Para alumnado e familias

Horarios do centro en caso de confinamento 2020-2021

Normativa

Resolución da SXEFP sobre horarios e ensino virtual ante a Covid-19

Resolución conxunta de Plan de Continxencia ante peches

Anexo I Plan de continxencia

 

PORTAL EDUCATIVO - Medidas Coronavirus

 

Plan de continxencia

O Plan de Continxencia establece as medidas que se adoptaran no caso de suspension da actividade lectiva para facer efectivo o ensino non presencial e os supostos de reactivacion da actividade lectiva presencial, de conformidade coas instrucions da autoridade sanitaria (Instrucións 30-7-2020 da Dirección Xeral de Educación).

 Podes descargar AQUÍ O PLAN DE CONTINXENCIA do centro.

 

Horarios

  Son uns “horarios espello” para a docencia a distancia, de obrigado cumprimento para alumnado e profesorado e referencia para as familias, que establecen un proceso formativo similar ao do ensino presencial, avanzando nas programacións das áreas, ámbitos, materias ou módulos. Este horario terá como obxectivo continuar, no caso de peche da aula por decisión das autoridades sanitarias, co desenvolvemento dun ensino a distancia coa debida interacción entre os alumnos do grupo e o profesorado.

  Trátase do mesmo horario do réxime presencial coa seguinte matización, en cada sesión de 50 minutos procederase da seguinte maneira:

  • Os primeiros 30 minutos destinaranse á docencia virtual a través das plataformas institucionais (Webex, Falemos,...)
  • Os 20 minutos restantes serán destinados a realización de tarefas por parte do alumando a través da aula virtual

 As tarefas para o alumnado asemellaranse o máis posible ao sistema presencial respectando seu dereito ao lecer e ao descanso.

 O alumnado é titular dos memos dereitos e deberes que no ensino presencial, e, polo tanto, está obrigado a participar nas clases non presenciais con aproveitamento e sometido ás mesmas normas de convivencia.

1ESO-A 2ESO-A 3ESO-A 4ESO
1ESO-B  2ESO-B 3ESO-B  
1ºFPB IO  1ºFPB MV  2º FPB IO  
 ESA-MI  ESA-MIII    
1ºCM SMR 2ºCM SMR 1ºCM EVA 2ºCM EVA
2ºCS AF 1º DUAL SC    

 

Programacións 2020-2021

  Pódense consultar as programacións do curso 2020-2021 no seguinte ENLACE.

Distribuir contido