, e serán avaliados segundo unha rúbrica que se lle facilitará ao alumnado. Os docentes poñeranse en contacto persoal con cada un dos alumnos ou alumnas a través do correo electrónico. teresaaulavirtual@gmail.com
Bioloxía e Xeoloxía O alumnado que teña suspensa a 1ª e/ou 2ª avaliación recibirá traballo específico para a súa recuperación. O docente porase en contacto con cada un/unha a través dos correos electrónicos ou da mensaxería Abalar.
As tarefas estarán na Aula virtual na parte superior do curso na sección chamada: “Traballo específico de recuperación”
noemiaulavirtual@gmail.com
Tecnoloxía O alumnado que teña suspensa a 1ª avaliación, a 2ªavaliación ou as dúas avaliacións terá traballo específico para a súa recuperación.
O alumnado que teña as dúas avaliacións aprobadas terá traballo especifico.
As tarefas estarán na Aula virtual e poderan facelas chegar ao correo electrónico da docente
ticytecnologia0@gmail.com
Física e Química

O alumnado que teña 1ª ou a 2ª avaliacións suspensas terá que facer as tarefas específicas para a súa recuperación. Os traballos están na aula virtual.
A docente porase en contacto con cada alumno través dos vosos correos electrónicos.

merceaulavirtual@gmail.com
Lingua galega

• Repasar os 6 primeiros temas e os exercicios feitos.
Entregar feito a parte final da unidade que corresponde ao RESUMO.
• Preguntar dúbidas a través do correo electrónico.

antoniaaulavirtual@gmail.com
Xeografía e Historia

O alumnado que teña suspensa a 1ª avaliación, a 2ª  avaliación ou as dúas avaliacións terá Tarefas específicas  de recuperación e reforzo, coa finalidade  de acadar os obxectivos mínimos da materia e poder recuperala.
O alumnado que teña aprobada  a 1ª avaliación, a 2ª  avaliación ou as dúas avaliacións terá que realizar as Tarefas de CONSOLIDACIÓN-AMPLIACIÓN.
Todas as tarefas serán avaliables e teñen uns prazos de entrega. Aparecerán na Aula Virtual periodicamente, e serán avaliados segundo unha rúbrica que se lle facilitará ao alumnado. Así, por cada trimestre suspenso, o alumnado terá que entregar as tarefas  correspondentes egundo as indicacións que se vaian sinalando en cada caso a través da Aula Virtual.
En canto reciba instrucións máis precisas da Consellería de Educación, concretarei os criterios de cualificación para a materia.

mrserantes@edu.xunta.es
Relixión

O alumnado que teña suspensa a 1º e 2º avaliación terá traballo específico para a súa recuperación. As tarefas estarán na Aula Virtual e poderán facelas chegar ao correo electrónico da docente.

beatrizferreiracouto@gmail.com
Música

O alumnado que teña suspensa a 1ª avaliación dispón de exercicios para a súa recuperación nun cartafol específico na Na Aula virtual.
O alumnado poderá enviar as tarefas ao correo electrónico da profesora.

mgvaulavirtual@gmail.com
EPVA

O alumnado que teña suspensa a asignatura recibirá traballo específico para a súa recuperación. O docente porase en contacto  para dúbidas a través do correo electrónico ou da mensaxería Abalar.
Los alumnos de 3º de la ESO  con la primera  evaluacíón suspensa de EPVA tienen que repetir las láminas de dibujo técnico realizadas durante el primer trimestre y enviarlas a  la carpeta RECUPERACIÓN 1ªEVALUACIÓN . Los alumnos que tengan la segunda evaluación suspensa deben entregarme el trabajo de “la figura humana”. Enviarlo a la carpeta  RECUPERACIÓN 2ª EVALUACIÓN. Plataforma:Aula Virtual.

plasticaaulavirtual@gmail.com
Valores éticos

O alumnado que teña suspensa a asignatura recibirá traballo específico para a súa recuperación. O docente porase en contacto  para dúbidas a través do correo electrónico ou da mensaxería Abalar.
Los alumnos de 3º de la ESO  con la primera  evaluacíón suspensa de VALORES tienen que hacer el trabajo de  “EL MEDIO AMBIENTE”(camiseta reivindicativa +videos) y enviarlo a  la carpeta RECUPERACIÓN 1ªEVALUACIÓN . Plataforma: Edixgal(sección 1)
Los alumnos con la segunda evaluación deben entrega el trabajo “Ventajas e inconvenientes de Internet” que se encuentra en la carpeta”RECUPERACIÓN 2ª EVALUACIÓN”. Plataforma edixgal(sección 1)

plasticaaulavirtual@gmail.com