2º PMAR

Data Materia Tarefas Plataforma Prazo Contacto para dúbidas
04/06/20

Tecnoloxía

Ler o apartado 7.2 do tema 7: Mecanismos.

Facer os exercicios do 12 ao 23. A tarefa presentarase nun documento de texto que será remitido mediante a propia plataforma.

Edixgal Ata o 12/06 maceirafer@gmail.com
02/06/20

Programación

Programar en Srcatch. Ficha 7

Edixgal

Ata o 10/06 ticytecnologia0@gmail.com
02/06/20

Ámbito científico y matemático

Boletín Ámbito Científico

Edixgal

Ata o 10/06 ticytecnologia0@gmail.com
01/06/20

Valores éticos

EXTENSIÓN DEL PLAZO DE ENTREGA RECUPERACIONES Y SUBIR NOTA

Edixgal

Aula virtual

Correo electrónico

Ata o 7/06 plasticaaulavirtual@gmail.com
01/06/20

Inglés

Rematar todas as actividades propostas dende o comezo do confinamento.

Edixgal Ata o 12/06 dallegue212@gmail.com
29/05/20

Música

Unidad La Forma musical. Ejercicios. Audiciones

Aula virtual 1 semana mgvaulavirtual@gmail.com
27/05/20

Ámbito lingüístico y social

XEOG. E HIST.
Lectura da páx 10 e preguntas sobre a lectura

Aula virtual Ata o 8/06 emiliaaulavirtual@gmail.com
26/05/20

Tecnoloxía

Ler o apartado 7.1 do tema 7: Mecanismos.

Facer os exercicios do 1 ao 11. A tarefa presentarase nun documento de texto que será remitido mediante a propia plataforma.

Edixgal Ata o 3/06 maceirafer@gmail.com
26/05/20

Programación

Programar en Srcatch. Ficha 6

Edixgal Ata o 1/06 ticytecnologia0@gmail.com
26/05/20

Ámbito científico y matemático

Boletín Ámbito Científico

Edixgal Ata o 1/06 ticytecnologia0@gmail.com
25/05/20

Inglés

Rematar todas as actividades propostas dende o comezo do confinamento.

Edixgal Ata o 31/05 dallegue212@gmail.com
21/05/20

Ámbito lingüístico y social

Lecturas e exercicios da páxs. 8,9 de XeH

Aula virtual Ata o 1/06 emiliaaulavirtual@gmail.com
19/05/20

Programación

Programar en Srcatch. Ficha 5

Edixgal Ata o 25/05 ticytecnologia0@gmail.com
19/05/20

Ámbito científico y matemático

Boletín Ámbito Científico 2

Edixgal Ata o 25/05 ticytecnologia0@gmail.com
19/05/20

Tecnoloxía

Actividade de reforzo do tema 2: debuxo

Atoparédelo nunha carpeta chamada "Actividades de reforzo" ao final da unidade didáctica 2 na aula virtual Edixgal. Repaso de vistas, acotación e escalas.

Edixgal Ata o 25/05 maceirafer@gmail.com
18/05/20

Inglés

Unit 3  Workbook activities

Edixgal Ata o 22/05 dallegue212@gmail.com
14/05/20

Francés

Entrar en Google Classroom onde se atopan as tarefas.  
Na plataforma estarán especificadas as tarefas a realizar e as datas de entrega.

Google Classroom   cataboisenfrances@gmail.com
14/05/20

Ámbito lingüístico y social

Lingua e literatura:
Lecturas da páxina 84 e actividades da páxina 85.
Actividades sobre o tempo cronolóxico da páxina 88.

Aula virtual Ata o 25/05 Emiliaaulavirtual@gmail.com
12/05/20

Tecnoloxía

Ler e visualizar o vídeos dos apartados 6.5 e 6.6 do tema 6: Os metais.

Facer os exercicios do 16 ao 20. A tarefa presentarase nun documento de texto que será remitido mediante a propia plataforma.

Edixgal Ata o 18/05 maceirafer@gmail.com
11/05/20 Programación Programar en Srcatch. Ficha 4 Edixgal Ata o 15/05 ticytecnologia0@gmail.com
11/05/20

Ámbito científico y matemático

Boletín Ámbito Científico 1

Edixgal Ata o 15/05 ticytecnologia0@gmail.com
11/05/20

Inglés

Unit 3  Workbook activities

Edixgal Ata o 15/05 dallegue212@gmail.com
7/05/20

Francés

Traballo de expresión e produción oral con Célia

Google Classroom Ata o 12/05 cataboisenfrances@gmail.com
6/05/20

Valores éticos

INTERNET. SUBE LA NOTA DE LA 2ª EVALUACIÓN

FOTOGRAFIAS “PANDEMIA”. (AMPLIACIÓN) SUBE NOTA FINAL.

Edixgal 15/05


27/05
soniaaulavirtual@gmail.com
6/05/20

Igualdade de xénero

Búsqueda de información, resumo e opinión persoal sobre o aumento de chamadas ao 016 durante o confinamento.

Aula virtual Ata o 18/05 Emiliaaulavirtual@gmail.com
6/05/20

Ámbito lingüístico y social

- Lectura e actividades sobre connotación, palabras tabú e eufemismos.
- Signos de puntuación. Actividades.

Aula virtual Ata o 18/05 Emiliaaulavirtual@gmail.com
6/05/20

Música

Unidad La melodía. Unidad La armonía. Ejercicios

Aula virtual 1 semana mgvaulavirtual@gmail.com
4/05/20

Tecnoloxía

Ler o apartado 6.4 do tema 6: Os metais.

Facer os exercicios do 11 ao 15. A tarefa presentarase nun documento de texto que será remitido mediante a propia plataforma.

Edixgal Ata o 11/05 maceirafer@gmail.com
4/05/20

Programación

Programar en Srcatch. Ficha 3

Edixgal Ata o 8/05 ticytecnologia0@gmail.com
4/05/20

Ámbito científico y matemático

Boletín Ámbito Científico

Edixgal Ata o 8/05 ticytecnologia0@gmail.com
4/05/20

Inglés

Unit 3  Workbook activities

Edixgal Ata o 8/05 dallegue212@gmail.com
30/04/20

Música

Unidad Timbre II. Esquemas aparato fonador, clasificación de voces y agrupaciones vocales.
Unidad La melodía. Unidad La armonía. Teoría y ejercicios

Aula virtual 1 semana mgvaulavirtual@gmail.com
29/04/20

Igualdade de xénero

VOCABULARIO

Aula virtual Ata o 11/05 Emiliaaulavirtual@gmail.com
29/04/20

Ámbito lingüístico y social

Lectura da páxina 129.
Vocabulario da páxina 130
Actividades das páxinas 130-131.

Aula virtual Ata o 11/05 Emiliaaulavirtual@gmail.com
27/04/20

Inglés

Unit 3  Workbook

Edixgal Ata o 30/04 dallegue212@gmail.com
23/04/20

Francés

Entrar en Google Classroom onde se atopan as tarefas de comprensión lectora e de expresión escrita da presentación “Drôles de masques”.

Google Classroom Ata o 4/05 cataboisenfrances@gmail.com
22/04/20

Programación

Programar en Srcatch. Ficha 2

Edixgal Ata o 30/04 ticytecnologia0@gmail.com
22/04/20

Ámbito científico y matemático

Boletín Ámbito

Edixgal Ata o 30/04 ticytecnologia0@gmail.com
20/04/20

Música

Unidad Timbre I. Audición instrumentos musicales.
Unidad Timbre II. Ejercicio.

Aula virtual Ata o 24/04

mgvaulavirtual@gmail.com

20/04/20

Tecnoloxía

Ler os apartados 6.2 e 6.3 do tema 6: Os metais.

Facer os exercicios do 4 ao 10. A tarefa presentarase nun documento de texto que será remitido mediante a propia plataforma.

(En caso de non telas completado, teñen prioridade as actividades propostas con anterioridade)

Edixgal Ata o 27/04

maceirafer@gmail.com

20/04/20

Ámbito lingüístico y social

Ampliación de prazo para a entrega dos traballos propostos.

Aula virtual Ata o 25/04

emiliaaulavirtual@gmail.com

15/04/20

Tecnoloxía

Ler o apartado 6.1 do tema 6: Os metais.

Facer os exercicios 1, 2 e 3. A tarefa presentarase nun documento de texto que será remitido mediante a propia plataforma.

(En caso de non telas feito, teñen prioridade as actividades propostas con anterioridade)

Edixgal Ata o 20/04

maceirafer@gmail.com

14/04/20

Inglés

REPASO UNIDADES 1 E 2. Repetimos actividades xa que o alumnado non entregou tarefa

Edixgal Ata o 19/04

dallegue212@gmail.com

31/03/20

Programación

Programar en Scratch

Edixgal  

ticytecnologia0@gmail.com

31/03/20

Ámbito científico y matemático

Potencias, raíces y poliedros

Edixgal  

ticytecnologia0@gmail.com

30/03/20

Tecnoloxía

Todo o alumnado que enviou as tarefas programadas dende o inicio da suspensión das clases recibiu na propia plataforma Edixgal unha serie de observacións e comentarios sobre os exercicios. Nos casos nos que así se indique neses comentarios é necesario corrixir ou completar as tarefas.

De igual xeito, o alumnado con tarefas atrasadas pode facer os correspondentes envíos nesta semana.

Edixgal Ata o 3/04

maceirafer@gmail.com

30/03/20

Ámbito lingüístico y social

Actividades tema 8 LC e LG

Aula virtual Sen prazo

Emiliaaulavirtual@gmail.com

27/03/20

Valores éticos

Recordatorio: Cada uno de vosotros debe hacer una presentación/debate sobre; 1 ventaja o inconveniente de Internet. La presentación ha de estar acompañada de un vídeo que refuerce vuestro argumento y amplíe la información sobre el tema.

(Los que no se acuerden de lo que habían elegido que elijan un argumento nuevo que les motive a  trabajar)

Correo electrónico Ata o 17/04

plasticaaulavirtual@gmail.com

27/03/20

Inglés

Un. 2. Vocabulario : tipos de películas. Adxectivos // Gramática : presente simple, presente continuo

Edixgal Ata o 3/04

dallegue212@gmail.com

24/03/20

Ámbito científico y matemático

Potencias, raíces y poliedros

Edixgal  

ticytecnologia0@gmail.com

23/03/20

Tecnoloxía

Facer os exercicios 6 a 10 propostos no boletín. A información necesaria pode atoparase na documentación do tema 5 "A Madeira".

Actividade de buscar en Internet imaxes de ferramentas

As tarefas presentaranse en documentos de texto que serán remitidos mediante a propia plataforma.

Edixgal Ata o 30/03

maceirafer@gmail.com

18/03/20

Ámbito Linguas Estranxeiras

 

Repaso do vocabulario da unidade 2 de Edixgal

Edixgal Ata o 27/03

dallegue212@gmail.com

17/03/20 Música

Repaso dos contidos e proposta de exercicios. Unidad Timbre I. Exercicio 1. Unidad Timbre II.Exercicio 1.

Aula virtual Ata o 24/03 mgvaulavirtual@gmail.com
17/03/20 Educación Física

Videos Tenis de Mesa

Aula virtual   SoniaEFaulavirtual@gmail.com
16/03/20 Programación Cuestionario Aula virtual   ticytecnologia0@gmail.com
16/03/20 Igualdade de xénero

DOCUMENTAIS:

-El machismo que no se ve. RTVE.es

-Igual-es. Ellos......también. Hombres en trabajos femeninos. TRVE.es. La 2

Aula virtual   Emiliaaulavirtual@gmail.com
16/03/20 Ámbito lingüístico y social

Traballos de pendentes de Xª e Hª, L.G. e L.C.

Mapas interactivos de España (físico e político) e de Europa (político)

Aula virtual Ata o 30/03 Emiliaaulavirtual@gmail.com
16/03/20 Francés Poñerse en contacto o máis axina posible a través de correo electrónico cataboisenfrances@gmail.com

Está en marcha unha actividade audiovisual en comunicación coa lectora de viaxe en Francia
Aula virtual   cataboisenfrances@gmail.com
16/03/20 Ámbito científico y matemático   Edixgal    ticytecnologia0@gmail.com
16/03/20

Ámbito Linguas Estranxeiras

Unidade 1 Edixgal  

dallegue212@gmail.com

16/03/20 Tecnoloxía Facer os exercicios 1 a 5 propostos no boletín. A información necesaria pode atoparase na documentación do tema 5 "A Madeira". A tarefa presentarase nun documento de texto que será remitido mediante a propia plataforma. Edixgal Ata o 23/03 maceirafer@gmail.com