Departamento Física e química

Departamento unipersoal. 
Neste espazo iremos mostrando enlaces a páxinas web con contidos relacionados coas unidades didácticas propostas na programación para os cursos de 2º, 3º e 4º de ESO.
Para calquera suxestión, por exemplo para avisarnos de erros, agradeceriamos fágannolo saber no correo do centro:ies.catabois@edu.xunta.es
En moitos casos os niveis son superiores aos necesarios para os cursos correspondentes, pero consideramos que poden ser útiles para ter unha visión máis ampla da estrictamente necesaria para os niveis da educación secundaria obrigatoria. Inclúense tamén contidos de repaso válidos para a comprensión das unidades didácticas.

Estamos renovando a páxina adaptándoa aos novos contidos do currículo da LOMCE. 

2º ESO
Unidade 1. A materia e a medida. Curso 2016-17

Método científico: (quimicaweb.net)
Cambios físicos e químicos: (quimicaweb.net)

Cambios físicos e químicos: (ntic.educacion.es) 
¿Qué é materia?:(iesaguilarycano.com)
Propiedades da materia: (iesaguilarycano.com) 
As magnitudes físicas e a súa medida: (químicaweb.net)

Factores de conversión: (newton.cnice.mec.es)                                  
Medidas de masa, volume, densidade e temperatura: (cnice, mec)

Balanza monoplato: (educaplus.org)
Magnitudes, unidades e método científico:(fisicayquimicaenflash.es) 

2º ESO
Unidade 2. Estados da materia. Curso 2016-17
Estados da materia(concurso.cnice.mec.es)
A teoría cinética e os estados da materia: (iesaguilarycano.com)
As leis dos gases: (educaplus.org)
Leis dos gases. Estudo experimental:(fisquiweb.es)
Os gases e a teoría cinética:(recursostic.educacion.es)
Cambios de estado da auga: (educaplus.org) 
Cambios de estado: (concurso.cnice.mec.es)
Estados de agregación, cambios de estado:(fisicayquimicaenflash.es)
Gases, leis:(fisicayquimicaenflash.es)

2º ESO
Unidade 3. Diversidade da materia.
 Curso 2016-17
 A materia. Estados de agregación: (fisicayquimicaenflash.es)  
 Sustancias puras e mesturas: (iesdmjac.educa.aragon.es)
 Disolucións: (iesdmjac.educa.aragon.es)
 Separación de mesturas: (iesdmjac.educa.aragon.es)
 Clasificación da materia: (concurso.cnice.mec.es)
 Mesturas heteroxéneas: (fisquiweb)
 Mesturas homexéneas: (fisquiweb)

 Clasificación da materia: (quimicaweb) disolucións, solubilidade, separacións.
 Sistemas materiais, mesturas: (iesaguilarycano)
 
2º ESO
Unidade 4. Cambios na materia.
 Curso 2016-17
Sistema periódico dos elementos: (ptable.com)
Átomos, moléculas, cristales: (quimicaweb.net)
Átomos, moléculas e cristales: (recursostic.educacion.es)
Cambios físicos e químicos: (recursostic.educacion.es) 
Reaccións químicas: (quimicaweb.net)
Reaccións químicas
: (recursostic.educacion.es)

2º ESO
Unidade 5. Forzas e movementos.
 Curso 2016-17
  Sistemas de referencia: (educaplus.org) 

  O movemento: (nea.educastur.princast.es)                                       
  Forzas: 
(nea.educastur.princast.es)  
  Corpos en movemento: (recursostic.educacion.es)
  Lei de Hooke: (educaplus.org)
  Velocidade media e instantánea: 
(educaplus.org)
  Laboratorio virtual de cinemática: 
(educaplus.org)
  Máquinas simples: (concurso.cnice.mec.es)

3º ESO

Unidade 1. A ciencia e a medida. Curso 2016-17

O traballo científico: (recursostic.educacion.es) análise de datos, a medida, erros.
Método científico: (newton.cnice.mec.es)
Cambios físicos e químicos: (ntic.educacion.es)
Factores de conversión: (newton.cnice.mec.es)
Método científico: (fundación cientec)
A medida e o método científico: (fisicayquimicaenflash.es) aparatos, erros, etc.
Unidades e medidas : erros, calibre, etc. curso completo (Angel Franco García)
Calibre: (educaplus.org)

3º ESO
Unidade 2, Os gases e as disolucións. Curso 2016-17

Estados da materia: (concurso.cnice.mec.es)
Cambios de estado: (concurso.cnice.mec.es)

Os gases e a teoría cinética: (recursostic.educacion.es)
Os estados da materia: (recursostic.educacion.es)
A materia, estados de agregación: (físicayquimicaenflash.es, Ramón Flores Martínez) gases, separación de mesturas, disolucións.
Leis dos gases: (educaplus.org) conceptos, leis, teoría cinético molecular
Movemento browniano: (educaplus.org)
Estados de agregación da materia: (quimicaweb.net) estados de agregación, teoría cinética, leis dos gases.
Leis dos gases: (iesaguilarycano.com)
Gases: (perso.wanadoo.es, Carlos Palacios) experiencias e simulacións, 37 leccións de física e química.
A teoría cinético-molecular: (iesaguilarycano.com) propiedades da materia, estados da materia
Lei dos gases. Estudo experimental: (fisquiweb.es) 

Sustancias puras e mesturas: (recursostic.educacion.es) disolucións, solubilidade, separacións.
Mesturas heteroxéneas:(fisquiweb)
Mesturas homoxéneas:(fisquiweb)
Sistemas materiais: (iesaguilarycano.com) mesturas 

 3º ESO

Unidade 3, O átomo. Curso 2016-17

A teoría atómica de Dalton:(iesaguilarycano.com)
Modelos atómicos :(iesaguilarycano.com)
O átomo e os modelos atómicos: (recursostic.educacion.es)
Concepto moderno de átomo: (recursostic.educacion.es)
Teoría atómica: (visionlearning.com)
O átomo: (quimicaweb.net) 
O átomo: (físicayquímicaenflash.es)
Historia dos modelos atómicos: (concurso.cnice.mec.es)
Modelos atómicos: (web.educastur.princast.es)
O átomo: (recursostic.educacion.es/newton)
Radiactividad:(fisicayquimicaenflash.es)
Viaxe ao interior da materia: (ntic.educación.es)
A aventura das partículas: (particleadventure.org)

3º ESO
Unidade 4, Elementos e compostos químicos. Curso 2016-17
Elementos e compostos: (recursostic.educacion.es)
Tabla periódica: (web.educastur.princast.es)
Tabla periódica: (educaplus.org) 
O sistema periódico: (iesaguilarycano.com)
Tabla periódica: (webelements.com)
Átomos, moléculas e cristáis: (recursostic.educacion.es)
Átomos, moléculas e cristáis: (químicaweb.net)

Formulación inorgánica e orgánica: (alonsoformula.com)

3º ESO

Unidade 5, A reacción química. Curso 2016-17 
Reaccións quimicas I: (recursostic.educacion.es)
Reaccións químicas II: 
(recursostic.educacion.es)
 A lei de Lavoisier: (iesaguilarycano.com)

Concepto de mol: (100ciaquimica.net)
Número de Avogadro:(100ciaquimica.net)
As reaccións químicas: (quimicaweb.net)
A reacción química: (ntic.educacion.es)
Química agrícola, farmacéutica, contaminación: (recursostic.educacion.es)

 3º ESO

Unidade 6, Forzas eléctricas e magnéticas. Curso 2016-17
 Electrización da materia: (recursostic.educacion.es)
Interaccións entre as cargas. Lei de Coulomb: 
(recursostic.educacion.es)
Comportamento dos imáns: 
(recursostic.educacion.es)
Electricidade estática e magnetismo: (Unesa.net)
Electromagnetismo:(Unesa.net)
Experiencia de Öersted: 
(recursostic.educacion.es)
Experiencia de Faraday: (recursostic.educacion.es)
Xeradores de corrente: (recursostic.educacion.es)
Magnetismo: (quimicaweb.net)

 3º ESO
Unidade 7, Electricidade e electrónica. Curso 2016-17

Introdución á electricidade: (ntic.educacion.es)
Magnitudes e definicións: (Unesa.net)
Electricidade: (docs.google.com)
A electricidade: (docs.google.com) Editorial Santillana.
A corrente eléctrica continua e alterna: (recursostic.educacion.es)
Circuitos eléctricos, Lei de Ohm: (recursostic.educacion.es)
A electricidade na vida diaria: (recursostic.educacion.es)
Electrónica: (sites.google.com)

 3º ESO
Unidade 8, As centráis eléctricas. Curso 2016-17


 Funcionamento das centráis eléctricas: (unesa.es)
Centráis eléctricas: (endesaeduca.com)
A enerxía: (recursostic.educacion.es)
A enerxía: (edu.xunta.gal)
A electricidade na casa: (newton.cnice.mec.es)