1º ESO. Recuperación de avaliacións suspensas

 

Materia Indicacións para a organización das tarefas Contacto co docente
Matemáticas O alumnado que teña suspensa a 1ª avaliación, a 2ª  avaliación ou as dúas avaliacións terá traballo específico para a súa recuperación.
Ademáis poderá ver tamén una táboa de como se vai valorar a entrega de tarefas.
A docente porase en contacto con cada un/unha a través dos correos electrónicos ou da mensaxería Abalar.
As tarefas estarán na Aula virtual e poderan facelas chegar ao correo electrónico da docente
rosagx2.mat@gmail.com
Inglés O alumnado que teña suspensa a 1ª ou a 2ª avaliación recibirá traballo específico para a súa recuperación (CARPETA REVISIÓN E RECUPERACIÓN). Para resto de alumnado carpeta CONSOLIDACIÓN E AMPLIACIÓN.
As tarefas estarán en: E-dixgal

araceliaulavirtual@gmail.com

Xeografía e Historia

O alumnado con avaliacións suspensas, realizará actividades de recuperación para intentar acadar os obxectivos mínimos da asignatura. Estas actividades publicaranse semanalmente na aula virtual e os alumnos serán informados de esta publicación por correo electrónico. Asimesmo, o alumnado que non pode conectarse a internet, recibirá as actividades no correo. As tarefas entregaranse semanalmente a través do correo electrónico que se indica.

Emiliaaulavirtual@gmail.com

Lingua castelá e Literatura

O alumnado que teña a materia suspensa no primeiro e/ou no segundo trimestre, deberá realizar tarefas de reforzo que lle permitan acadar uns mínimos e, deste xeito, recuperar a materia. Así, por cada trimestre suspenso, o alumno ou alumna terá que entregar os exercicios correspondentes segundo as indicacións que se vaian sinalando en cada caso a través da Aula Virtual. Ditos exercicios aparecerán na Aula Virtual periodicamente, e serán avaliados segundo unha rúbrica que se lle facilitará ao alumnado. Os docentes poñeranse en contacto persoal con cada un dos alumnos ou alumnas a través do correo electrónico.

teresaaulavirtual@gmail.com
Francés

O alumnado que teña suspensa a 1ª ou a 2ª avaliación recibirá traballo específico para a súa recuperación. O docente porase en contacto con cada un/unha a través dos correos electrónicos ou da mensaxería Abalar.
As tarefas entregaranse a través do correo electrónico: cataboisenfrances@gmail.com ou fotocopiadas no centro (dependendo das necesidades dos alumnos). Colgaranse tamén na aula virtual.

cataboisenfrances@gmail.com
Bioloxía e Xeoloxía

O alumnado que teña suspensa a 1ª e/ou 2ª avaliación recibirá traballo específico para a súa recuperación. O docente porase en contacto con cada un/unha a través dos correos electrónicos ou da mensaxería Abalar.
As tarefas estarán en E-dixgal na parte superior do curso na sección chamada: “Traballo específico de recuperación”.

noemiaulavirtual@gmail.com
Lingua galega

• Para recuperar a 1ª avaliación tedes que repasar as unidades 1,2e 3 para entregar feitas as preguntas que corresponden á AVALIACIÓN DA UNIDADE (aparece ao final da cada unidade).
• Para recuperar a 2ª avaliación tedes que repasar as unidades 4,5 e 6 para entregar feitas as preguntas que corresponden á AVALIACIÓN DA UNIDADE (aparece ao final de cada unidade).
• Preguntar as dúbidas a través do correo electrónico ou Abalar

helenaaulavirtual@gmail.com
PEVS

O alumnado que teña 1ª ou a 2ª avaliacións suspensas terá que facer as tarefas específicas para a súa recuperación. Os traballos están na aula virtual.
A docente porase en contacto con cada alumno través dos vosos correos electrónicos.

merceaulavirtual@gmail.com
Relixión

O alumnado que teña suspensa a 1º e 2º avaliación terá traballo específico para a súa recuperación. As tarefas estarán na Aula Virtual e poderán facelas chegar ao correo electrónico da docente.

beatrizferreiracouto@gmail.com
Educación Plástica

O alumnado que teña suspensa a 1ª ou a 2ª avaliación recibirá traballo específico para a súa recuperación. O docente porase en contacto con cada un/unha a través dos correos electrónicos ou da mensaxería Abalar.
As tarefas estarán en edixgal
Los alumnos de 1º ESO con la 1ª Evaluación suspensa de EPVA, deben repetir  una serie de láminas de dibujo relacionadas con en el primer trimestre. Las encontrareis en una carpeta llamada RECUPERACIÓN 1ª EVALUACIÓN. Los que tengan la segunda evaluación suspensa deben realizar el trabajo de “la figura humana”y entregarmelo en la carpeta RECUPERACIÓN 2ª EVALUACIÓN;FIGURA HUMANA(. Plataforma:Edixgal.(Sección 1)

plasticaaulavirtual@gmail.com
Valores éticos

O alumnado que teña suspensa a asignatura recibirá traballo específico para a súa recuperación. O docente porase en contacto  para dúbidas a través do correo electrónico ou da mensaxería Abalar.
Los alumnos de 1º ESO  con la primera  evaluacíón suspensa  tienen que realizar el trabajo del MEDIO AMBIENTE, enviar dicho trabajo a la carpeta RECUPERACIÓN 1ªEVALUACIÓN. Plataforma: Edixgal (sección 1).

plasticaaulavirtual@gmail.com