2º ESO. Recuperación de avaliacións suspensas

 

Materia Indicacións para a organización das tarefas Contacto co docente
 Tecnoloxía Nos próximos días, cada alumno ou alumna que teña suspensas a primeira ou a segunda avaliación da materia recibirá indicacións de traballo específico para a súa recuperación, de cara a acadar os obxectivos mínimos que lle permitan aprobar a materia. O docente porase en contacto coa familia a través da aplicación Abalar móbil. maceirafer@gmail.com
Xeografía e Historia O alumnado con avaliacións suspensas, realizará actividades de recuperación para intentar acadar os obxectivos mínimos da asignatura. Estas actividades publicaranse semanalmente na aula virtual e os alumnos serán informados de esta publicación por correo electrónico. Asimesmo, o alumnado que non pode conectarse a internet, recibirá as actividades no correo. As tarefas entregaranse semanalmente a través do correo electrónico que se indica. Emiliaaulavirtual@gmail.com
Lingua castelá e Literatura O alumnado que teña a materia suspensa no primeiro e/ou no segundo trimestre, deberá realizar tarefas de reforzo que lle permitan acadar uns mínimos e, deste xeito, recuperar a materia. Así, por cada trimestre suspenso, o alumno ou alumna terá que entregar os exercicios correspondentes segundo as indicacións que se vaian sinalando en cada caso a través da Aula Virtual. Ditos exercicios aparecerán na Aula Virtual periodicamente, e serán avaliados segundo unha rúbrica que se lle facilitará ao alumnado. Os docentes poñeranse en contacto persoal con cada un dos alumnos ou alumnas a través do correo electrónico. rubenlenguaprofe@gmail.com
Francés O alumnado que teña suspensa a 1ª ou a 2ª avaliación recibirá traballo específico para a súa recuperación. O docente porase en contacto con cada un/unha a través dos correos electrónicos ou da mensaxería Abalar.
As tarefas entregaranse a través do correo electrónico: cataboisenfrances@gmail.com ou fotocopiadas no centro (dependendo das necesidades dos alumnos). Colgaranse tamén na aula virtual.
cataboisenfrances@gmail.com
Matemáticas O alumnado que teña suspensa a 1ª avaliación, a 2ª  avaliación ou as dúas avaliacións terá traballo específico para a súa recuperación.
Ademáis poderá ver tamén unha táboa de cómo se vai valorar a entrega de tarefas.
A docente porase en contacto con cada un/unha a través dos correos electrónicos ou da mensaxería Abalar.
As tarefas estarán na Aula virtual e poderan facelas chegar ao correo electrónico da docente
raquelcrespoaulavirtual@gmail.com
Física e Química O alumnado que teña 1ª ou a 2ª avaliacións suspensas terá que facer as tarefas específicas para a súa recuperación. Os traballos están na aula virtual.
A docente porase en contacto con cada alumno través dos vosos correos electrónicos.
merceaulavirtual@gmail.com
Relixión O alumnado que teña suspensa a 1º e 2º avaliación terá traballo específico para a súa recuperación. As tarefas estarán na Aula Virtual e poderán facelas chegar ao correo electrónico da docente. beatrizferreiracouto@gmail.com
Música O alumnado que teña suspensa a 1ª avaliación dispón de exercicios para a súa recuperación nun cartafol específico na Na Aula virtual.
O alumnado poderá enviar as tarefas ao correo electrónico da profesora.
mgvaulavirtual@gmail.com
Valores éticos O alumnado que teña suspensa a asignatura recibirá traballo específico para a súa recuperación. O docente porase en contacto  para dúbidas a través do correo electrónico ou da mensaxería Abalar.
Los alumnos que tienen  la primera  evaluacíón suspensa de VALORES tienen que repetir el trabajo del  MEDIO AMBIENTE. Enviar dicho trabjajo a  la carpeta RECUPERACIÓN 1ªEVALUACIÓN . Plataforma: Edixgal(sección 1)
Los alumnos con la segunda evaluación suspensa de Valores deben hacer el trabajo “Ventajas e inconvenientes de Internet” y ponerlo en la carpeta”RECUPERACIÓN 2ª EVALUACIÓN”.Plataforma edixgal(sección 1)
plasticaaulavirtual@gmail.com