4º ESO Física e Química

4º ESO
Unidade 1. Magnitudes e unidades. Curso 2016-17

O traballo científico: (recursostic.educacion.es) análise de datos, a medida, erros.
Método científico: (newton.cnice.mec.es)
Factores de conversión: (newton.cnice.mec.es)
Método científico: (fundación cientec)
A medida e o método científico: (fisicayquimicaenflash.es) aparatos, erros, etc.
Unidades e medidas : erros, calibre, etc. curso completo (Angel Franco García)
O traballo científico: (conteni2.educarex.es) método científico, a medida, instrumentos, erros.
Investigación científica: (csic.es)

4º ESO
Unidade 2. Átomos e sistema periódico. Curso 2016-17

Átomo, sistema periódico e propiedades
: (fisicayquimicaenflash.es)
Estrutura atómica, modelos atómicos, tabla periódica: (descartes.cnice.mec.es)
Modelos atómicos: (iesaguilarycano.com)
Modelos atómicos: (concurso.cnice.mec.es)
Orbitales atómicos(educaplus.org) 

Configuración electrónica: (educaplus.org)
Construtor de átomos: (conteni2.educarex.es)
Tabla periódica: (conteni2.educarex.es)
Átomos, tabla periódica: (wikispaces.com) modelos, orbitales, propiedades etc.
Tabla periódica dinámica: (ptable.com)

4º ESO
Unidade 3. Enlace químico. Curso 2016-17
Estrutura do átomo e enlaces químicos: (descartes.cnice.mec.es)
Unións entre átomos: (recursostic.educacion.es) 
Enlaces entre átomos: (concurso.cnice.mec.es)
Enlace químico: (fisicayquimicaenflash.es)
Moléculas en 3D: (educaplus.org)
Disolución de NaCl en H2O: (mhhe.com)
Formulación inorgánica según normas IUPAC 2005
: (alonsoformula.com)

4º ESO
Unidade 4. Química do carbono. Curso 2016-17

 A química do carbono: (descartes.cnice.mec.es)  
 
Compostos do carbono: (descartes.cnice.mec.es)

 Compuestos do carbono:(fisicayquimicaenflash.es)
 Formulación química orgánica: (100ciaquimica.net)
 Formulación orgánica: (edu.xunta.es/espazoAbalar, Carlos Alonso)
 Construción de moléculas en 3D: (educaplus.org)

 

4º ESO
Unidade 5. Reaccións químicas. Curso 2016-17

Reactividade química: (recursostic.educacion.es)
Transformacións químicas: (recursostic.educacion.es)
As reaccións químicas: (concurso.cnice.mec.es)
A reacción química: (fisicayquimicaenflash.es)
Lei de Lavoisier: (iesaguilarycano.com)
Concepto de mol: (100ciaquimica.net)
Número de Avogadro:(100ciaquimica.net)

4º ESO
Unidade 6. Exemplos de reaccións químicas. Curso 2016-17

Tipos de reaccións químicas:
 (recursostic.educacion.es)
Reaccións ácido-base(recursostic.educacion.es)
Ácidos e bases: (visionlearning.com)
Exemplos reaccións químicas: (quimicas.net) 4º ESO

 Unidade 7. O movemento. Curso 2016-17

O movemento rectilíneo: (recursostic.educacion.es)
Movemento rectilíneo: (newton.cnice.mec.es)
Movemento circular uniforme: (newton.cnice.mec.es)
Cinemática: (fisicayquimicaenflash.es) 
Cinemática: (web.educastur.princast.es) 
Cinemática: (educaplus.org)  
Cinemática: (iesaguilarycano.com)
Movemento con aceleración constante: (walter-fendt.de)
Movemento de caída libre: (educaplus.org)
Cinemática: (sc.ehu.es)
O movemento circular:
 (recursostic.educacion.es)


4º ESO

 Unidade 8. As forzas. Curso 2016-17
As forzas(recursostic.educacion.es)
Estática(newton.cnice.mec.es)
Leis da Dinámica(newton.cnice.mec.es)
Dinámica: (web.educastur.princast.es)
Lei de Hooke(educaplus.org) 

Dinámica(iesaguilarycano.com)
Dinámica(sc.ehu.es)
Dinámica: (fisicayquimicaenflash.es)
Dinámica dun corpo nun plano inclinado(educaplus.org)
Plano inclinado con rozamento(educaplus.org)

 4º ESO
Unidade 9. Forzas gravitatorias. 
Curso 2016-17

Forzas gravitatorias (Editorial Santillana)
Astronomía e gravitación universal: (recursostic mec)
Ptolomeo: (Salvador Hurtado) applet dos epiciclos e deferentes.
Geocentrismo e Heliocentrismo: (Salvador Hurtado) applet.
Leis de Kepler: (IES Antonio Mª Calero)
Leis de Kepler: vídeo
Leis de Kepler e Lei da Gravitación Universal (Angel Franco García)
1ª lei de Kepler, 2ª lei de Kepler: (walter-fendt) 
A forza da gravidade: (proxecto Newton)
Interacción gravitatoria: (educaplus)
O concepto de movemento planetario a través da historia  (físicayquímicaenflash, Ramón Flores Martínez) Lei da Gravitación Universal

4º ESO
Unidade 10. Forzas en fluidos. Curso 2016-17
Forzas e presións nos fluidos (Editorial Santillana)
Forzas e presións nos fluidos: (recursostic mec) 
Presión I: (proxecto Newton)
Presión II: (proxecto Newton)
A presión: (ies aguilar y cano)
Principio de Arquímedes: (ies aguilar y cano)
Presión: (fisicayquimicaenflash)
Presión hidrostática en líquidos: (walter-fendt)
Forza de empuxe en líquidos: (walter-fendt)
Presión no interior dun fluido: (educarex)
Prensa hidráulica: (educarex)

4º ESO
Unidade 11. Traballo e enerxía. Curso 2016-17

Traballo e enerxía (Editorial Santillana)
Traballo, potencia e enerxía: (proxecto Newton)
A enerxía: (proxecto Newton)
Enerxía e traballo: (libros vivos, editorial S.M)
Enerxías alternativas: (libros vivos, Editorial S.M.)
Traballo e enerxía: (recursostic mec)
Traballo, potencia e enerxía: (fisicayquimicaenflash)
Traballo e enerxía: (educarex)

4º ESO
Unidade 12. Enerxía e calor. 
Curso 2016-17

Trasferencia de enerxía: calor
(Editorial Santillana)
Calor e temperatura: (proxecto Newton)
Calor e temperatura: (libros vivos, Editorial S.M.)
Calor e enerxía: (recursostic mec)
Calor e temperatura: (legacy.spitzer.caltech.edu)
Enerxía térmica: (fisicayquimicaenflash)
Calor e temperatura: (teleformacion.edu.aytolacoruna.es)
Calor: (educarex)